A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) dr. Bács István által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, megállapítja a jogsértés tényét és a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. április 9-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

I N D O K O L Á S

 

 Dr. Bács István kifogást terjesztett elő a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál 2014. április 6-án amiatt, hogy a szavazás napjának hajnalán dr. Dorosz Dávid képviselőjelöltet népszerűsítő plakát került kihelyezésre a 2030 Érd, Fő u. 40-42. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület – melyben szavazókör is működik - alkotórészét képező ereszcsatornára. Bizonyítékként fényképfelvételt mellékelt, mely a választási plakát elhelyezésének tényét tanúsította. Előadta továbbá, hogy ő, mint az önkormányzatnál az ilyen típusú engedélyek kiadásának előkészítéséért felelős személy nem bír tudomással plakát kihelyezésére vonatkozó engedély kiadásáról.

 

A kifogás benyújtója szerint a fenti cselekménnyel dr. Dorosz Dávid megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 144.§ (4) bekezdésében foglaltakat, továbbá megsértette a Ve. 143.§-ban foglalt relatív területi kampánytilalom szabályait.

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás az alábbiakban foglaltak szerint részben megalapozott.

 

1. A Választási Bizottság rövid úton megkereste az önkormányzat jegyzőjét, aki szóbeli nyilatkozatában megerősítette, hogy Érd MJV Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Csoportjához plakát elhelyezésére irányuló kérelem nem érkezett és a vagyonkezelő részéről választási plakát elhelyezésére vonatkozó engedély nem került kiadásra.

 

A Választási Bizottság megállapította tehát, hogy az önkormányzati tulajdonú épület falán történő engedély nélküli plakát elhelyezés sérti a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglaltakat.

 

2. A Választási Bizottság helyszíni szemlét tartott, melynek eredményeként nem lehetett megállapítani, hogy a sérelmezett választási plakát milyen időpontban került elhelyezésre. Így a Ve. 143.§-ában foglaltak sérelmét – bizonyítottság hiányában – megállapítani nem lehetett.

 

Megjegyzi a Választási Bizottság, hogy a helyszíni szemle időpontjában a sérelmezett plakát már eltávolításra került.

 

A fentiekben foglaltakra tekintettel a Választási Bizottság a Ve. 43.§ (1) és (2) bekezdése valamint a 218.§ (2) a/ és b/ pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain és a 297.§ (1) b/ pontján alapul.