NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat kifogás elbírálására

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat kifogás elbírálására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat kifogás elbírálására

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján egy kifogás érkezett a bizottság elé. A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviseletében 2019. szeptember 21-én, melyben előadta, hogy a Helyi Választási Iroda határozatainak nyilvánosságra hozatala során a címben valamennyi esetben szerepelt a kifogást benyújtó természetes személyek személyes adata, családi és utóneve (Gasparik Gábor vagy Simó Károly). A 36/2019. (IX.5.) határozat, 37/2019. (IX.5.) határozat és a 108/2019. (IX. 10.) határozatokban a természetes személy nevén kívül a lakóhely, elsötétítve ugyan, de olvasható, azonosítható módon feltüntetésre került. A 108/2019. (IX. 10.) határozatban az MSZP jelölőszervezetet képviselő természetes személy, nevének azonosítható módon történő feltüntetése jogsértő.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

131/2019. (IX.23.)

határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájával ellen a Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselőjeáltal benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 26., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében V A 2019. szeptember 21. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája a Helyi Választási Bizottság 36/2019. (IX.5.), 37/2019. (IX.5.), 108/2019. (IX. 10.), 110/2019. (IX. 10.) határozatainak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 49. § (2) bekezdése szerinti nyilvánosságra hozatala során a címben valamennyi esetben szerepelt a kifogást benyújtó természetes személyek személyes adata, családi és utóneve (G G vagy S K). A 36/2019. (IX.5.) határozat, 37/2019. (IX.5.) határozat és a 108/2019. (IX. 10.) határozatokban a természetes személy nevén kívül a lakóhely, elsötétítve ugyan, de olvasható, azonosítható módon feltüntetésre került. A 108/2019. (IX. 10.) határozatban az MSZP jelölőszervezetet képviselő természetes

személy, nevének azonosítható módon történő feltüntetése jogsértő.

A Kifogástevő szerint a Helyi Választási Iroda ezzel megsértette Ve. 49. § (2) bekezdését, a NVB Ügyrendjének 10. § (3) bekezdését, és ezzel a Ve. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjaiban és (2) bekezdésében foglalt választási alapelveket. A Kifogástevő kérte az Érdi Helyi Választási Bizottságot a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, és az Érdi Helyi Választási Irodát, mint jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől.  Kérte továbbá, hogy a Választási Bizottság a Ve. 44.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezze.

 

A kifogás nem alapos.

 

A Ve. 210. § (1) bekezdése alapján „A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.”

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében „a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve”.

A Választási Bizottság a Helyi Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapította, hogy a kifogásban megjelölt személyek (G G vagy S K) hozzájárulásukat adták a nevüknek a kifogásolt határozatban történő nyilvánosságra hozatalához. Az érintett személy lakcím anonimizálását a Választási Bizottság álláspontja szerint a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az MSZP jelölőszervezetet képviselő természetes pedig a Választási Bizottság előtt szintén hozzájárulását adta nevének a kifogásolt határozatban történő megjelenéséhez.

 

A Választási Bizottság a fentiek miatt jogszabálysértés hiányában nem tartotta indokoltnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezését.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 220. §-ban foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 210. § (1) bekezdésében valamint 220. §-ban, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal meghozta 9. számú jegyzőkönyvi döntését az alábbiak szerint:

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy határozatainak nyilvánosságra hozatala – figyelemmel a Ve. 49. § (2) bekezdésében foglaltakra – anonimizálva, a határozatokban feltüntetett személyes adatok kihagyásával, kizárólag a név kezdőbetűinek feltüntetésével történjen meg. 

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Megköszöni a jelenlétet, valamint bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság ülését bezárja.

 

 

 

 

K. m. f.

 

 

      dr. Csigi Zsolt

              elnök