A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) a Kroo György által jogellenes plakátelhelyezés miattbenyújtott kifogáselbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2022. április 6. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Kroo György – továbbiakban: Beadványozó - 2022. április 3-án 13 óra 49 perckor a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz elektronikus úton kifogást nyújtott be. Kifogásában előadta, hogy a választási törvénnyel ellentételesnek gondolja és sérelmezi, hogy Diósd 6. és 4. sz. szavazókörének közvetlen közelében Dr. Aradszki András képviselő jelölt 3 db választási táblája/plakátja is kihelyezésre került. A három tábla elhelyezése: 1 db 5 méteren belül, 1 db 10 méteren belül és 1 db kb. 60 méteren belül található az International Christian School of Budapest (ICSB), 2049 Diósd, Ifjúság út 11. melletti oldalon.Véleménye szerint ez befolyásolhatja a szavazni készülő tisztességes állampolgárokat.

A Beadványozó a kifogásához bizonyítékot nem csatolt.

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A választási eljárásról szóló 2013. évi CLXXXV. törvény (Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

A Ve. 212.§ (1)-(2) bekezdése alapján a kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

  • a jogszabálysértés megjelölését,
  • a jogszabálysértés bizonyítékait,
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a Beadványozó lakcímét, személyi azonosítóját, továbbá nem tartalmaz bizonyítékot a sérelmezett tevékenységre vonatkozóan. A kifogásban nem szerepel továbbá a beadványozó neve sem, az csak az elektronikus levél (e-mail) feladójában van megjelölve, a kifogáson XY aláíró szerepel.  Mindezekre tekintettel a Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. § c) pontján, a Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-226. §-ain és a 297. § (3) bekezdés b) pontján alapul. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. pont 8. alpontján alapul.

 

Érd, 2022. április 3.

 

 

 

Dr. Keviczki István

 

  elnök