A Sport Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

  • ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,
  • fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása.

 

A pályáztatás rendje

 

A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen.

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A benyújtás módja

 

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet úgy, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázat benyújtható:

  • személyesen ügyfélfogadási időben Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján (Érd, Budai út 8. fsz.), ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára (Érd, Alsó u. 3. fszt.), vagy
  • postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Irodájának (2030 Érd, Alsó u. 1.,  Pf. 31.) címezve.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Sport Keret pályázat”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázatok kiírása, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről történő döntés a Sport Bizottság hatáskörébe tartozik.

Alapítványok esetében a rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján - a bizottságnak a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével - a Közgyűlés határoz.

 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

A benyújtás határideje: az önkormányzat honlapján való megjelenést (2020. augusztus 8.) követő 30. nap:

2020. szeptember 7.

 

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

Ha a civil szervezet programja pályázata alapján a meghatározott határidőn belül, de a pályázat odaítélését követő évben valósul meg és ugyanabban az évben ismét sikerrel pályázik, az új támogatási szerződés mindaddig nem írható alá, míg a korábbi támogatással kapcsolatos elszámolás és beszámoló elfogadása meg nem történt. Amennyiben az elszámolás és a beszámoló elutasításra került, az illetékes bizottság az újabb támogatás odaítéléséről szóló döntését visszavonja.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.

A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

                            Sport Bizottság