A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének h) pontja alapján, a fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében. A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét.

 

A fenntartó által kiválasztott intézményértékelési területek:

 • – tárgyi, személyi, amelyek lehetővé teszik a jogszabályoknak és a partneri elvárásoknak megfelelő működést.
 • - fejlesztés-személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés.

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek:

 

Az intézmény hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére álló eszközeivel és erőforrásaival. Az óvodai épületekben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása a minimum követelményeknek megfelel.

 

 

 • A pedagógusok módszertani kultúrája: nem megfelelő – megfelelő.
 • A pedagógusok módszertani sokszínűsége: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő.
 • Az eredményes módszerek gyűjtése, átadása: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
 • A gyermek életkorának, az egyéni sajátosságnak figyelembe vétele a mindennapi munkában: nem megfelelő – megfelelő - kiemelkedő
 • A gyermekek személyiségfejlesztésének folyamata: nem megfelelő – megfelelő
 • Speciális fejlesztés (logopédiai, fejlesztő pedagógia): nem megfelelő – megfelelő
 • Szociális kompetencia (segítő életmódra nevelés, közösségfejlesztés) fejlesztése: nem megfelelő – megfelelő
 • Társas viszonyok kialakítása a csoportokban: nem megfelelő – megfelelő
 • Az egészséges életmódra nevelés megvalósítás, hatékony egészséggondozás: nem megfelelő - megfelelő

 

 Adott nevelési év kiemelt ellenőrzési területei:

Intézményi dokumentációk – intézményi dokumentációk,kötelezően használandó nyomtatványok, szabályzatok

Személyi feltételek – kötelező vezetői létszám, óvodapedagógusi létszám

Iratkezelés – iratkezelési szabályzat, iktatás, kiadmányozás, irattárazás, selejtezés

 

 • Intézményi dokumentációk

 

 

Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

Az intézmény rendelkezik a Törzskönyvi Nyilvántartással, a nyilvántartás a székhelyen található meg.

 

Munkaterv

Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét, kötelező tartalmi elemeit a Rendelet 3. §-a határozza meg.

 

Megállapítások: Az intézményvezető által elkészített munkaterv mind a székhelyen, mind a tagintézményekben megtalálható. Szülői szervezet általi véleményezés megtörtént, fenntartói véleményezésre az ellenőrzés időpontjáig nem került sor. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját kivéve, a kötelező tartalmi elemeket magába foglalja az elkészített munkaterv.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat (Áht.vhr 13. §, Nkt. 25. §)

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A kötelező tartalmi elemeit az ÁHT.vhr 13. §-a és a Rendelet 4. §-a határozza meg.

 

Megállapítások: Nevelőtestület által elfogadott SZMSZ-szel rendelkezik az intézmény, jelenleg átdolgozás alatt áll. Egyes kötelező tartalmi elemek hiányosak illetve nem hatályos adatokat tartalmaznak. Nyilvánosság az alábbi módon biztosított: KIR rendszer, székhelyen és a tagintézményekben is megtekinthető.

 

Javaslat: az intézményi dokumentáció felülvizsgálata, mely során fokozott figyelemmel kell lenni, a hogy a jogszabályok által meghatározott kötelező tartalmi elemeket maradéktalanul tartalmazza.

 

Házirend (Rendelet 5. §)

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

 

Megállapítások: Az intézmény a nevelőtestület által elkészített házirenddel rendelkezik. A házirend tartalmazza a Rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket. A házirendet az intézmény a szülőkkel az első szülői értekezleten megismerteti, azt a szülők aláírásukkal dokumentálják, azonban az nem elegendő, tekintettel arra, hogy a hatályos rendelkezések alapján a házirend egy példányát a szülők részére át kell adni.

 

Javaslat: a házirend felülvizsgálata, jogszabálynak megfelelő átdolgozása. A házirend 1 példányának átadása a szülők részére (Rendelet 82. §  (4)). Nyilvánossága biztosított.

 

Pedagógiai Program (Nkt. 26. §)

 

A nevelő és oktató munka a z óvodában a pedagógiai program szerint folyik. A kötelező tartalmi elemeiről a Rendelet 6. §-a rendelkezik.

 

Megállapítások: A pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta, intézményvezető jóváhagyta. A Program a Rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket magába foglalja. A tagintézmények külön módszertani útmutatóval rendelkeznek.

 

Kötelezően használt nyomtatványok

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány,

b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,

c) elektronikus okirat,

d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.

 

A Rendelet 88. §-a alapján az óvoda által használt nyomtatvány

a) a felvételi előjegyzési napló,

b) a felvételi és mulasztási napló,

c) az óvodai csoportnapló,

d) az óvodai törzskönyv,

e) a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai szakvélemény),

f)  a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció.

 

A felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál. Pontos adattartalmát a Rendelet 89. §-a sorolja fel.

 

Megállapítások: Az intézmény által használt nyomtatvány nem felel meg a Rendelet 87. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak, mivel az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány hitelesítéséről az Intézmény SZMSZ-e nem rendelkezik. A nyomtatvány minden kötelező tartalmi elemet magába foglal.

 

Javaslat: SZMSZ módosítása során, az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének módjáról rendelkezni kell.

 

 

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál, kötelező tartalmi elemeinek felsorolását a Rendelet 90. §-a tartalmazza.

 

Megállapítások: az intézmény által használt nyilvántartás nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, mely minden kötelező elemet tartalmaz.

Óvodai csoportnapló

 

Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgál. A kötelezően feltüntetendő adatokról a Rendelet 91. §-a rendelkezik.

 

Megállapítások: Az intézmény által használt nyomtatvány nem felel meg a Rendelet 87. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak, mivel az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány hitelesítéséről az Intézmény SZMSZ-e nem rendelkezik. A nyomtatvány minden kötelező tartalmi elemet magába foglal.

 

Javaslat: SZMSZ módosítása során, az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének módjáról rendelkezni kell.

 

 

Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál, tartalmi adatait a Rendelet 92. §-a foglalja magába.

 

Megállapítások: az intézmény által használt nyilvántartás nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, mely minden kötelező elemet tartalmaz.

 

 

Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány. Kötelező adattartalmát a Rendelet 93. §-a határozza meg.

 

Megállapítások: az intézmény által használt nyilvántartás nyomdai úton előállított 3 példányú papíralapú nyomtatvány, mely minden kötelező elemet tartalmaz.

 

 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát

 

Megállapítások

 

Az intézmény által használt nyomtatvány nem felel meg a Rendelet 87. § (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak, mivel az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány hitelesítéséről az Intézmény SZMSZ-e nem rendelkezik. A nyomtatvány minden kötelező tartalmi elemet magába foglal, azonban a gyermek anamnézisre vonatkozó nyomtatvány intézményi szinten nem egységes.

 

Javaslat: SZMSZ módosítása során, az elektronikus úton előállított nyomtatványok hitelesítésének módjáról rendelkezni kell. 

 

Összefoglalva: Az intézményi dokumentációk a céljukat akkor érik el, akkor tekinthető megfelelőnek, ha a jogalkotó által meghatározott normáknak megfelelően a jogszabályi környezettel összhangban áll, azokkal együttműködtethető. Az intézmény többi szabályozó dokumentumával összhangban van, az azonos helyzeteket, eseteket egyazon módon szabályozza, ellentmondást nem tartalmaz. Az intézmény helyi sajátosságainak figyelembevételével gyakorlatközpontú, az élő intézményi folyamatokat kezeli, szabályozza, szakmailag jól átgondolt. A normapontosság elve alapján csak a vonatkozó szabályozási területeket kezeli, nem túlszabályozott, terjengős, a szükséges és kellő mennyiségű rendelkezést tartalmazza. Megszövegezése világos, a magyar nyelv szabályainak megfelelő, érthető és a helyesírás normáit betartó a megszövegezése, valamint áttekinthető.

Tekintettel arra, hogy az SZMSZ, a házirend, valamint a Pedagógiai Program önálló óvodai belső jogi forrás, - bár nem tartozik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény hatálya alá, érdemes a megalkotásakor, átdolgozásakor a törvény alábbi rendelkezéseit is figyelembe venni, ill. alkalmazni:

- a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal rendelkezzen,

- a szabályozás nem legyen indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű, legyen szinkronban az intézmény működését meghatározó többi dokumentummal,

- ne legyen ellentétes bármely más jogforrással.

 

Óvodai szabályzatok

 

Az ellenőrzés során az alábbi kötelező szabályzatok meglétének ellenőrzésére került sor:

 • Közalkalmazotti szabályzat (Kjt. 2. §, 17. §)
 • Szülői szervezet működési szabályai (EMMI rendelet 119. §)
 • Munkavédelmi szabályzat (Munkavédelmi tv. 2. § (3) )
 • Tűzvédelmi szabályzat (Ök. rendelet 4. § (2) )
 • Esélyegyenlőségi terv (Esélyegyenlőségi tv. 63. § (4))
 • Munkaruha Szabályzat (Ök. rendelet 4. § (2))
 • Adatkezelési Szabályzat (Info. tv. 25/A. §, 25/L. §)
 • Vagyonnyilatkozati Szabályzat (Vagyonnyilatkozati tv. 8. § (6))

Megállapítások: az intézmény az Esélyegyenlőségi terv kivételével, rendelkezik a felsorolt szabályzatokkal. A Munkaruha Szabályzat a Munkavédelmi Szabályzatban került meghatározásra, hasonlóképpen a Vagyonnyilatkozati Szabályzat az SZMSZ mellékletében kapott helyett.

A tagintézményekben a szabályzatok nem teljes körűen lelhetők fel, ezáltal a dolgozók általi megismerésre nincs lehetőség, annak dokumentálása hiányos.

 

Javaslat: a szabályzatok felülvizsgálatát követően azok 1 példányának eljuttatása a tagintézményekbe és a dolgozók általi megismertetés dokumentálását el kell végezni.

 

 

 •  Személyi feltételek

 

Az intézmény feladatellátásának személyi feltételei részben biztosítottak. Az önkormányzat az intézmény pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámát a 32/2018. (II.22.) és a 33/2018. (II.22.) határozatai, valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint határozta meg:

 

A fentiek alapján az Érdi Szivárvány Óvoda engedélyezett, és kötelező vezetői létszáma az alábbiak:

1 intézményvezető, 3 intézményvezető helyettes, 5 tag-intézményvezető és 2 tag-intézményvezető helyettes.

 

A fentiekkel szemben jelenleg a vezetői létszám az ellenőrzés időpontjában alábbiak szerint alakult:

1 intézményvezető, 3 intézményvezető helyettes, 5 tag-intézményvezető és 1 tag-intézményvezető helyettes.

Az országos tendenciával megegyezően Érden is súlyos problémát jelent az óvodapedagógus hiány. Az Érdi Szivárvány Óvoda részére a fenntartó 81 óvodapedagógusi státuszt biztosított, melyből 70 óvodapedagógus végzettséggel rendelkező, 10 pedagógiai asszisztensi végzettséggel rendelkező dolgozó által van betöltve. Az üres óvodapedagógusi álláshelyek száma 1. Az országos tendenciával megegyezően egyre nehezebb betölteni az óvodapedagógus álláshelyeket, az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében több esetben került sor pedagógiai asszisztensek alkalmazására.

 

Javaslat: az intézményvezetők gondoskodjanak a folyamatos álláspályázati kiírások megjelentetésével az üres állások betöltéséről.

 

 •  Óvodai iratkezelés

A Rendelet 84. §-a szabályozza, hogy az óvodáknak milyen elvek megtartása mellett kell megszervezniük az intézménybe érkező iratok kezelését, nyilvántartását, elintézését és irattárazását

 

Iratkezelési Szabályzat:

EMMI rendelet 84. §-a alapján az iratkezelés rendjét az óvodáknak helyben az iratkezelési szabályzatában kell meghatároznia. A szabályzat elkészítéséhez a köznevelési előírásokon túlmenően figyelembe kell venni a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: levéltári törvény) rendelkezéseit, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Iratkezelési rendelet) előírásait is.

 

Megállapítások:

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, azonban annak nem képezi mellékletét az irattári terv. A kiadása nem közlevéltári egyetértéssel történt. Az iratkezelés folyamata dokumentált, azonban kiegészítésre szorul, az intézmény és a tagintézmény közötti iratátadás közötti szabályozása indokolt. Az óvodába érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell, a székhelyen ez minden esetben megtörténik, míg a tagintézményekben nem egységes a gyakorlat. A tag-intézményvezetők a belső leveleket írhatják alá, egyéb kiadmányozási joguk nincs. Több tagintézmény nem rendelkezik körbélyegzővel. Az irat átvételének napja nem minden esetben állapítható meg. Az intézményi iratok, dokumentációk selejtezésére, valamint levéltári elhelyezésre nem került sor.                   

 

Javaslat: Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása, közlevéltári egyetértéssel történő kiadása szükséges. Irattári tervnek, mely az Iratkezelési Szabályzatkötelező melléklete, meg kell, hogy egyezzen az EMMI rendelet 1. számú mellékletében meghatározott irattári tervvel. Egységes iktatási gyakorlatot kell kialakítani a tagintézményekben. Fokozott figyelmet kell fordítani az iratok átvételére, kézbesítésére. Az évek során keletkezett iratok selejtezéséről, levéltári elhelyezéséről gondoskodni kell.