Jelen vannak: Dr. Csigi Zsolt elnök, Dr. Vajda Ádám elnökhelyettes, Dr. Kovácsffy Krisztina, Eöry Örs és Varga András tagok, Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet HVI vezető, Dr. Csupor Endre HVI vezető helyettes

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Szavazólapok nyomdai imprimálása

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

  • Szavazólapok nyomdai imprimálása

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Szavazólapok nyomdai imprimálása

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elsőként a polgármesteri szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag:A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért kisebbségi nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

112/2019. (IX.19.)

határozata

 

polgármesteri szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások polgármesteri szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása polgármesteri szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 1. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

113/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 1. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 1. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 2. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

114/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 2. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 2. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 3. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

115/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 3. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 3. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 4. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

116/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 4. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 4. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 5. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

117/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 5. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 5. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 6. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

118/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 6. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 6. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 7. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

119/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 7. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 7. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 8. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

120/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 8. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 8. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 9. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

121/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 9. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 9. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 10. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

122/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 10. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 10. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 11. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

123/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 11. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 11. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Érd 12. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

124/2019. (IX.19.)

határozata

 

az Érd 12. egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2019. október 13. napjára kitűzött helyi általános önkormányzati képviselő és polgármester választások egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság az Érd 12. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 161. § (1) bekezdése  alapján a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon. Ugyanezen § (3) bekezdés alapján, ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott MINTA szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 307/L. §-ában, 5. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Agörög nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

125/2019. (IX.19.)

határozata

 

a görög nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő választás települési szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása görög nemzetiség települési szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 321. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A (3) bekezdés szerint a Ve. 5. számú melléklet a)-f) és k) pontja, és a Ve. 6. sz. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg. Ezért kisebbségi vélemény nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 321. §-ában 5. és 6. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Ahorvát nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

126/2019. (IX.19.)

határozata

 

a horvát nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő választás települési szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása horvát nemzetiség települési szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 321. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A (3) bekezdés szerint a Ve. 5. számú melléklet a)-f) és k) pontja, és a Ve. 6. sz. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg. Ezért kisebbségi vélemény nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 321. §-ában 5. és 6. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Alengyel nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

127/2019. (IX.19.)

határozata

 

a lengyel nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő választás települési szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása lengyel nemzetiség települési szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 321. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A (3) bekezdés szerint a Ve. 5. számú melléklet a)-f) és k) pontja, és a Ve. 6. sz. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg. Ezért kisebbségi vélemény nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 321. §-ában 5. és 6. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A német nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

128/2019. (IX.19.)

határozata

 

a német nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő választás települési szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása német nemzetiség települési szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 321. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A (3) bekezdés szerint a Ve. 5. számú melléklet a)-f) és k) pontja, és a Ve. 6. sz. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg. Ezért kisebbségi vélemény nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 321. §-ában 5. és 6. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Aroma nemzetiségi szavazólapadattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

129/2019. (IX.19.)

határozata

 

a roma nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő választás települési szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása roma nemzetiség települési szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 321. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A (3) bekezdés szerint a Ve. 5. számú melléklet a)-f) és k) pontja, és a Ve. 6. sz. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg. Ezért kisebbségi vélemény nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 321. §-ában 5. és 6. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Azukrán nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

Varga András tag: A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg, ezért nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

130/2019. (IX.19.)

határozata

 

az ukrán nemzetiségi szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő választás települési szavazólapjának adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása ukrán nemzetiség települési szavazólapjának adattartalmát a határozat mellékletét képező mintának megfelelően jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 20-án 16:00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában határozatot hozott. A Ve. 321. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is. A (3) bekezdés szerint a Ve. 5. számú melléklet a)-f) és k) pontja, és a Ve. 6. sz. melléklet a)–f) és k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni.

A Helyi Választási Bizottság a választási informatikai rendszerből kinyomtatott egyéni szavazólap „minta” adattartalmát megvizsgálta és megállapította, hogy az egyezik a nyilvántartásba vett jelöltek által leadott adatokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság határozata szerint kisorsolt sorrenddel.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság jóváhagyta fenti szavazólap adattartalmát.

 

Kisebbségi vélemény fogalmazta meg, hogy a Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a szövegkörnyezeténél nagyobb betűmérettel szerepel. Az Európai Parlamenti képviselők választásán ez a tartalom egyforma betűmérettel jelent meg. Ezért kisebbségi vélemény az eltérő betűméret miatt nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiadott „minta” szavazólapon annak megjelölése, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni, a nemzetiség nyelvére lefordítva – ugyanúgy, mint a magyar nyelvű szövegen – betűvel jelenjen meg. Ezért kisebbségi vélemény nem támogatja a szavazólap adattartalmának elfogadását.

 

Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 156. §-ában, 158. §-162. §-ában, 321. §-ában 5. és 6. mellékletében, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3), 222-225. §-aiban, 240. §-ában, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontjában foglaltakon alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Megköszöni a jelenlétet, valamint bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság ülését bezárja.

 

 

K. m. f.

 

 

 

      dr. Csigi Zsolt

              elnök