NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  1. Javaslat jelöltek nyilvántartásba vétele
  2. Javaslat kompenzációs listanyilvántartásba vételére
  3. Kompenzációs listák mandátumhoz jutó sorrendjének kisorsolása
  4. Javaslat kifogások elbírálására

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

  1. Javaslat jelöltek nyilvántartásba vétele
  2. Javaslat kompenzációs listanyilvántartásba vételére
  3. Kompenzációs listák mandátumhoz jutó sorrendjének kisorsolása
  4. Javaslat kifogások elbírálására

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat jelöltek nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján 1 települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételének elutasításáról kellene döntenie a bizottságnak. Felteszi szavazásra Sándor István roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételének elutasításáról szóló határozati javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

105/2019. (IX.10.)

határozata

 

Sándor István roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételének elutasításáról

 

 

A Helyi Választási Bizottság Galyas István, a Nemzeti Roma Összefogás meghatalmazottjának bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság Sándor Istvánnak, a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezet roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán való

 

nyilvántartásba vételét visszautasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 13. 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

Galyas István meghatalmazott Sándor Istvánt, a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezet roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként 2019. szeptember 9. napján, törvényes határidőn belül 20 db ajánlóív átadásával a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Választási Bizottság) nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú NVB határozatával tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását, melynek melléklete tartalmazta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát, mely szerint a roma települési nemzetiségi képviselő jelöléséhez 20 választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda tájékoztatása szerint 20 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot nem éri el, mivel 14 darab ajánlás érvényes 6 darab pedig érvénytelen az alábbiak okán:

- 6 db ajánlás esetén az ajánló választópolgár a roma nemzetiségi névjegyzéken nem szerepel.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlásszámot, így a Helyi Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdése valamint 318.§-a, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  53. §, 54. §,59. § (1) bekezdése alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P.  § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat kompenzációs listanyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján 1 kompenzációs listanyilvántartásba vételéről kellene döntenie a bizottságnak. Felteszi szavazásra aV.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről szóló határozati javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

106/2019. (IX.10.)

határozata

 

a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről

 

A Helyi Választási Bizottság Dejtári György, a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület jelölő szervezet meghatalmazottjának bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület jelölő szervezet kompenzációs listáját az alábbiak szerint:

1. Tekauer Norbert

2. Kolonits Attila Zoltán

3. Lukács János Simon

4. Morzsik Ádám

5. Márton Lajos

6. Tóthné Lukács Tünde

7. Sinkó Zoltán

8. Szamosközi István

9. Kovács Krisztián

10. Balogh Csaba

 

nyilvántartásba veszi.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 13., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

Dejtári György, a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület jelölő szervezet kompenzációs listáját 2019. szeptember 9. napján törvényes határidőn belül, a 20/2019. (VII.30.) IM rendeletben előírt L5 és a szükséges számú SZ4 nyomtatvány átadásával a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Választási Bizottság) nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 10. § (1) bekezdése alapján a 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.  A Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet 10 egyéni választókerületben állított jelöltet.

 

A Választási Bizottság a lista állításának bejelentéséhez benyújtott iratokat ellenőrizte. Az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a bejelentés a kompenzációs lista állítására vonatkozó törvényes feltételeknek megfelel, így a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület jelölő szervezet által bejelentett kompenzációs listát a mai napon nyilvántartásba vette.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a fenti jogszabályhelyeken túl a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46.§-a, 129-133. §-ai, 307/I. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 307/J. § (1) bekezdése alapján hozta.

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c/ pontján alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Kompenzációs listák mandátumhoz jutó sorrendjének kisorsolása

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A Helyi Választási Bizottság feladata, hogy a szeptember 10-én 16:00 óráig bejelentett kompenzációs listák szavazólapon megjelenő sorrendjét szeptember 10-én, 16.00 órát követően kisorsolja. Ismerteti a sorsolás módját: az asztalon lévő urnában elhelyezik a listák nevét tartalmazó lapokat. A bizottság egy-egy tagja váltakozva húzza majd ki az urnából a listákat, melyek sorrendjét a Választási Iroda munkatársai rögzítik. A sorsolás eredményéről a Bizottság határozatot hoz.

 

Sorsolást követően

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Megállapítja a kompenzációs listák sorsolásának végeredményét: 1. V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület szervezet, 2. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt – Összefogás Egyesület, 3. Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom – Demokratikus Koalíció – Magyar Szocialista Párt – Civil Érdek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület – Momentum Mozgalom – Mindenki Magyarországa Mozgalom – Párbeszéd Magyarországért Párt – Magyar Liberális Párt – Liberálisok. Felteszi szavazásra a sorsolás eredményére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

107/2019. (IX. 10.)

határozata

 

a kompenzációs listák sorrendjének sorsolásáról

 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán állított kompenzációs listák sorsolása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a bejelentett kompenzációs listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg.

A kompenzációs listák sorsolásának eredménye

 

Sorszám

Lista megnevezése

1.

V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület szervezet

2.

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt – Összefogás Egyesület

3.

Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom – Demokratikus Koalíció – Magyar Szocialista Párt – Civil Érdek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület – Momentum Mozgalom – Mindenki Magyarországa Mozgalom – Párbeszéd Magyarországért Párt – Magyar Liberális Párt – Liberálisok

A Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

I N D O K O L Á S

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett kompenzációs listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a Helyi Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 10-én, 16:00 óra után végzi el.

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és általa nyilvántartásba vett listák sorsolását elvégezte. A kisorsolt listák sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

 

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 10. §, 46. §, valamint 160. §-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat kifogások elbírálására

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján 4 kifogás érkezett a bizottság elé. Javasolja, hogy a bizottság két kifogást, V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet és jelöltjei ellen a Magyar Szocialista Párt valamint Gasparik Gábor magánszemély kifogását egyesítse, mert témájában ugyanaz. 

 

 

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal meghozta 6/2. számú jegyzőkönyvi döntését az alábbiak szerint:

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény 217. § (1) bekezdése alapján együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendeli a V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet és jelöltjei ellen a Magyar Szocialista Párt valamint Gasparik Gábor magánszemélyáltal benyújtott kifogások egyesítését.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a két kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

108/2019. (IX.10.)

határozata

 

 

V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet és jelöltjei ellen a Magyar Szocialista Párt valamint Gasparik Gábor magánszemély által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) Magyar Szocialista Párt (képviseli: Varga András), valamint Gasparik Gábor lakos által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a szórólap készíttetője és terjesztője megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bek. a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása iránti, továbbá az e) pont szerinti jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének alapelvét, amikor a szórólapon egyszerre független indulóként és a V.É.D. Egyesület jelöltjeiként tüntette fel a jelölteket, valamint a Ve. 144. § (2) bekezdésének második mondatában foglalt kötelezettségét megszegve a kiadványon nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

A fentiek miatt a Választási Bizottság a V.É.D. Egyesületet és jelöltjeit

- Lukács Jánost,

- Kolonits Attilát,

- Morzsik Ádámot,

- Tóthné Lukács Tündét,

- Balogh Csabát,

- Márton Lajost,

- Szamosközi Istvánt,

- Kovács Krisztiánt és

- Sinkó Zoltánt eltiltja a további jogszabálysértéstől, azaz a kampányeszközökön a „független” jelző használatától.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 13., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében Varga András 2019. szeptember 8. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy 2019. szeptember 6-án a V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet a kifogáshoz mellékelten csatolt szórólapját a Széles utcai Érdi Piacon osztották. Ezen tényt választópolgárok a szintén mellékelt nyilatkozataikkal is megerősítették. A Kifogástevő az ügy tényállása körében előadta, hogy a V.É.D. EGYESÜLET szórólapján, melyen az egyéni képviselőjelöltek mutatkoznak be, mindegyik jelölt esetében az olvasható, hogy a jelölt „független” és a „V.É.D. jelöltje”. Ez a két titulus azonban összeegyeztethetetlen a választásokon: a szavazólapon a jelöltek vagy az Egyesület jelöltjeként, vagy „független” jelöltként lesznek feltüntetve. Azzal, hogy a jelöltek mind „függetlenként”, mind a V.É.D. Egyesület jelöltjeként hivatkoznak magukra, valótlan és megtévesztő információt közölnek a választópolgárok közösségének. A kifogástevő ezzel kapcsolatban több eseti döntésre is hivatkozott. Megjegyezte továbbá, hogy a szórólapon nem, illetve hiányosan lelhető fel az azt kiadó szervezet neve, székhelye, és kiadásért felelős személy neve, ezért ezzel megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését.

 

A Kifogástevő álláspontja szerint a fentiek szerinti jogsértésekkel a V.É.D. Egyesület és jelöltjei megsértették a Ve. 2. § (1) bek. a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása iránti, továbbá az e) pont szerinti jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének alapelveit. Fentiek szerint Kifogástevő kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint a jogsértőnek a kampányeszközökön a „független” jelző használatától való eltiltását.

 

Gasparik Gábor magánszemély 2019. szeptember 10. napján kifogást nyújtott be a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület jelölő szervezet, valamint Lukács János, Kolonits Attila, Morzsik Ádám, Tóthné Lukács Tünde, Balogh Csaba, Márton Lajos, Szamosközi István, Kovács Krisztián és Sinkó Zoltán jelölt (továbbiakban Kérelmezettek) választási kampánytevékenységével szemben. A kifogásban előadta, hogy 2019. szeptember 9. napján a Kérelmezettek érdekében eljáró személy a kifogáshoz mellékelten csatolt szórólapot (Ve. 212.§ (2) b) pontja szerinti bizonyíték) adta át neki. A Kérelmezettek a szórólapon a Ve. 144.(2) bekezdése szerinti kötelezettségüknek nem tettek eleget, impresszumként csupán annyit tüntettek fel, hogy „Impresszum: VÉD Egyesület kampánykiadvány (4. oldal), azonban nem jelölték meg a kiadó szervezet nevét, székhelyét, és a kiadásért felelős személy nevét, ezért ezzel megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését, másrészről pedig a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban megjelölt alapelveit. Másrészt Kifogástevő az ügy tényállása körében előadta, hogy a szórólap súlyosan jogszabálysértő arra tekintettel is, hogy több ízben is független jelöltekként tünteti fel a kérelmezett magánszemélyeket, mint Kérelmezett jelölő szervezet jelöltjeit. Kifogástevő hivatkozik a Ve. 120. § (2), 121. § (1) 124. § (2) bekezdéseire, és rögzíti, hogy a megjelölt bizonyítékok alapján a jelölő szervezet jelöltjei nem kelthetik azt a látszatot a választópolgárokban, hogy független jelöltek lennének. Kérelmezettek magatartása súlyosan sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban rögzített alapelveket. Mindezekre tekintettel Kifogástevő kéri a Választási Bizottságot, állapítsa meg a jogsértés tényét, és tiltsa el a jogsértőket a további jogszabálysértéstől.

 

A kifogás nagyobb részben alapos.

 

A Választási Bizottság a Ve. 217. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Kifogástevők fenti két kifogásának együttes vizsgálata és elbírálása céljából az egyesítését rendelte el.

 

A Ve. 140. §-a határozza meg a kampányeszköz fogalmát, mely szerint „Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a (…) plakát”.

A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A Választási Bizottság a kifogás melléklete alapján megállapítja, hogy jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező kampányeszköz – annak tartalma alapján – a Ve. 140. §-a és a 144. § (1) bekezdése szerint választási plakátnak minősül. A Ve. 144. § (2) bekezdésének második mondata értelmében a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, mely feltételeknek a Kifogástevők által csatolt szórólap nem felel meg.

A Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Választási Bizottság véleménye szerint ezen alapelveket megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, hogy az törvényi rendelkezés megsértésével jár. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét jelenti az, ha a joggyakorlás a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt, plakát készíttetésére vonatkozó szabályok megsértésével jár.

A Választási Bizottság a szórólapot megvizsgálta és megállapította, hogy az azon szereplő jelöltek mind „függetlenként”, mind a V.É.D. Egyesület jelöltjeként hivatkoznak magukra, ami álláspontja szerint a választópolgárok számára megtévesztő üzenetet hordoz, ezért sérti a Ve. 2. § (1) a) és e) pontjában foglalt alapelveket. A Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) c) pontjának sérelmét nem találta bizonyítottnak.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 2. § (1) a) és e) pontjában, 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 140. §-ában, 144. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1)-(2) bekezdésében valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Magyar Szocialista Párt a V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet és Tekauer Norbert polgármesterjelölt ellen nyújtott be kifogást.

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

109/2019. (IX.10.)

határozata

 

V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet és Tekauer Norbert polgármesterjelölt ellen a Magyar Szocialista Párt által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) Magyar Szocialista Párt (képviseli: Varga András) által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, és megállapítja, hogy a választási plakát (molinó) készíttetője megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bek. a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása iránti, továbbá az e) pont szerinti jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének alapelvét, amikor a Ve. 144. § (2) bekezdésének második mondatában foglalt kötelezettségét megszegve a plakáton nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. A fentiek miatt a Választási Bizottság a V.É.D. Egyesületet és Tekauer Norbert független polgármester jelöltet eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

A Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 13., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében Varga András 2019. szeptember 8. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a V.É.D. EGYESÜLET jelölő szervezet Érd belterület 22081/9. hrsz számú ingatlan homlokzatán (Régi buszpályaudvar épülete) választási plakátot helyezett el (természetben a Budai út - Kálvin tér- Diósdi út kereszteződése) 2019. szeptember 7. napján. Bizonyítékként fényképeket is csatolt, melyekkel igazolni kívánta a jogsértés folyamatos fennállását. Kifogástevő az ügy tényállása körében előadta, hogy a V.É.D. EGYESÜLET által elhelyezett választási plakáton olvasható felirat: „TEKAUER NORBERT FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT” miatt azon információt állapíthatnak meg a választópolgárok, hogy Tekauer Norbert független, vagyis nem jelölő szervezet színeiben induló polgármesterjelöltről van szó. Azonban az a plakátról világosan látszik, hogy valójában az Egyesület jelöltjeként kíván polgármesterjelöltként indulni, hiszen három helyen is fenn van tüntetve a V.É.D. EGYESÜLET emblémája és megnevezése. Ez a két titulus azonban összeegyeztethetetlen a választásokon: a választólapon Tekauer Norbert vagy az Egyesület jelöltjeként, vagy „független” jelöltként lesz feltüntetve, és csak egyféleképpen lehet majd a jelöltet beazonosítani.

A Kifogástevő ezzel kapcsolatban több eseti döntésre is hivatkozott. Megjegyezte továbbá, hogy a plakáton nem, illetve hiányosan lelhető fel az azt kiadó szervezet neve, székhelye, és kiadásért felelős személy neve, ezért ezzel megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdését.

A Kifogástevő álláspontja szerint a fentiek szerinti jogsértésekkel a V.É.D. Egyesületet és jelöltjei megsértették a Ve. 2. § (1) bek. a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása iránti, továbbá az e) pont szerinti jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének alapelveit. Fentiek szerint Kifogástevő kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint a jogsértőnek a kampányeszközökön a „független” jelző használatától való eltiltását.

 

A kifogás részben alapos.

 

A Ve. 140. §-a határozza meg a kampányeszköz fogalmát, mely szerint „Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a (…) plakát”.

A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A Választási Bizottság a kifogás melléklete alapján megállapítja, hogy jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező kampányeszköz – annak tartalma alapján – a Ve. 140. §-a és a 144. § (1) bekezdése szerint választási plakátnak minősül. A Ve. 144. § (2) bekezdésének második mondata értelmében a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, mely feltételeknek a Kifogástevő által csatolt plakát nem felel meg.

A Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Választási Bizottság véleménye szerint ezen alapelveket megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, hogy az törvényi rendelkezés megsértésével jár. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét jelenti az, ha a joggyakorlás a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt, plakát készíttetésére vonatkozó szabályok megsértésével jár, ezért a kifogás ezen részének helyt adott.

 

A Választási Bizottság ugyanakkor megállapította, hogy a plakáton szereplő „Tekauer Norbert független polgármester jelölt” kifejezés megfelel a valóságnak, hiszen Tekauer Norbert nem jelölőszervezet színeiben, hanem független polgármester jelöltként indul a választáson, szemben a plakáton szereplő egyéni képviselő jelöltekkel, akik a V.É.D. EGYESÜLET jelöltjei. A Választási Bizottság ezért a kifogás ezen részét elutasította.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 2. § (1) a) és e) pontjában, 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 140. §-ában, 144. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1)-(2) bekezdésében valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy Simó Károly kifogást nyújtott be Falusi Ferenc képviselőjelölt és az LMP-JOBBIK-DK-MSZP-CÉL-MOMENTUM-MINDENKI MAGARORSZÁGA-PÁRBESZÉD-MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek tevékenysége ellen.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

110/2019. (IX.10.)

határozata

 

Falusi Ferenc képviselőjelölt és az LMP-JOBBIK-DK-MSZP-CÉL-MOMENTUM-MINDENKI MAGARORSZÁGA-PÁRBESZÉD-MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek tevékenysége ellen Simó Károly magánszemély által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a Simó Károly magánszemély által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, és megállapítja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését, mely azáltal valósult meg, hogy Falusi Ferenc független képviselőjelöltként Diósd 8. számú egyéni választókerületében – nem jogerősen – nyilvántartásba vételre került, és ezzel egyidejűleg az Érd választókerületben az LMP – JOBBIK – DK - MSZP – CÉL – MOMENTUM - MINDENKI MAGARORSZÁGA – PÁRBESZÉD - MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek jogerős kompenzációs listáján jelöltként szerepel. A Választási Bizottság megállapítja a jogszabálysértés tényét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bek. a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása iránti, továbbá c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, valamint az e) pont szerinti jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének alapelvei vonatkozásában. A Választási Bizottság Falusi Ferenc jelöltet és a fenti jelölő szervezeteket eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

A Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 13., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

Simó Károly magánszemély, Kifogástevő 2019. szeptember 10. napján kifogást nyújtott be, melyben kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján Falusi Ferenc önkormányzati kompenzációs listán szereplő képviselőjelölt, valamint az LMP – JOBBIK – DK - MSZP – CÉL – MOMENTUM - MINDENKI MAGARORSZÁGA – PÁRBESZÉD - MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek vonatkozásában állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, továbbá a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján az Érden, a jelölő szervezetek által állított települési kompenzációs lista jogerős nyilvántartásba vételéről szóló határozatot semmisítse meg, a lista nyilvántartásba vételét utasítsa vissza tekintettel arra, hogy annak bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

Kifogástevő a kifogást arra a ténybeli előadásra alapította, hogy a www.valasztas.hu honlapon elérhető adatok szerint 2019. szeptember 8. napján Falusi Ferenc a 2019. évi helyi önkormányzati választásokon jogerősen nyilvántartásba vételre került, mint az LMP – JOBBIK – DK - MSZP – CÉL – MOMENTUM - MINDENKI MAGARORSZÁGA – PÁRBESZÉD - MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek által Érden (Pest megye) állított települési kompenzációs listán szereplő jelölt.

A www.valasztas.hu honlapon elérhető adatok szerint 2019. szeptember 9. napján Falusi Ferenc a 2019. évi helyi önkormányzati választásokon nem jogerősen nyilvántartásba vételre került, mint Diósd 8. evk (Pest megye) független egyéni választókerületi jelöltje.

Mindezek igazolására csatolta a honlapról 2019. szeptember 10. napján 13 óra 54 perckor készített képernyőfotót. Kifogástevő álláspontja szerint mind Falusi Ferenc, mind a fenti jelölő szervezet megsértette a választásra irányuló jogszabályt, mind a választási eljárás alapelveit.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (1) bekezdése szerint „A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. „

Mindezek miatt kérte a Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől. Kérte továbbá, hogy a Ve. 133. (2) bekezdése, valamint a 2. § (1) bek. c) pontja alapján az LMP – JOBBIK – DK - MSZP – CÉL – MOMENTUM - MINDENKI MAGARORSZÁGA – PÁRBESZÉD - MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek által Érden (Pest megye) által állított települési kompenzációs lista jogerős nyilvántartásba vételéről szóló határozatot semmisítse meg, a törvényi feltételeknek nem megfelelő lista nyilvántartásba vételét utasítsa vissza, tekintettel arra, hogy annak bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 

A kifogás részben alapos.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (1) bekezdése szerint:

„A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. „

A Ve. „2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket: 

a) a választás tisztaságának megóvása,

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,

…”

 

A benyújtott bizonyítékok alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy Falusi Ferenc a 2019. évi helyi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vételre került, mint Diósd 8. számú egyéni választókerület független jelöltje, a döntés még nem jogerős. Az LMP – JOBBIK – DK - MSZP – CÉL – MOMENTUM - MINDENKI MAGARORSZÁGA – PÁRBESZÉD - MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek által Érden állított települési kompenzációs lista 2019. szeptember 8. napján jogerőre emelkedett. Mindezek alapján megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (1) bekezdésének, valamint a Ve.) 2. § (1) bek. a) pontjának, c) pontjának, és az e) pontjának megsértését.

A Választási Bizottság Falusi Ferenc jelöltet és a fenti jelölő szervezeteket eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

 

A Választási Bizottság megállapította azt is, hogy az LMP – JOBBIK – DK - MSZP – CÉL – MOMENTUM - MINDENKI MAGARORSZÁGA – PÁRBESZÉD - MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek által Érden állított települési kompenzációs lista 2019. szeptember 8. napján jogerőre emelkedett.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdése szerint:

„A 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.”

A Ve. 132. § alapján:

„Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő harmadik napon - nyilvántartásba vesz.”

Miután a kompenzációs lista bejelentése a törvényes feltételeknek megfelelt, ezért a kifogásnak azt a részét, hogy a települési kompenzációs lista jogerős nyilvántartásba vételéről szóló határozatot a bizottság semmisítse meg, a Választási Bizottság visszautasította.

 

A Választási Bizottság a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján Simó Károly magánszemély által 2010. szeptember 10. napján Falusi Ferenc önkormányzati kompenzációs listán szereplő képviselőjelölt és az LMP-JOBBIK-DK-MSZP-CÉL-MOMENTUM-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-PÁRPESZÉD-MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek ellen benyújtott kifogásban feltárt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (1) bekezdés a) és c) pontjába ütköző cselekmény elkövetésének gyanúja miatt kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező Érdi Rendőrkapitányság eljárását.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a 2010. évi L. törvény 8. § (1) bekezdésén, valamint a Ve. 2. § (1) a), c) és e) pontján, 10. §-án, 14. § (2) bekezdés d) pontján, 46. §-án, 208-209. §-ain, 212. §-án, 214. §-án, 218. § (1)-(2) bekezdésén valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 7. számú jegyzőkönyvi döntését az alábbiak szerint:

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (2) bekezdése alapján Simó Károly magánszemély által 2010. szeptember 10. napján Falusi Ferenc önkormányzati kompenzációs listán szereplő képviselőjelölt és az LMP-JOBBIK-DK-MSZP-CÉL-MOMENTUM-MINDENK MAGYARORSZÁGA-PÁRPESZÉD-MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT közös jelölő szervezetek ellen benyújtott kifogásban feltárt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 350. § (1) bekezdés a) és c) pontjába ütköző cselekmény elkövetésének gyanúja miatt a törvénysértés elbírálásra hatáskörrel rendelkező Érdi Rendőrkapitányság eljárását kezdeményezi.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy Varga András HVB tag azzal a kéréssel fordult a HVB-hez, hogy benyújtott ajánlásokat szeretne önállóan ellenőrizni a Választási Irodán.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 8. számú jegyzőkönyvi döntését az alábbiak szerint:

A Helyi Választási Bizottság felhatalmazza Varga András tagot, hogy a benyújtott ajánlásokat a Választási Irodán önállóan ellenőrizze.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Megköszöni a jelenlétet, valamint bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság ülését bezárja.

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

      dr. Csigi Zsolt

              elnök