A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében az országgyűlési képviselők 2022. évi választása egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2022. évi országgyűlési képviselők választása egyéni szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja.

 

A Választási Bizottság megállapítja, hogy a „MINTA” szavazólap mindenben megfelel a jelöltek által benyújtott eredeti dokumentumok adataival. Az egyéni választókerületi szavazólap mindkét példányát a „NYOMTATHATÓ” jelzéssel látja el és azt a bizottság tagjai aláírásukkal bélyegzőlenyomattal hitelesítik.

 

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalát követő napon a Kúriának címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a valasztas@erd.hu elektronikus címre olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a Választási Bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő nap dönt a bíróság.

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

 

I N D O K O L Á S

 

 

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda a Nemzeti Választási Rendszerből két példányban kinyomtatta a „MINTA” szavazólapot, melyet a Választási Bizottság részére átadott. A bizottság a kinyomtatott egyéni választókerületi szavazólap adattartalmát ellenőrizte.

 

A Választási Bizottság az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 162. § (1) bekezdésben foglaltak alapján megvizsgálta, és a melléklet szerint jóváhagyta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46. §-a, 156. § - 161. §-a,  a 162. § (1) bekezdése alapján hozta.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ve. 240. § (1) bekezdése zárja ki.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 223 - 227. §-ain valamint a 240. §-án alapul.

 

Érd, 2022. március 7.

 

 

 

Dr. Keviczki István

 

  elnök