I. Az óvodai pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

 

A fenntartó minden területen teljes körű értékelési jogkörrel bír.

 

II. A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

 

Tanügyigazgatás – igazgatási tevékenység ellenőrzése és értékelése.

Feltételek – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.

Szakmai tevékenység, nevelés - fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.

Szervezet és vezetés – az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése.

 

III. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

 

·         intézményvezetői döntések a gyermekeket érintő kérdések tekintetében (étkezés, SNI fejlesztés),

·         minősítés nélküli átsorolás a Pedagógus II. fokozatba,

·         az óvoda által kötelezően használt nyomtatványok ellenőrzése (felvételi és mulasztási napló).

 

 

1. Tanügyigazgatás

 

Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak. Az intézmény alapdokumentumai, - az Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend-, érvényesek, hatályosak. A jogszabály által előírt tartalmi elemekkel rendelkeznek, melyek a többi helyi szabályozású normával összhangban állnak. A dokumentumok nyilvánosságához fűződő közérdek részben teljesül, a Köznevelési Információs Rendszerben a működést meghatározó dokumentumok ugyan feltöltésre kerültek, azonban az intézmény a közzétételi listát nem készítette el. A közzétételi lista közzétételéről és annak tartalmáról a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a rendelkezik. A kötelező tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak.

 

Javaslat: A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése a jövőben is, különös tekintettel a jogszabályi változásokra. Közzétételi lista haladéktalan elkészítése és a KIR rendszerbe történő feltöltése.

 

2. Feltételek

 

2.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek

 

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. Az óvodai épületekben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása - a Kisfenyves Tagóvoda kivételével -, a minimum követelményeknek megfelel.

 

2.2. Személyi feltételek

 

Az intézmény feladatellátásához a fenntartó a szükséges álláshelyeket biztosította, azonban, - az országos tendenciával megegyezően-, a folyamatosan megjelenő álláspályázatok ellenére sem tudják az intézményvezetők biztosítani a kellő számú óvodapedagógust. Az önkormányzat az intézmény pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámát a 30/2018. (II.22.) határozata alapján az alábbiak szerint határozta meg: óvodapedagógus 73 fő,

óvodapszichológus 1 fő,

fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus 1 fő,

pedagógiai asszisztens/ gyógypedagógiai asszisztens 14 fő,

dajka 36 fő, óvodatitkár 2 fő.

Az intézmény alkalmazotti létszáma 127 fő. Az országos tendenciával megegyezően egyre nehezebb betölteni az óvodapedagógus álláshelyeket, az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében több esetben került sor pedagógiai asszisztensek alkalmazására.

 

A 2017/2018. nevelési évben az indított csoportok száma 35, melyek megszervezése a hatályos jogszabályok alapján történt.

 

A férőhelyek kihasználtsága: több intézmény az átlagos óvodai létszámhoz (20 fő/csoport) viszonyítva 150 %-os kihasználtság mellett működik.

 

·         Álláshelyekkel való gazdálkodás: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre: nem megfelelő – megfelelő.

·         Egyéb, a pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák megléte: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Felkészültség a környezetvédelmi témák nevelésére: nem megfelelő – megfelelő

 

3. Szakmai tevékenység, nevelés

 

A 2017/2018-as nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló alapján:

 

·         A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.

·         A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő.

·         Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő.

·         A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő – kiemelkedő

· Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő

·         Fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása: nem megfelelő – megfelelő

·         A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő

·         Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő

·         Tehetségfejlesztés: nem megfelelő – megfelelő

·         Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő

·         Az önismeret fejlesztésének megvalósítása: nem megfelelő – megfelelő

·         Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő – megfelelő

 

Javaslat: a pedagógiai program felülvizsgálatának elvégzése, szükség esetén annak módosítása a módosított óvodai nevelés országos alapprogram figyelembevételével.

 

 

4. Szervezet és vezetés – az Intézmény Pedagógiai programja, valamint az éves munkaterv alapján:

 

4.1 Tervezés

 

·         Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások, mint stratégiai feladatok tervezése: nem megfelelő – megfelelő

·         Operatív tervezés: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

·         A napi működés tervezése: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

 

4.2 Szervezeti működés és fejlesztése

 

·         A szervezeti struktúra, vezetési szerkezet, hatáskörök működése: nem megfelelő –  részben megfelelő - megfelelő - kiemelkedő

·         A folyamatok szabályozottsága: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő

·         Munkatársak kiválasztása, továbbképzése, munkaerő gazdálkodás, humánerőforrás-fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő

·         A munka szervezettsége: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő - kiemelkedő

·         Információs rendszer hatékonysága, információáramlás: nem megfelelő – részben megfelelő - megfelelő

 

Javaslat: humánerőforrás-fejlesztés során az óvodapedagógusok folyamatos továbbképzése a gyermekek mindennapos fejlesztése, valamint az óvodai sikerkritériumok még hatékonyabb teljesítés érdekében.

 

IV. Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területe:

 

1. Minősítés nélküli átsorolás a Pedagógus II. fokozatba:

 

Jogszabályi háttér:

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet.

 

Megállapítások:

 

A jogszabályban meghatározottak alapján, a Pedagógus I. fokozatba besorolt köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra.

 

Az Érdi Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban nem volt olyan óvodapedagógus, akit a jogszabályban meghatározott Pedagógus II. fokozatba történő minősítés nélküli besorolás érintett.

 

2. Intézményvezetői döntések a gyermekeket érintő kérdések tekintetében (étkezés, SNI):

 

Jogszabályi háttér:

A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 37. §.

 

Megállapítások:

 

A jogszabályban meghatározottak alapján a nevelési oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel.

 

2.1 Étkeztetés:

 

Jelenleg a köznevelési intézményben minden óvodás gyermek étkezik. A diétás étkezők száma 29 fő, a szakorvos által kiállított igazolás alapján a PENSIO írásban küld tájékoztatást mind az intézménynek, mind a szülőnek a diétás étkezés biztosításáról. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a táplálékallergia és -intolerancia esetén a szakorvos által igazolt diétás étkezést kizárólag a 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében felsorolt allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek vonatkozásában kell biztosítani.

A szülők részére külön írásos tájékoztatás nem kerül átadásra a diétás étkeztetés biztosításával, vagy annak visszautasításával kapcsolatban.

 

2.2. SNI fejlesztés:

 

A Szivárvány Óvoda és tagóvodáiban jelenleg 15 sajátos nevelési igényű gyermek részesül óvodai nevelésében. A pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményében határozza meg a gyermek számára szükséges fejlesztések típusát és szükséges időtartamát. A gyermekek személyre szabott, sérülésspecifikus fejlesztésének biztosítása érdekében az önkormányzat az Érdi Szivárvány Óvoda részére 1 fő gyógypedagógus és 2 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazását biztosítja a kötelező alkalmazotti létszámon felül. Az intézményvezető a fentiek mellett minden gyermek esetén külön megállapodást köt a fejlesztés biztosításáról a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal. A szülők részére külön írásos tájékoztatás azonban nem kerül átadásra a fejlesztés tartalmával, óraszámával, valamint időpontjával kapcsolatban.

 

Javaslat: Az Nkt. 37. § (1) bekezdés alapján javasoljuk, hogy a szakértői véleményben meghatározott óraszámú fejlesztés konkrét időpontjáról, a szülő által igényelt diétás étkezés biztosításáról, vagy visszautasításáról, valamint az Nkt. 37. § (2) bekezdésében foglaltakról a szülőt írásban tájékoztassa az intézményvezető.

 

3. Az óvoda által kötelezően használt nyomtatványok ellenőrzése (felvételi és mulasztási napló)

 

Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál. A napló tartalmazza a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvénye képviselő nevét, a felvétel időpontját, az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését.

Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját is.

 

A Szivárvány Óvodában és a tagintézményei tekintetében több felvételi és mulasztási napló nem tartalmazta a kötelező tartalmi elemeket, hiányosan voltak kitöltve a gyermekek adatai, illetve nem volt vezetve a napi jelenlét vagy hiányzás. Két csoport esetében még bemutatni sem tudták a mulasztási naplót az ellenőrzés ideje alatt.

 

Javaslat: A felvételi és mulasztási napló hiányosságainak azonnali megszüntetése és a rendeletben meghatározott adatok pontos, naprakész vezetése. Előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés bevezetése és alkalmazása.

 

4. Egyéb: A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (6a) bekezdésében meghatározottak szerint, a nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében az illetékes jegyző tájékoztatása megtörténik.