Magyar Földrajzi Múzeum igazgató munkakörének betöltésére

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 4.

A betöltendő munkakör: igazgató

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2023. augusztus 1-től 2028. július 31-ig.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az intézményvezető munkaviszonyának befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét nem biztosítja.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • Együttműködés muzeális intézményekkel, valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.
 • A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása:
  • a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása,
  • kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása,
  • kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátásával hozzájárulás az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
  • közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése,
  • együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében,
  • a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálat biztosítása,
  • turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóinak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten a gazdaság élénkítésének elősegítése,
  • részvétel a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.

Munkabér és juttatások: a munkabér és egyéb juttatások megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak szerint, a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 7. pontjában meghatározott mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség;
 • Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, és a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal rendelkezés;
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet és annak ténye, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában ennek a munkakör betöltését követően két éven belüli vállalása, vagy a mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok, igazolások egyszerű másolata;
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • szakmai önéletrajz a szakmai tevékenység bemutatásával;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás egyszerű másolata;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, illetve annak bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 2.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, egy nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Mayer Péter, a Humán- szolgáltatási Főosztály főosztályvezetője részére a mayer.peter@erd.hu e-mail címre. A borítékon kérjük feltüntetni: múzeum intézményvezetői pályázat.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Krisztina közművelődési ügyintéző nyújt a +36 23 522 349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság állásfoglalásának ismeretében, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 31.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

A munkakör betöltésére vonatkozó további információk: Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó 208–211. § rendelkezései irányadók. A munkaszerződés megkötésekor legfeljebb három hónap próbaidő köthető ki.