PEST MEGYE 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (székhely: 1071 Budapest 7 DAMJANICH UTCA 26/B. 3/1.) jelölő szervezet(ek) ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

Az OEVB megállapítja, hogy a(z) MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket azzal, hogy 9 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben.

Fent megállapított jogszabálysértés miatt az OEVB a(z) MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT jelölő szervezet(ek)et 9,000 Ft, azaz Kilencezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságazonosító számot: V222114225 A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben a PEST Megyei Területi  Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be az OEVB-nél (székhely: 2030 Érd, levélcím Alsó utca 1., e-mail: valasztas@erd.hu, fax: 23/522-363) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2022.03.06. 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

 

Indokolás

I.

[A határozat alapjául szolgáló tényállás]

A(z) MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT jelölő szervezet(ek) az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán igénylése alapján 300 darab ajánlóívet vett át a(z) PEST MEGYE 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a továbbiakban: OEVI) IGNÁTH KITTI jelölt ajánlásához.

A jelölő szervezet(ek) az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben előírt határidőkig 2022.02.25. 16.00 óráig 9 darab ajánlóívet nem adott át az OEVI részére.

II.

[Az OEVB döntése és jogi indokai]

A Ve. 124. §. (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.”

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”

A Ve. 252. § (1)-(2) bekezdései szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon kell bejelenteni, és a nyilvántartásba vételről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt.

Figyelemmel arra, hogy a kötelezett elmulasztotta az átvett ajánlóívek határidőben történő visszaszolgáltatását, az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva és ugyanezen szakasz (4) bekezdésében foglalt határidőn belül, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, és 252 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223.§ – 224. §-ain és a 297. § (2) bekezdésén, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdésén és a 2. melléklet XIII. pontjának 8. alpontján alapul.

 

Érd, 2022.03.03.

ph.

dr. Keviczki István

az OEVB elnöke