A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság T. Zs. ( által a Helyi Választási Iroda ellen, a választási  eljárás alapelveinek megsértése miatt benyújtott kifogáselbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

 

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított három napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2022. április 12. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

T. Zs. választópolgár - továbbiakban: Beadványozó – 2022. április 5-én 22 óra 17 perckor kifogást nyújtott be a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz elektronikus úton a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Választási Iroda) ellen.

Kifogásában az alábbiakra hivatkozott:

Mivel Érden szeretett volna szavazni, korábban lakóhelyéről már átjelentkezett, azonban a választás hetében Covid betegség miatt karanténba került, ezért lett szükség a mozgóurnára.

A választási iroda / a szavazatszámláló bizottság a mozgóurna iránti kérelmemet elbírálta. A határozat arról tájékoztatta, hogy mozgóurna iránti kérelmemet elfogadták, azonban a választás napján (2022. április hó 3. napján) hiába várta a kérelmemnek megfelelő címen a mozgóurnát, az nem érkezett meg hozzá.

A helyi választási iroda így nem tette lehetővé, hogy a Bedványozó aktív választójogával éljen.

A Beadványozó a jogsértés mibenlétét úgy jelölte meg, hogy a helyi választási irodának fel kellett volna készülnie a mozgóurnát igénylő választópolgárok számának megfelelő feltételek biztosítására, azonban ezt a kötelezettséget elmulasztotta, vagy elégtelen szinten tett eleget neki, mert az elégtelen feltételeknek köszönhetően nem ért el hozzá a mozgóurna. E tekintetben - a mozgóurnás szavazás körülményeinek megteremtése - a helyi választási irodát objektív felelősség terheli. A helyi választási iroda mulasztása a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlással is ellentétes, a helyi választási irodának ugyanis feladata érvényre juttatni a választópolgárok választójogának gyakorlásának minden módját, így a mozgóurna útján való részvétel lehetőségét is. A helyi választási iroda a mozgóurnát igénylő választópolgároknak megfelelő számú szavazatszámláló bizottsági tag és mozgóurna biztosítása útján lett volna köteles érvényre juttatni a választópolgárok számára annak a lehetőségét, hogy választójogukat rendeltetésszerűen gyakorolhassák. Beadványozó a jogi okfejtésének alátámasztására a beadványában hivatkozott a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú eseti döntésére, valamint a Kvk.II.37.419/2018/2. számú határozat [21] bekezdésére is.

Különösen súlyosnak jelölte meg a mulasztást, mivel a helyi választási irodának előre fel kellett volna készülnie a mozgóurnát igénylő választópolgárok nagyobb számára, tekintettel a Nemzeti Választási Iroda által a koronavírussal fertőzött választópolgárokkal és kontaktszemélyekkel kapcsolatban megfogalmazott iránymutatásra. Kellő felkészülési idő állt rendelkezésére a helyi választási irodának, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda álláspontjáról már 2021 januárjában nyilvánosan kommunikált. Ennek megfelelően a mozgóurnát igénylő választópolgárok megnövekedett, a szokásosnál is magasabb számára előre fel kellett volna készülnie a helyi választási irodának és a szavazatszámláló bizottsági tagok és mozgóurnák megfelelő számát garantálnia kellett volna (a fentiekben is hivatkozott rendelkezés értelmében).

A Nemzeti Választási Iroda által a HVI vezetője részére az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás lebonyolításához kiadott segédlet tartalmazza, hogy jogszerűen kérhető mozgóurna akkor is, ha a választópolgár pl. koronavírus miatt házi karanténban van.

 

Beadványozó álláspontja szerint fentiekben részletezett magatartás sérti a Ve. 24. § (1) bekezdését, mely szerint a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.

Beadványozó álláspontja szerint fentiekben részletezett magatartás sérti továbbá a Ve. 24. § (5) bekezdését, mely szerint a szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

 

Beadványozó a kifogásához csatolta a választási iroda értesítését arról, hogy Érden szavazhat, valamint a választási iroda értesítését arról, hogy felvették a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.

 

Beadványozó kérte a választási bizottságot, hogy állapítsa meg, hogy az általa kifogásolt magatartással megsértették a választási eljárás fent megjelölt eljárási alapelveit és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) tételes rendelkezéseit. Kérte továbbá, hogy tiltsa el a jogellenes magatartást tanúsító személyt a további jogsértéstől, továbbá a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét semmisítse meg és ismételtesse meg.

 

A Választási Iroda a Választási Bizottság elé terjesztette a Beadványozónál mozgóurnázást végző SZSZB tagok és a gépkocsivezető írásbeli nyilatkozatát a Ve. 43. § (1) bekezdése alapján.

 

K.G. K. arról számolt be, hogy a mozgóurnát kérők nagy száma miatt a mozgóurnával már a délelőtti órákban el kellett indulni. Ezt a feladatot B. J. SZSZB taggal együtt vállalta. Érd-Parkváros területén kezdték a választópolgárok felkeresését, és a második vagy harmadik cím a K. utca szám volt. Erre a címre két személy részére kértek mozgóurnát a névjegyzék szerint. 11 óra körül érkeztek a K. utcai címre, melyet a kapunál található csengőt megnyomva jeleztek, azonban erre semmilyen mozgást vagy jelzést nem érzékeltek az ingatlanból. Kis várakozás után ismét csengettek, de ugyanúgy nem jött válasz. Ekkor az őket szállító fiatalember az autó szirénáját bekapcsolta annak reményében, hogy arra felfigyelnek a mozgóurnát igénylő lakók, de ez sem vezetett eredményre. A távozásuk előtt harmadszorra is csengettek, de erre sem reagált senki sem. Kb. 5 percet töltöttek a címen, ezt követően indultak a következő címre. Néhány esetben a mozgóurnát kérő kérte, hogy a nap bizonyos szakában érkezzenek vagy az érkezésünk előtt telefonon jelentkezzenek. Előfordult olyan is, hogy a választópolgár a kapura kifüggesztette, hogy érkezésünkkor a megadott telefonszámon hívják fel. Ezeket a kéréseket a nap folyamán végig figyelembe vettük, de a K. utcai címet illetően ilyen kérésről nem volt tudomásuk.

 

B. J. SZSZB tag az írásbeli nyilatkozatában rögzítette, hogy 2022. április 3–án az Érdi Választási bizottság tagjaként délelőtt a mozgóurnával a város közterület fenntartó gépkocsijával jártak többek között az Érd, K. u. alatt is. Körülbelül tíz percet volta a fenti lakcímen, de bejutni nem tudtak annak ellenére, hogy a gépkocsi szirénáját is igénybe vették.

 

B. B. gépkocsivezető nyilatkozatában leírta, hogy 2022. április 3. napján körülbelül 11 óra magasságában mozgóurna kiszállításra érkezett a 2030 Érd, K. utca  szám alatti ingatlanhoz két szavazatszámláló bizottsági taggal. Az ingatlanhoz az Érd Megyei Jogú Város Városrendészeti Csoport állományába tartozó gépjárművel érkeztek. A bizottsági tagok az autóból kiszálltak, és a kapun található csengőn csengettek, amelyre az ingatlanból nem jött ki senki. Ezt követően a gépjármű dudáján is jeleztek, továbbá az autón található szirénát is bekapcsolták, azonban ezekre a jelzésekre sem érkezett ki senki az ingatlanból annak ellenére, hogy körülbelül 5 percet várakoztak az ingatlan előtt. A gépjárművön GPS nyomkövető található, amely a fentieket igazolja, és amelyről készült menetlevelet a nyilatkozatához is mellékelt.

A csatolt GPS nyomkövető szerint a gépjármű 2022. április 3. napján 11 óra 05 perctől 11 óra 09 perc között tartózkodott a kérdéses címen.

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást a Ve. 220.§-a alapján az alábbi indokokkal utasítja el:

A Bizottság megvizsgálta a Beadványozó kifogását, valamint a Választási Iroda által csatolt írásbeli nyilatkozatokat és mellékletet. A Bizottság a bizonyítékok számbavételét követően kétséget kizáróan megállapította a következő tényállást. A mozgóurnázásra kijelölt két SZSZB bizottsági tag 2022. április 3. napján 11 óra 5 perckor megkísérelték a Beadványozó által megjelölt címen a mozgóurnázás lebonyolítását, de többszöri csengetés, valamint az őket szállító gépjármű hangjelzései (duda és sziréna) ellenére sem nyitott senki ajtót. A két SZSZB tagot szállító gépjármű GPS nyomkövetője is alátámasztotta, hogy a tagok a fenti cím előtt kb. öt percet tartózkodtak. A becsatolt bizonyítékokból az is megállapítható volt, hogy a Beadványozó nem kért a mozgóurnázást végzőktől semmilyen további jelzést (pl. telefonhívást) a mozgóurnázás megkezdéséhez. Ilyenre egyébként Beadványozó sem utalt a kifogásában. A Bizottság továbbá megállapítja azt is, hogy miután a Beadványozó Covid betegség miatti karantén következtében kérte a mozgóurnát, így nem történhetett meg az az eset sem, hogy átmenetileg nem tartózkodott otthonában.

A Bizottság megállapítja a fenti tényállásból, hogy a Helyi Választási Iroda a Beadványozó részére biztosította a választójogának a gyakorlását, így a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet a Helyi Választási Iroda nem sértette meg.

A határozat a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 220.§-án, a Ve. 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-226. §-ain és a 297. § (3) bekezdés b) pontján alapul. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. pont 8. alpontján alapul.

 

Érd, 2022. április 9.

 

 

 

 

 

dr. Kiss Szabolcs

 

  elnökhelyettes