II. PÁLYÁZÓK KÖRE

 

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

III. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

A Természet- és Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

  • természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,
  • parlagfű mentesítési akciók szervezése,
  • környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése.

 

 

IV. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

 

Támogatás formája:

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

 

Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

 

Pályázati saját forrás:

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, azonban a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

 

További feltételek:

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra, igényelheti.

Ugyanazzal a programmalkizárólag egy keretre lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

 

Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, valamint a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.) vagypostai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben 1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Természet- és Környezetvédelmi Keret 2020.”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.) hétfőn 8.00-12.00-ig, 13.00-18.30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8.00-12.00-ig, 13.00-16.30-ig, pénteken 8.00-12.00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

A pályázatok benyújtásának határideje:

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap:

2020. szeptember 7.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a Fenntarthatósági Bizottság dönt.

Közzététel:

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatott program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napig közzé kell tenni.

 

VII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

 

A támogatás felhasználása:

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

 

A támogatás elszámolása:

 

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámoló készítési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Fenntarthatósági Bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

 

VIII. EGYÉB SZABÁLYOK

 

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

 

 

 

Fenntarthatósági Bizottság

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

A megpályázott Keret megnevezése:

 

__________________________________

 

1. A pályázat címe:

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. A pályázó szervezet neve :

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. A pályázó szervezet címe, telefonszáma:

Település:

 

Irányítószám:

 

Utca, házszám:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

4. A pályázó szervezet értesítési címe:

Település:

 

Irányítószám:

 

Utca, házszám:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

 

        a) egyesület                                             b) alapítvány                                           c) egyéb

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma: (jogi személy esetén)

 

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma:

Képviselő neve:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

8. Kapott-e Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától tárgyévben bármilyen jogcímen vissza nem térítendő támogatást?

Igen

Nem

Összege:

9. Tárgyévben nyújtott már be valamely keretre pályázatot?

Igen

Nem

Megpályázott keret neve:

10. Tárgyévet megelőző évben kapott olyan - jelen rendelet szerinti - támogatást amely e pályázata benyújtásakor  még nem valósult meg, vagy annak elszámolása és beszámolója még nem került elfogadásra?

Igen

Nem

A megelőző évben támogatott program megnevezése, megvalósulási ideje és a kapott támogatás összege:

 

 

11. Az új program megvalósításának várható ideje, ütemezése:

Kezdési időpont:

20...

év

…………………………..

…………

nap

Befejezési időpont:

20...

év

…………………………..

…………

nap

Megjegyzés: a program megvalósításának határideje a rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap

12. A program megvalósításának pénzügyi mutatói:

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):

…………………………...

A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (ha van) (Ft):

………...............................

A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):

…………………………...

13. Működési támogatás igénylése esetén a felhasználás célja (a megfelelőt kérjük aláhúzni):

 

a) feladatellátásához szükséges eszközfeltételek biztosítása   b) működési költség biztosítása              

 

14. A pályázó (kötelezettségvállaló) bankszámlájának adatai:

Számlavezető fiók neve, címe:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:

a.) Az eddigi tevékenység részletes leírása

 

oldal

b.) A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:

 

oldal

c.) A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:

 

oldal

d.) Bírósági bejegyzés másolata (jogi személy esetén)

 

oldal

e.) Alapszabály, illetve alapító okirat másolata (jogi személy esetén)

 

oldal

f.) Polgári jogi társasági szerződés (civil társaság esetén)

 

oldal

g.) A rendelet 4. § (1) a.) pontja szerinti pályázó esetén a rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti köztartozás igazolás vagy nyilatkozat. 

 

db

h.) Önálló bankszámlával nem rendelkező pályázó és a támogatás fogadására megbízott szervezet megállapodása

 

oldal

 

i.) Nem helyi szinten benyújtott pályázat esetén az elnyert támogatást igazoló támogatási szerződés

 

oldal

j.) Működési támogatás igénylése esetén a felhasználás céljának részletes leírása

 

oldal

k.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat

 

 

 

db

                                                                             

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy:

 

- a működési támogatás keretre és a pályázati önrész keretre legfeljebb összesen egy, valamennyi egyéb keretre együttvéve pedig legfeljebb összesen kettő pályázat adható be, - ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni,

 

-  pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani,

 

- a kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség,

 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.

 

 

 

Érd, 20...... ………..………. hó …………nap

 

 

 

 

……….………………………………..                                                       ph.

        pályázó cégszerű aláírása