NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat kifogások elbírálására

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat kifogások elbírálására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat kifogások elbírálására

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a 3 + 2 kifogás érkezett a Helyi Választási Bizottsághoz. Az első a Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője által benyújtott kifogása V.É.D. Egyesülettel és képviselőjelöltjeivel szemben.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

132/2019. (IX.26.)

határozata

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogást e l u t a s í t j a.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 29., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében V A 2019. szeptember 23. napján kifogást nyújtott be a V.É.D. Egyesülettel és képviselőjelöltjeivel szemben. A beadvány szerint nevezett jelölő szervezet 2019. szeptember 7. napján Érd központjában kihelyezett kampányeszköze (Budai út – Kálvin tér – Diósdi út kereszteződésében található régi buszpályaudvar épületének homlokzatára kihelyezett molinó) folyamatos jogsértést valósít meg.

A Kifogástevő sérelmezte, hogy az egyes képviselőjelöltek neve alatt alkalmazott embléma nem a jelölő szervezetük, hanem Tekauer Norbert független polgármester jelölt által használt embléma „szöveg nélküli”, hamis látszatot keltő változata. Álláspontja szerint az alkalmazott emblémák a V.É.D Egyesület, mint jelölő szervezet „színeiben” induló jelölteket független indulóként tüntetik fel, ami a választópolgárok számára megtévesztő, és így sértik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvása, és az e) pont szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Kifogástevő több eseti döntés mellett hivatkozott Tekauer Norbert független polgármester jelöltet és a V.É.D. Egyesület jelöltjeit nyilvántartásba vevő HVB határozatokra is.

 

Kifogástevő sérelmezte továbbá, hogy a Ve. 144.§ (1) bekezdése szerint plakátnak minősülő molinó a mai napig változatlan formában, a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét nélkülözve jelenik meg annak ellenére, hogy a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 109/2019. (IX.10.) számú határozatában a jogsértést megállapította és a jelölő szervezetet a további jogsértéstől eltiltotta. Kifogástevő álláspontja szerint azzal, hogy a V.É.D. Egyesület a HVB kötelezése ellenére nem szüntette meg a Ve. 144.§ (2) bekezdését sértő állapotot, újabb alapelvi jogsértést követ el.

 

A Kifogástevő mindezek alapján kérte, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a HVB ismételten állapítsa meg a jelölő szervezet és képviselőjelöltjei vonatkozásában a jogsértés tényét, a képviselőjelölteket tiltsa el a további jogsértéstől azzal, hogy előírja számukra a kampányeszközökön való jelölő szervezet feltüntetésének kötelezettségét és tiltsa el a képviselőjelölteket a „független” jelző használatától. Kifogástevő kérte továbbá, hogy a HVB a Ve. 218.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a V.É.D. Egyesülettel szemben, mulasztása miatt a Ve. 219.§ szerint kiszabható legmagasabb összegű bírságot szabja ki. 

 

A kifogással érintett jelölő szervezet által a HVB-be delegált tag előadása szerint a quasi impresszum molinón történő feltüntetése érdekében a megrendelést leadták, a jogsértő helyzet orvoslására intézkedtek.  

 

A kifogás nem alapos.

 

„Ve. 140.§ Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a (…) plakát.

 

Ve. 144. § (1) … plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül”

 

A Ve. hivatkozott szakaszai alapján a HVB megállapítja, hogy mind a molinó, mind az azon megjelenő embléma  kampányeszköznek, azon belül plakátnak minősül. 

 

A HVB álláspontja szerint azonban a Ve. a kampányeszközökre vonatkozóan olyan tartalmi előírást nem fogalmaz meg, mely - a Kifogástevő álláspontjával azonos módon - a jelölő szervezet feltüntetését kötelezővé tenné. Ilyen törvényi előírás hiányában, figyelemmel a kifogás elbírálására vonatkozó Ve. 218.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre is, a HVB jogszerűen nem kötelezheti a képviselőjelölteket arra, hogy a választási plakáton (jelen esetben egy másik kampányeszközön feltüntetett emblémán) a jelölő szervezet nevét külön feltüntessék.

 

A HVB nem osztotta kifogástevő álláspontját az embléma használatának megtévesztő volta tekintetében sem. A képviselők neve alatt megjelenő, sérelmezett embléma vonatkozásában a „függetlenségre utalás” nem állapítható meg, emellett a kampányeszközön (molinón) egyértelműen feltüntetésre került a jelölő szervezet megjelölését is tartalmazó embléma, annak elhelyezkedése a képviselőjelöltek tekintetében egyértelműen a jelölőszervezethez tartozást jeleníti meg.

 

A HVB – korábbi határozatával összhangban és kifogástevővel egyezően – megállapította, hogy a V.É.D. Egyesület kampányeszköze tekintetében – a kiadó nevének, székhelyének és a kiadásért felelős személy feltüntetésének hiánya miatt – a jogsértő helyzet változatlanul és folyamatosan fennáll. Ezzel együtt a HVB értékelte azt is, hogy a jelölő szervezet a törvénysértés elhárítása érdekében intézkedett, így bár a törvénysértés felróható, olyan ismételt mulasztás, vagy ismételt szándékos elkövetés, mely a Ve. alapelveinek ismételt megsértését, jogsértéstől eltiltást és bírság kiszabását tenné indokolttá nem állapítható meg. 

 

Az eset összes körülményét értékelve és a kifogás érveit érdemben vizsgálva a Választási Bizottság a kifogást megalapozatlannak találta és a Ve. 220. §-a alapján a rendelkező részben írtak szerint határozott. 

 

A határozat a Ve. 2. § (1) a) és e) pontjában, 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 140. §-ában, 144. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1)-(2) bekezdésében, a 219. § (1) bekezdésében, valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-ában, 221. §-ában, a 223.-225. §-ában és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A következő kifogást szintén a Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője által benyújtott kifogás

Érd belterület 22081/9. hrsz számú ingatlan – a régi buszpályaudvar épülete, Budai út felőli oldalának több ablakába ismeretlenek szeptember 20. napját követően választási plakátok kihelyezésével szemben.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

133/2019. (IX.26.)

határozata

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, és megállapítja, hogy a választási plakátok készíttetője megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bek. a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása iránti, továbbá az e) pont szerinti jóhiszeműség és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének alapelvét, amikor a Ve. 144. § (2) bekezdésének második mondatában foglalt kötelezettségét megszegve a plakátokon nem tüntette fel a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. A fentiek miatt a Választási Bizottság a V.É.D. Egyesületet és Tekauer Norbert független polgármester jelöltet eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

A Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 29., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében V A 2019. szeptember 23. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy az Érd belterület 22081/9. hrsz számú ingatlan (Régi buszpályaudvar épülete) Budai út felőli oldalának több ablakába ismeretlenek szeptember 20. napját követően választási plakátot helyeztek el. A plakát a mai napig is a választópolgárok által látható. Kifogástevő a jogsértést abban jelölte meg, hogy a 12 darab önálló plakát (10 egyéni választókerületi jelölt, egy polgármester jelöltet ábrázoló és egy két darab emblémát ábrázoló plakát) egyike sem tartalmazza a kiadó szervezet neve, székhelye, és a kiadásért felelős személy nevét. E jogsértést súlyosbítja, hogy a jogsértőt a Helyi Választási Bizottság 109/2019. (IX. 10.) határozatával egy korábbi plakát közzétételéhez kapcsolódóan már kötelezte a Ve. 144. § (2) bekezdése szerinti jogsértés megszüntetésére.

 

Kifogástevő hivatkozott a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) Tekauer Norbert polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről szóló 64/2019. (IX. 09.) határozatára, amely szerint Tekauer Norbert független polgármester jelölt, emellett a HVB 67/2019. (IX. 09.) határozatára, amely szerint, Tekauer Norbert a V.É.D. EGYESÜLET jelöltje az 5. számú egyéni választókerületben, a HVB 106/2019. (IX. 10.) határozatára, amely szerint Tekauer Norbert a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület kompenzációs listájának 1. helyen álló jelöltje is egyben, továbbá a HVB 65/2019. (IX. 09.) határozatára, a 66/2019. (IX. 09.) határozatára, a 67/2019. (IX. 09.) határozatára, a 68/2019. (IX. 09.) határozatára, a 69/2019. (IX. 09.) határozatára, a 70/2019. (IX. 09.) határozatára, a 71/2019. (IX. 09.) határozatára, a 72/2019. (IX. 09.) határozatára, a 73/2019. (IX. 09.) határozatára és a 74/2019. (IX. 09.) határozatára, mely szerint Lukács János Simon, Kolonits Attila Zoltán, Tekauer Norbert, Morzsik Ádám, Tóthné Lukács Tünde, Balogh Csaba, Márton Lajos, Szamosközi István, Kovács Krisztián, Sinkó Zoltán a V.É.D. EGYESÜLET képviselőjelöltjei, azaz nem független jelöltek. Kolonics Attila képviselőjelölt választási plakátján szerepel a NOEL Tanya emblémája, ami azt a látszatot kelti, mintha a NOEL Tanya jelölő szervezet lenne. Ez azonban nem felel meg a valóságnak.

Ezzel Lukács János Simon, Kolonits Attila Zoltán, Tekauer Norbert, Morzsik Ádám, Tóthné Lukács Tünde, Balogh Csaba, Márton Lajos, Szamosközi István, Kovács Krisztián, Sinkó Zoltán képviselőjelöltek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket, hiszen megtévesztik a választópolgárokat azzal, hogy független indulóként tüntetik fel magukat, miközben nem azok.

A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás és a választás tisztaságának megóvása alapelvek megsértése megállapítható, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat oly módon gyakorolják, hogy valótlan tények állításával, egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni, és ezáltal ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni. (BH 2006. 230., Kvk.III.37.211/2006/3. számú LB végzés, Kvk.III.37.237/2006/2. számú LB végzés, Kvk.III.37.107/2008/2. számú LB végzés, a Fővárosi Bíróság 19.Kpk.45.114/2006/3. számú végzése, a Fővárosi Bíróság 10.Kpk.45.058/2009/4. számú végzése.)

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 133/2014. (IX. 30) számú határozata hasonló ténybeli alapon álló ügyben kimondta: ha egy kampányeszközön a választópolgárok számára nem egyértelmű, hogy a jelölt független, vagy jelölő szervezet jelöltje, azzal sérülnek a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt választási alapelvek. Ezen határozatát a Fővárosi Ítélőtábla 15.Pk.50.030/2014.2. számú határozatában is megerősítette.

 

A Kifogástevő a jogsértést abban is megjelölte, hogy az egyes képviselőjelöltek alatt alkalmazott embléma nem az Egyesület által használt embléma, hanem Tekauer Norbert független polgármester jelölt által használt embléma „szöveg nélküli” változata. Az embléma használat azt a látszatot kelti a választópolgárokban, hogy Lukács János Simon, Kolonits Attila Zoltán, Tekauer Norbert, Morzsik Ádám, Tóthné Lukács Tünde, Balogh Csaba, Márton Lajos, Szamosközi István, Kovács Krisztián, Sinkó Zoltán független, vagyis nem a V.É.D. Egyesület jelölő szervezet színeiben induló képviselőjelöltek. Kifogástevő szerint ezzel a képviselőjelöltek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket, hiszen megtévesztik a választópolgárokat azzal, hogy független indulóként tüntetik fel magukat, miközben nem azok.

 

A Kifogástevő kérte, hogy a HVB a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján állapítsa meg Lukács János Simon, Kolonits Attila Zoltán, Tekauer Norbert, Morzsik Ádám, Tóthné Lukács Tünde, Balogh Csaba, Márton Lajos, Szamosközi István, Kovács Krisztián, Sinkó Zoltán képviselőjelöltek és a V.É.D. Egyesület jogszabálysértésének tényét és tiltsa el őket a további jogsértéstől azzal, hogy előírja számukra a kampányeszközökön a jelölő szervezet feltüntetésének kötelezettségét és tiltsa el a képviselőjelölteket a „független” jelző használatától.

 

Mivel a V.É.D. EGYESÜLET a HVB 109/2019. (IX. 10.) határozatával meghatározott kötelezettségét a mai napig nem teljesítette, és jelen jogsértéssel ismételten azonos jogsértést követ el, ezért Kifogástevő kérte a választási bizottságot, hogy a Ve. 218.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, a Ve. 219.§ rendelkezései szerint meghatározott legmagasabb összegű bírságot szabja ki. Kifogástevő kifogásához fényképfelvételeket is csatolt.

 

A kifogás részben alapos.

 

A Ve. 140. §-a határozza meg a kampányeszköz fogalmát, mely szerint „Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a (…) plakát”.

A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A Választási Bizottság a kifogás melléklete alapján megállapítja, hogy jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező kampányeszköz – annak tartalma alapján – a Ve. 140. §-a és a 144. § (1) bekezdése szerint választási plakátnak minősül.

A Ve. 144. § (2) bekezdésének második mondata értelmében a plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

A Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Ezen alapelveket megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, hogy az a törvényi rendelkezés megsértésével jár. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét jelenti az, ha a joggyakorlás a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt, plakát készíttetésére vonatkozó szabályok megsértésével jár.

A Választási Bizottság a választási plakátokat megvizsgálta és megállapította, hogy azokon

impresszum nem szerepel, ezért a fenti alapelvek sérelmét állapította meg.

 

A Választási Bizottság megvizsgálta a plakátokon a jelöltek neve alatt lévő emblémákat is, és megállapította, hogy azok nem a V.É.D. Egyesület emblémái, tekintettel azonban arra, hogy a Ve. nem írja elő a plakátokon a jelölő szervezet emblémája feltüntetésének kötelezettségét, a kifogást egyebekben elutasította.

 

A választási bizottság annak eldöntésekor, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, az eset összes körülményeit figyelembe vette, és nem állapította meg a jogsértés ismétlődő jellegét, ezért a bírság kiszabásától eltekintett.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 220. §-ban foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 2. § (1) a) és e) pontjában, 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 140. §-ában, 144. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 218. § (1)-(2) bekezdésében, 219. § (1) bekezdésében valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-ában, 221. §-ában, a 223.-225. §-ában és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A harmadik a Magyar Szocialista Párt képviselője által benyújtott kifogás, hogy az Érdi Polgárőrség közreműködésével szerelték fel a Budai úton a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület választási plakátjait.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

134/2019. (IX.26.)

határozata

 

A Magyar Szocialista Párt képviselője által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 29., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében Dr. T B elnök 2019. szeptember 23. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy 2019. szeptember 20-án 19.30 és 21.00 óra közötti időszakban az Érdi Polgárőrség közreműködésével szerelték fel a Budai úton a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület választási plakátjait. A Kifogástevő a beadványához fényképfelvételt és videófelvételt is csatolt, amelyekből állítása szerint látható, hogy a polgárőrség jelzeteivel ellátott figyelmeztető fényjelzéssel felszerelt, MDF400 forgalmi rendszámú, Dacia Duster személygépkocsi csomagtartójából az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke, M J kiveszi a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet plakátját, majd ezt követően a plakátot a JXD131 forgalmi rendszámú emelőkosaras felépítménnyel ellátott gépkocsi emelőkosarában lévő személy számára átadja, majd azt az ismeretlen személy a közvilágítási tartóoszlopra rögzíti.

Kifogástevő előadta, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése együttműködési szerződést kötött az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel, és 2019. évben 20.000.000.- millió forint költségvetési támogatást biztosít a számára.

A Kifogástevő a jogsértés mibenléte tekintetében az alábbi jogszabályokra hivatkozott:

  a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

  • „2.§ (2) A polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független.”
  • „24. § (1) A polgárőri szolgálat ellátásával összefüggő szolgálati és etikai szabályszegés esetén panasznak van helye.
  • (5) Etikai eljárás indítását az Országos Polgárőr Szövetségnél bárki kezdeményezheti, valamint az Országos Polgárőr Szövetség hivatalból is megindíthatja.”
  • „30. § (5) Az Országos Polgárőr Szövetség, mint köztestület a Fővárosi Bíróság által, a 3664/2011. megyei nyilvántartási számon és 5603/1991. országos nyilvántartásbeli azonosító számon nyilvántartott Országos Polgárőr Szövetség általános jogutódjaként alakul meg. Az Országos Polgárőr Szövetség a törvény hatálybalépését követő 60. napon belül köteles az alapító közgyűlését összehívni, amelyen meg kell állapítani az alapszabályt, valamint ügyintéző-képviselő szervet (elnökséget) és ellenőrző szervet kell választani.”

Megjelölte továbbá a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) is. A Rendelet 9.§ (1) bekezdés j) pontjának rendelkezései szerint ugyan nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez, ha polgárőri szolgálat ellátása során használt járművön helyezik el, de a Rendelet 9. § (2) bekezdése kizárólag mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készülék használatát engedélyezi, ezen a gépjárművön nem ilyen van felszerelve. A mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készüléket a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint kizárólag a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni.

A Kifogástevő ez utóbbi tekintetében kérte, hogy a HVB szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezze az illetékes Érdi Rendőrkapitányságon.

Előadta továbbá, hogy a választási plakátok felszerelésében nem kizárólag M J működött közre, a felszerelés közben a 4. számú választókerület egyéni jelöltje, dr. Bács István alpolgármester is közreműködött, aki jogsértő tevékenységben történő közreműködéséről a „Kezdődik az éjszakai műszak” kiírással fényképfelvételt is tett közzé a Facebook oldalán. Álláspontja szerint a plakátok alapján egyértelműen megállapítható, hogy azok kihelyezése a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület jelölő szervezet és T. Mészáros András polgármesterjelölt érdekében történt.

Kifogástevő kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását valamint a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület jelölő szervezetet és T. Mészáros András a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét a további jogszabálysértéstől való eltiltását, továbbá bírság kiszabását. 

 

A Választási Bizottság a fenti kifogás elbírálása során meghallgatta a jelenlévő dr. Bács István képviselőjelöltet. Álláspontja szerint a Kifogástevő által is hivatkozott, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 2. § (2) bekezdése csak a polgárőr szervezetek vonatkozásában tiltja a politikai tevékenység folytatását.

Magyarország Alaptörvénye csak olyan politikai tevékenységre vonatkozó korlátozást tartalmaz, miszerint a Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és nem folytathatnak politikai tevékenységet. Ehhez hasonló tilalmat a polgárőr szervezetek tagjai vonatkozásában sem az Alaptörvény, sem jogszabály nem tartalmaz, ebből következően polgárőr szervezet tagja végezhet politikai tevékenységet, aktivistaként segítheti valamely jelölt, jelölő szervezet kampánytevékenységét is.

Előadta továbbá, hogy a kifogás nem tartalmaz bizonyítékot, hogy ki az érintett gépjármű tulajdonosa, illetve a használója (amennyiben nem ő tulajdonos) ne lenne jogosult kampánytevékenységhez történő segítségnyújtásra használni a gépjárművet.

Az a körülmény, hogy a kampánytevékenységhez segítséget nyújtó magánszemély jogosult volt-e a gépjárművet használni, kizárólag a gépjármű tulajdonosának (amennyiben az nem a magánszemély) a gépjármű használatára vonatkozó szabályait érinti, így kizárólag a tulajdonos és a használó közötti magánjogi jogviszonyban lehet ennek jelentősége. Kiemelte továbbá, hogy kampánytevékenysége teljes egészében elkülönült a kifogás első részében rögzített, az MDF-400 forgalmi rendszámú, Dacia Duster személygépkocsival érintett kampánytevékenységtől, melyben nem vett részt. A kifogáshoz csatolt fényképeken és videó felvételeken látható kampánytevékenység térben, időben és a résztvevő személyek körében is teljes egészében elkülönül az általa végzett kampánytevékenységtől.

 

A Választási Bizottság részére Szűcs Gábor képviselőjelölt az üggyel kapcsolatban eljutatta a nyilatkozatát, melyben kifejtette, hogy hogy 2019. szeptember 20. napján 21:00 és 21:20 közötti időszakban Érden, a Budai úton lévő Központi kávézó környékén tartózkodott, ahol dr. Bács István képviselőjelölttel találkozott. A találkozásukat követően látta, hogy dr. Bács István egyeztetést folytat a JXD131 forgalmi rendszámú emelőkosaras felépítménnyel rendelkező gépkocsi vezetőjével és utasaival. Az egyeztetésen részt vett M T az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke is, aki a polgárőrség jelzettel ellátott MDF400 forgalmi rendszámú Dacia Duster személygépkocsit vezette. A JXD131 forgalmi rendszámú emelőkosaras gépkocsit és az MDF400 rendszámú polgárőrség jelzettel ellátott gépkocsit az este folyamán több alkalommal is látta, amint a polgárőr jármű csomagtartójából M T átadja a későbbiekben felszerelésre kerülő Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület jelölőszervezet választási plakátjait, az emelőkosárban tartózkodó személyek részére.

 

A kifogás nem alapos.

 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

2.§ (2) bekezdése értelmében „A polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független.”

A fenti jogszabály azonban nem tiltja, hogy a polgárőrség tagja – magánszemélyként - politikai tevékenységet folytasson. Ezt támasztja alá, az a tény is, hogy Magyarország Alaptörvénye csak a Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai tekintetében tartalmaz politikai tevékenységre vonatkozó korlátozást. A Választási Bizottság nem látta bizonyítottnak, hogy kifogásban megjelölt személy polgárőr minőségében és nem magánszemélyként végezte a plakátok kihelyezését, hiszen a becsatolt képek alapján civil ruházatot viselt, és az általa használt gépkocsin ugyan szerepelt a polgárőrség jelzése, de a Kifogástevő a tulajdonos vagy az üzemeltető személyére vonatkozó információt nem közölt a Bizottsággal. Azt a körülményt sem bizonyította a Kifogástevő, hogy a gépkocsi figyelmeztető jelzését használták volna. Mindezen körülmények miatt a Választási Bizottság a Kifogástevő által megjelölt jogsértés tényét nem állapította meg és a szabálysértési eljárás megindítását sem tartotta indokoltnak.

 

A Választási Bizottság – a Ve. 220. §-ban foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 214. §-ában, 210. § (1) bekezdésében valamint 220. §-ában foglalt rendelkezéseken, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

 

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a negyedik kifogást ma reggel nyújtotta be a Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője az Érdi Modern Városok Program kommunikációjával kapcsolatban.

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 4 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

135/2019. (IX.26.)

határozata

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 29., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében V A 2019. szeptember 26. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben az Érdi Modern Városok Program kommunikációjának részeként egységes arculatot alakított ki. Az egységes arculati elemek felhasználásával végzi az Önkormányzat a 2019. költségvetési évben közel 52 milliárd forintos Modern Városok Program kommunikációját a hivatalos honlapon, az események meghívóiban, a közzétett hirdetéseken. Kifogástevő a jogsértést abban jelölte meg, hogy a választási kampányidőszak kezdetétől T. Mészáros András polgármesterjelölt, Antunovits Antal, Simó Károly, Riebel Zsófia, Dr. Bács István, Recsnyik Richárd, Kopor Tihamér, Józsa Csaba László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Zólyomi Ádám, Barits Máté és Takács Éva képviselőjelöltek, továbbá a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület, mint jelölő szervezetek, olyan kampányeszközöket használnak, amelyek arculati elemei, olyan mértékben azonosak a közpénzből folytatott kommunikációs (reklám) tevékenységgel, hogy a különbség tudatosan nem, vagy nehezen észlelhető. Kifogástevő álláspontja szerint ezek az elemek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § q) pontja szerint tudatosan nem észlelhető reklámnak minősülnének és alkalmazásuk a 11.§ rendelkezései következtében tiltva lennének. Kifogástevő előadta továbbá, hogy a fenti jelöltek Facebook oldalaikon elérhető borítóképek, a szórólap és a citylight berendezéseken közzétett politikai hirdetéseik alapos vizsgálatával látható, hogy tudatosan ugyan alig észlelhető módon, vízjel szerűen a borítóképek tartalmazzák Érd Megyei Jogú Város címerét is, amellyel szerinte megsértik az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit.

Kifogástevő kifejtette, hogy a fentiekben részletezettek jogsértő módon nagyfokú versenyelőnyt biztosít T. Mészáros András és a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesület jelölő szervezet és valamennyi jelöltje számára, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, választások tisztaságára, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Kifogástevő állításai bizonyítására összesen 12. mellékletben csatolt  fényképfelvételeket, és kérte a Helyi Választási Bizottságtól a jogszabálysértés tényének megállapítását és azt, hogy T. Mészáros András polgármesterjelöltet, Antunovits Antal, Simó Károly, Riebel Zsófia, Dr. Bács István, Recsnyik Richárd, Kopor Tihamér, Józsa Csaba László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Zólyomi Ádám, Barits Máté és Takács Éva képviselőjelölteket, továbbá a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesületet, mint jelölő szervezetet bírság kiszabása mellett a további jogszabálysértéstől tiltsa el.  A Kifogástevő indítványozta továbbá, hogy a bizonyítékok alapján Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a Ve. 44.§ (2) bekezdésének rendelkezései alapján kezdeményezze a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 370. § (1) bekezdése szerinti lopás, 376. § (1) bekezdése szerinti hűtlen kezelés, 377. § (1) bekezdése szerinti hanyag kezelés és 385. § (1) bekezdése szerinti szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogsértés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Érdi Kapitányságának az eljárását.

 

A Választási Bizottság a fenti kifogás elbírálása során meghallgatta a Fidesz-KDNP-Összefogás Egyesületet által delegált E Ö bizottsági tagot, aki előadta, hogy a Modern Városok Program (MVP) keretében megvalósult arculati tervezés időben és a megrendelő személyében is teljesen elkülönül a választási plakátok arculatának megtervezésétől. Az egy szabályos eljárást követően, külön szerződés alapján elkészített arculat volt, a munkát már jóval a választási kampány kezdete előtt elvégezte a vállalkozó.

A szerződési szabadság elve alapján a jelölő szervezetek a mellékelten csatolt vállalkozási szerződés alapján rendelték meg a választás során használt arculat megtervezését, és azt saját pénzükből fizették ki, természetesen közpénz nem került felhasználásra.  A megrendelés kapcsán nem várható el, hogy a FIDESZ-MPSZ jelölő szervezet (melynek a logója közismerten narancssárga színű) olyan plakátot készíttessen, ami színben eltér az MVP arculatának szintén narancssárga színétől. Nem lehet választási alapelvet sértő az, hogy egy jelölő szervezet a logója színével azonos színvilágú plakátot készít. Korábbi választási kampányokban is bevett gyakorlat volt a magyar zászló színeinek használata a jelölő szervezetek választási plakátjain. Egy-egy arculat megtervezésekor a képeket rendszerint négyszög, kör, vagy háromszög alakú geometriai keretbe szokás beilleszteni. Önmagában az, hogy mind a két arculat megtervezése során a háromszög alakú keretre esett a Felek választása, nem képezheti választási alapelv megsértését. A háromszög keretnek lehet olyan jelentése is, ami az üzenet célzottjai számára pozitív üzenetet (fejlődést, megújulást, stb...) hordoz, nem tiltott, hogy ez az MVP arculatát követően egy választási arculat megtervezésekor is szempont legyen. Szintén nem lehet vita tárgya vagy választási alapelv megsértésének alapja, hogy az érdi helyi önkormányzati választáson az elmúlt ciklusban a város vezetéséért felelős jelöltek és jelölő szervezetek a választási kampányban fényképekkel kívánják bemutatni az általuk véghez vitt fejlesztéseket, az általuk elért eredményeket.

A jelölő szervezetek állításával ellentétben Érd Megyei Jogú Város címerét nem használták fel vízjel szerűen. Az MVP arculat plakátjain szerepel Érd Megyei Jogú Város címere, a választási plakátokon nem. A hivatkozott kúriai gyakorlat nem a választáson induló jelölő szervezetek, hanem a reklámot közzétevő médiaszolgáltatás nyújtója vonatkozásában állapított meg jogsértést, illetőleg nem a jelölő szervezetek, hanem a választáson nem induló kormány tevékenységére (a megbízásából készített videó anyagra) hivatkozással. A kifogással érintett ügyben a jelöltek és a jelölő szervezeteknek nem kell figyelemmel lenniük arra, hogy korábban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata milyen arculati elemekkel ellátott plakátokat készíttetett. E Ö az említett szerződést a Bizottság részére bemutatta.

A Választási Bizottság ezt követően meghallgatta a jelenlévő dr. Bács István képviselőjelöltet, aki a fenti okfejtést egy kinagyított választási plakát bemutatásán keresztül szemléltette.

 

A kifogás nem alapos.

 

A Választási Bizottság a megállapította, hogy a kifogással támadott jelölő szervezetek a 2019. évi helyhatósági választásokra a kampányeszközökön megjelenő egységes arculat kialakítására szerződést kötöttek egy vállalkozóval, és azt saját forrásból finanszírozták. Ezért a bizottság nem találta bizonyítottnak a Kifogástevő azon állítását, mely szerint felmerül a közpénzekkel történő visszaélés gyanúja. A Választási Bizottság a Kifogástevő által csatolt mellékletek, valamint az elhangzott nyilatkozatok alapján nem találta bizonyítottnak azt sem, hogy az Érdi Modern Városok Program kommunikációjánál használt, és a választási kampányban megjelenő arculati elemek azonosak vagy megtévesztően hasonlóak lennének.

A Választási Bizottság nem találta megalapozottnak a Kifogástevő azon állítását sem, mely szerint a fenti jelöltek megsértették az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit, azáltal, hogy Facebook oldalaikon elérhető borítóképek, a szórólapok és a citylight berendezéseken közzétett politikai hirdetéseik vízjel szerűen tartalmazzák Érd Megyei Jogú Város címerét. A kifogáshoz csatolt képeken ugyanis csak a címer egy alig felismerhető része jelenik meg, amely nem meríti ki a rendelet szerinti címerhasználat jogi fogalmát.

A Választási Bizottság, miután jogszabálysértést nem állapított meg, a Kifogástevő azon indítványát, mely szerint ismeretlen tettes ellen kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Érdi Kapitányságának az eljárását, megalapozatlannak tartotta.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 220. §-ban foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 46. §-ában, 208-209. §-ában, 212. §-ában, 210. § (1) bekezdésében, 214. §-ában valamint a 220. §-ban foglalt rendelkezéseken, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Az ötödik kifogást 13:08 –kor nyújtotta be a Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője a Helyi Választási Irodával szemben a jegyzőkönyvek közzétételével kapcsolatban.

 

 

A Helyi Választási Bizottság megvitatja a kifogást.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a tanácskozás után 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

136/2019. (IX.26.)

határozata

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok képviselője által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) a kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 29., 16:00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Szocialista Párt, Lehet Más a Politika, Demokratikus Koalíció, Civil ÉRDek, Érdi Bőtermő, Lokálpatrióta és Érdekvédelmi Egyesület, Momentum Mozgalom, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt – Liberálisok (a továbbiakban: Kifogástevő) képviseletében V A 2019. szeptember 23. napján kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a https://www.erd.hu/kozerdeku-informaciok/valasztasok/onkormanyzati-valasztas-2019./hvb---helyi-valasztasi-bizottsag/hvb-jegyzokonyvek oldal alapján a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18. napjától kezdve nem teszi közzé a nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyveket. Az utolsó nyilvános és megismerhető jegyzőkönyv a 2019. szeptember 10-i ülésről készült.

A https://www.erd.hu/kozerdeku-informaciok/valasztasok/onkormanyzati-valasztas-2019./hvb---helyi-valasztasi-bizottsag/hvb-ulesek oldal alapján 2019. szeptember 10-i ülés óta három ülést tartott a Helyi Választási Bizottság (szeptember 18., szeptember 19. és szeptember 23. napján), azonban ezen ülésekről készült jegyzőkönyv nem elérhető, mivel azok nem kerültek az előző bekezdésben rögzített link alatt feltöltésre.

Kifogástevő hivatkozott a Ve. 49. § (2) bekezdésére, mely szerint „A választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza.” Továbbá hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjére is.

Álláspontja szerint a fenti magatartás, illetve gyakorlat súlyosan sérti a fentebb megjelölt választási alapelveket és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjaiban és (2) bekezdésében foglalt választási alapelveket. Kifogástevő kérte a  Ve. 218. § (2) bekezdése alapján az Érdi Helyi Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, és az Érdi Helyi Választási Irodát, mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el.

 

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

 

Ve. 210. § (1) bekezdése értelmében: „A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.”

 

A Ve. 215. § (2) bekezdése alapján: „a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem”.

 

A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint: „A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) *  a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazta a jogszabálysértés pontos megjelölését, mely rendelkezést a Helyi Választási Iroda a Kifogástevő szerint megsértett az üléseiről készült jegyzőkönyvek közzétételével kapcsolatban.

 

Mindezek alapján a Választási Bizottság – a Ve. 220. §-ban foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 10. §-án, 14. § (2) bekezdés d) pontján, 46. §-án, 208-209. §-ain, 210. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 214. §-án, valamint 220. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. §-án, 221. §-án, a 223.-225. §-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Megköszöni a jelenlétet, valamint bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság ülését bezárja.

 

 

 

 

K. m. f.

 

 

      dr. Csigi Zsolt

              elnök