A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság dr. Aradszki András (jogi képviselő: Újváry Zsolt és Társa Ügyvédi Iroda, 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/A. földszint 2., eljáró ügyvéd: dr. Bencsik Erika ügyvéd [KASZ: 36057364], e-mail: bencsik@wos.hu, cégkapus elérhetőség: 18283035#cégkapu) képviselőjelölt által a dr. Bősz Anett képviselőjelölt ellen, a választási  eljárás alapelveinek megsértése miatt benyújtott kifogáselbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

 

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2022. április 6. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

dr. Aradszki András képviselőjelölt - továbbiakban: Beadványozó - jogi képviselője útján (Újváry Zsolt és Társa Ügyvédi Iroda, 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/A. földszint 2., eljáró ügyvéd: dr. Bencsik Erika ügyvéd [KASZ: 36057364], e-mail: bencsik@wos.hu, cégkapus elérhetőség: 18283035#cégkapu) 2022. április 3-án 10 óra 13 perckor kifogást nyújtott be a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz elektronikus úton dr. Bősz Anett képviselőjelölt (továbbiakban: Jelölt) ellen.

Kifogásában az alábbiakra hivatkozott:

A Jelölt 2022. április 02. napján 06 óra 29 perckor az Érdligeten felépítésre kerülő Lidl áruházzal kapcsolatban bejegyzést (továbbiakban: „Bejegyzés”) tett közzé a Facebook közösségi portálon, amely bejegyzésben megosztotta a www.erdmost.hu internetes portálon megjelent cikket (https://erdmost.hu/cikk/kormanyhivatal-nem-tud-lidl-rol), továbbá a Bejegyzés alatt 2022. április 02. napján 07 óra 08 perckor egy több képernyőfotóból összevágott képet (továbbiakban: „Hozzászólás”) osztott meg hozzászólásként, amelyről a Beadványozó 2022. április 02. napján szerzett tudomást. Jelölt ezen Hozzászólásban többek között egy, a Beadványozótól származó, 2020-ban, tehát évekkel ezelőtt keletkezett e-mail üzenetet hozott nyilvánosságra, amelyben egy esetleges videó elkészítésével kapcsolatos álláspont olvasható, és amely üzenet tartalma egyáltalán nem kapcsolódik az eredeti Bejegyzéshez. Figyelemmel arra, hogy a Bejegyzés és a Hozzászólás témája teljes mértékben eltér így érthetetlen, hogy a Jelölt miért gondolta úgy, hogy ezen üzenetet pont ezen Bejegyzéshez kapcsoltan, pont most kell nyilvánosságra hoznia. A Bejegyzésről és a Hozzászólásról készült képernyőfelvételeket mellékelten csatolta. A Hozzászólás felső fehér hátterű részén egy a választókerületi elnököknek címzett kérés olvasható, azonban a Hozzászólás e részéből nem derül ki, hogy e kérés kitől származott, és pontosan kik lehettek a címzettjei, ugyanis a feladó, illetve címzett(ek) a képen nem láthatóak. Mivel dr. Bősz Anett jelölt – Beadványozó legjobb tudomása szerint – nem volt választókerületi elnök, így egyértelműen kijelenthető, hogy az ott írt kérésnek / üzenetnek címzettje sem lehetett. A Hozzászólás fekete hátterű részében feladóként Beadványozó e-mailcíme jelenik meg, míg az üzenet címzettjei között több más magánszemély neve olvasható, a Jelölt neve azonban itt sem szerepel. Végezetül egy a Jelöltre vonatkozó kérdés szerepel a Hozzászólásban, e kérdés azonban Beadványozó álláspontja szerint nem tekinthető negatívnak a Jelölt személye vonatkozásában. Tekintettel tehát arra, hogy a Jelölt az üzenetnek sem eredetileg, sem később nem volt címzettje, így Beadványozó számára nem világos, hogy a Jelölt milyen módszerrel, és kitől jutott hozzá az üzenethez (amelynek valós voltáról sem állt módjában maradéktalanul meggyőződnie a Beadványozónak), azonban az biztos, hogy ha az e-mail valós, úgy a Jelölt annak nem volt jogosultja – tehát azt fel nem használhatta, nem olvashatta és nyilvánosságra nem tárhatta, Az összevágott kép láthatólag tehát egy üzenetváltás egyes részeit – kontextusból kiragadva – jeleníti meg, és a Jelölt által később írt újabb hozzászólással (2022. április 02. 07:44) kiegészülve úgy próbálja beállítani a Hozzászólás tartalmát, hogy azzal Beadványozót negatív színben tüntesse fel, és mintha annak megtörténte a jelen választás szempontjából bárminemű relevanciával bírna. Beadványozó rögzíti továbbá, hogy az üzenetváltás, illetve annak egyes részeinek nyilvánosságra hozatalához ő nem járult hozzá, erre vonatkozó megkeresés / hozzájárulás kérés Jelölttől nem is érkezett. Mivel a Jelöltnek tudatában kellett lennie azzal, hogy egy olyan üzenetet oszt meg, amelyre nem jogosult, így azzal is tisztában kellett lennie, hogy ezen Hozzászólással, és a később hozzá fűzött értékítélettel („Képviselő úr gyengeségének és gyávaságának suta elfeledési kísérlete”; „nem mer konfrontálódni”) a választási kampány során tisztességtelen módszerhez folyamodik. Beadványozó meglátása szerint a Jelölt gyaníthatóan a megfelelő alkalmat várta, hogy az üzenetváltásokról készített összevágott képernyőfelvételt közzé tegye, így azzal, valamint a hozzá fűzött későbbi kommentjével őt rossz színben próbálja feltüntetni, illetve megpróbálja lejáratni. A Jelölt ezen „megfelelő alkalmat” úgy időzítette, hogy az a választások előtt szinte órára pontosan egy nappal essen, és így neki a választásokig ne legyen elég ideje jogai megvédésére, álláspontja kifejtésére, valamint ne legyen elég idő arra, hogy a megindításra kerülő jogi eljárásokban döntés születhessen – megvédve az ő jogos érdekeit. A Hozzászólás megjelenésének körülményei tehát mind azt támasztják alá, hogy a Jelölt a Hozzászólással és későbbi kommentjével a Beadványozó jogait csorbítja, illetve tisztességtelen módszerrel a választói akaratot befolyásolja. Beadványozó hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdésére, mely szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. Beadványozó álláspontja szerint a Jelölt egy olyan elektronikus úton megküldött üzenetváltás nyilvánosságra hozatalával, és hozzá fűzött kommentjével előnyre tesz szert vele szemben, amely üzenetváltás tartalmára nem volt jogosult, és ezzel az ő szempontjából negatívan befolyásolja a választói akaratot, megsérti a választás tisztaságának alapelvét, hiszen tisztességtelen eszközhöz folyamodik. Az üzenetváltás jogszerűen ugyanis nem kerülhetett a Jelölt birtokába, az valószínűleg egyéb jogszabálysértésekkel jutott a birtokába, mellyel kapcsolatban további lépések megtétele szükséges. A magatartása tisztességtelen voltát támasztja alá, hogy a Jelölt által megvalósított cselekmény (mások között zajló üzenetváltás nyilvánosságra hozatala) a Ve. alapelvi rendelkezéseinek megsértésén túl további jogi relevanciával is bírhat. A Jelöltet egyértelműen a rosszhiszeműség vezette, amikor a Bejegyzéshez nem kapcsolódó tartalmú Hozzászólást és azt magyarázó kommentet osztott meg és – a Beadványozó jogainak sérelmén keresztül – próbált meg előnyhöz jutni. Hivatkozott a Beadványozó a Kúria Kvk.II.37.395/2014/2. számú végzésére is, mely szerint „a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt alapelv érvényre juttatása a választási bizottságok feladata, ezért különös gonddal kell eljárniuk a választási kampány szabályait sértő cselekmények megítélésekor”.

Beadványozó kérte a választási bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján szíveskedjen megállapítani, hogy dr. Bősz Anett képviselőjelölt (továbbiakban: Jelölt) megsértette a Ve. a 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában foglalt alapelveket, és szíveskedjen a Ve. 218. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a Jelöltet eltiltani a további jogszabálysértéstől. 

 

Beadványozó a kifogásához képernyőfelvételeket csatolt mellékletként dr. Bősz Anett kifogásban hivatkozott facebook posztjáról.

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a kifogást a Ve. 220.§-a alapján az alábbi indokokkal utasítja el:

A Bizottság megvizsgálta a Beadványozó kifogását, dr. Bősz Anett 2022. április 2., 6 óra 29 kor közzétett  facebook posztját.

A Bizottság álláspontja szerint a választás tisztasága alapelvet a poszt nem sérti meg, mivel a posztban közölt tények valósak, azt Beadványozó sem vitatja és a poszt tartalma szorosan kötődik a választási kampányhoz.

A Bizottság álláspontja szerint a poszt a jóhiszemű joggyakorlás alapelvet sem sértette meg, mivel nem öncélúan, hanem a választás során elhangzó érvek ütköztetéseként került nyilvánosságra hozatalra.  

A rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet a Bizottság szintén nem látja megsértettnek, mivel a poszt a kampányidőszakban került nyilvánosságra, és a konkurens jelölt szavahihetőségének megítélését segítheti.

A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 220.§-án, a Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-226. §-ain és a 297. § (3) bekezdés b) pontján alapul. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. pont 8. alpontján alapul.

 

Érd, 2022. április 3.

 

 

 

 

 

Dr. Keviczki István

 

  elnök