Pedagógiai-szakmai munka fenntartói értékelése

Érdi Szivárvány Óvoda

(2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.)

Az intézmény OM azonosítója: 032697

 

Intézményvezető:        Vincze Beáta

Az Óvoda fenntartója: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének h) pontja alapján, a fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

 

A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

Szakmai tevékenység, nevelés – pedagógiai feltételek (fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés).

Intézményi dokumentáció – a Házirend ellenőrzése.

Szakmai tevékenység, nevelés a 2022/2023-as nevelési évről készült intézményvezetői beszámoló alapján:

Pedagógiai feltételek:

  • A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.
  • A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő – kiemelkedő
  • Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
  • A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
  • A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő
  • Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő
  • Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő
  • Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő
  • Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő – megfelelő- kiemelkedő

 

Az Intézmény működését meghatározó dokumentumok:

 

Munkaterv  fenntartó jóváhagyta     igen-nem (347/2023. (XI. 30.)

Szervezeti és Működési Szabályzat   igen-nem (hatályos: 2019.04.01.)

Házirend                                            igen-nem (hatályos: 2022.05.01.)

Pedagógiai Program                           igen-nem (hatályos: 2019.11.04.)

 

Házirend: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (2) bekezdése alapján „az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg”. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. §-a tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény házirendjének kötelező tartalmi elemeit.

Az óvoda házirendje teljes mértékben tartalmazza az EMMI rendeletben meghatározott tartalmi elemeket.

Összesítés: Az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az intézmény alapdokumentumai, - az Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend-, érvényesek, hatályosak. A jogszabály által előírt tartalmi elemekkel rendelkeznek, melyek a többi helyi szabályozású normával összhangban állnak. A dokumentumok nyilvánosságához fűződő közérdek teljesül, a Köznevelési Információs Rendszerben a működést meghatározó dokumentumok valamint a közzétételi lista feltöltésre kerültek.

Az óvodai munkatervek és beszámolók koherensek, egymásra épülők. A beszámolóban értékelésre kerül az éves feladatok megvalósítása. A tapasztalatok, eredmények, alapját képezik a következő évi tervezésnek.