A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Normális Élet Pártja jelölő szervezet bejelentése alapján Maszárik Patrik jelöltként történő nyilvántartásba vételét 421 darab érvényes és 126 darab érvénytelen ajánlás alapján elutasítja.

 

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) előterjesztett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2022. február 28-án 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

Maszárik Patrik jelöltet a Normális Élet Pártja jelölő szervezet 2022. február 25. napján, törvényes határidőn belül 131db ajánlóív átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 131 darab ajánlóíven leadott 547 darab ajánlás közül 421 darab érvényes, és 126 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 9 darab többszörös ajánlás miatt;

- 117 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét elutasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124 - 127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on és a 297. § (2) bekezdésén alapul.

 

Érd, 2022. február 25.

 

 

 

Dr. Keviczki István

 

  elnök