Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése
Érdi Szivárvány Óvoda
(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

 

Intézményvezető: Vincze Beáta
Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u. 1.

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének h) pontja alapján, a fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

Szakmai tevékenység, nevelés - fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.
Intézményi dokumentáció – munkaköri leírások ellenőrzése.
Szakmai tevékenység, nevelés a 2021/2022-es nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló alapján:

Pedagógiai feltételek:

  • A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.
  • A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő – kiemelkedő
  • Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
  • A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
  • A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő
  • Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő
  • Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő
  • Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő
  • Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő - megfelelő

 

Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok:

 

Munkaterv                                         igen-nem
Szervezeti és Működési Szabályzat   igen-nem
Házirend                                            igen-nem
Pedagógiai Program                           igen-nem

Munkaköri leírás: a munkaköri leírás olyan dokumentum, amely funkciójából adódóan tartalmazza a munkakör megnevezését, a munkakörhöz tartozó konkrét feladatokat, a munkakör betöltéséhez szükséges alapképzettség, szakmai kompetenciákat, illetve a munkakör ellátásához szükséges személybeli tulajdonságokat. A munkaviszony szempontjából további lényeges kérdések is rendezhetőek benne. Annak tartalmát – a munkakör keretei között – a munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja is. A munkaköri leírás csak olyan feladatokat tartalmazhat, amelyek az adott munkakörhöz tartoznak.

Megállapítások: Az ellenőrzéshez bekért munkaköri leírásokon mind a munkavállaló mind a munkáltató aláírása megtalálható. A dokumentum részletesen tartalmazza a munkakörhöz tartozó feladatokat, Az előírásoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges nyilvántartási adatokat.

Összesítés:
A 2021/2022-es nevelési évben a pandémia beszűkítette, néhány esetben ellehetetlenítette egyes tervek megvalósítását. Ennek ellenére az óvodák igyekeztek minél színesebbé, aktívabbá tenni az óvodai mindennapokat.

Az éves terv és a beszámolók egymásra épülnek, egymással koherensek, az éves terv céljai, feladatai értékelésre kerültek a beszámolóban továbbá megfogalmazódtak a fejlesztésre váró területek is. A környezettudatos nevelésre az elmúlt nevelési évben is nagy hangsúlyt fektettek. A hagyományápolás, közösségfejlesztés szintén kiemelt feladata az intézménynek. A nevelőmunka tervezése során az óvodapedagógusok figyelembe veszik az óvoda pedagógiai programját, az óvodavezető éves munkatervében meghatározott feladatokat. A csoportokban dolgozó pedagógiai asszisztensek és dajkák mindenben támogatják az óvodapedagógusok munkáját.

Az intézmény alapdokumentumai a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak.