PEST MEGYE 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) LE AZ ADÓK 75%-ÁVAL PÁRT (székhely: 1164 Budapest 16 MAGTÁR UTCA 60-62.) jelölő szervezet(ek) ügyében eljárva, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az OEVB megállapítja, hogy a(z) LE AZ ADÓK 75%-ÁVAL PÁRT megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket azzal, hogy 1 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben.

Fent megállapított jogszabálysértés miatt az OEVB a(z) LE AZ ADÓK 75%-ÁVAL PÁRT jelölő szervezet(ek)et 1,000 Ft, azaz Egyezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti Választási Iroda Központosított Beszedési 10032000-01040391-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságazonosító számot: V222117731 A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben a PEST Megyei Területi  Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be az OEVB-nél (székhely: 2030 Érd, levélcím: Alsó utca 1., e-mail: valasztas@erd.hu, fax: 23/522-363) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2022.03.06. 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

 

Indokolás

I.

[A határozat alapjául szolgáló tényállás]

A(z) LE AZ ADÓK 75%-ÁVAL PÁRT jelölő szervezet(ek) az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán igénylése alapján 100 darab ajánlóívet vett át a(z) PEST MEGYE 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodától (a továbbiakban: OEVI) GACSAL SÁNDOR jelölt ajánlásához.

A jelölő szervezet(ek) az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben előírt határidőkig 2022.02.25. 16.00 óráig 1   darab ajánlóívet nem adott át az OEVI részére.

II.

[Az OEVB döntése és jogi indokai]

A Ve. 124. §. (2) bekezdése szerint „a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.”

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”

A Ve. 252. § (1)-(2) bekezdései szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon kell bejelenteni, és a nyilvántartásba vételről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt.

Figyelemmel arra, hogy a kötelezett elmulasztotta az átvett ajánlóívek határidőben történő visszaszolgáltatását, az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva és ugyanezen szakasz (4) bekezdésében foglalt határidőn belül, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, és 252 §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223.§ – 224. §-ain és a 297. § (2) bekezdésén, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdésén és a 2. melléklet XIII. pontjának 8. alpontján alapul.

 

Érd, 2022.03.03.

ph.

dr. Keviczki István

az OEVB elnöke