A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) Szalainé Rédl Ágnes általa szavazatszámláló bizottság tevékenysége miatt benyújtott kifogáselbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2022. április 6. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Szalainé Rédl Ágnes – továbbiakban: Beadványozó - 2022. április 3-án 13 óra 29 perckor a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz elektronikus úton kifogást nyújtott be. Kifogásában előadta, hogy 2022. április 3-án 12 órakor az Érd, 6. számú választási körzet 2030 Érd, Ercsi út 4. alatti választási irodában azzal szembesült, hogy nem kapta meg a gyermekvédelmi népszavazási űrlapot automatikusan.Az ott ülő hölgy aláírattatta vele az első helyen az ívet, aztán megkérdezte akar-e népszavazni. Olyan hirtelen érte a kérdés, nem értette.Visszakérdezett, milyen népszavazás. Azt mondta: az a népszavazás, na.Akkor esett le, mondta neki, hogy persze. Akkor iíattatta alá a listát vele és kapta meg a papírt. Állítása szerint ez a választók befolyásolása és csalás. Kérte, hogy azonnal vizsgálják ki.

 

A Beadványozó a kifogásához bizonyítékot nem csatolt.

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A választási eljárásról szóló 2013. évi CLXXXV. törvény (Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

A Ve. 212.§ (1)-(2) bekezdése alapján a kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

  • a jogszabálysértés megjelölését,
  • a jogszabálysértés bizonyítékait,
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, továbbá nem tartalmaz bizonyítékot a szavazatszámláló bizottság sérelmezett tevékenységére vonatkozóan. Mindezekre tekintettel a Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. § c) pontján, a Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-226. §-ain és a 297. § (3) bekezdés b) pontján alapul. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. pont 8. alpontján alapul.

 

Érd, 2022. április 3.

 

 

 

 

Dr. Keviczki István

 

  elnök