A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) dr. Bács István (Érd, Budai u. 3. sz.) által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, azonban a jogsértő magatartás megszűnésére is figyelemmel az eltiltásra vonatkozó rendelkezést mellőzi.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. április 9-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

Dr. Bács István kifogást terjesztett elő 2014. április 6-án a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (továbbiakban: Választási Bizottság) amiatt, hogy a dr. Dorosz Dávid egyéni képviselőjelöltet népszerűsítő, a HYG-508 frsz-ú Peugeot Partner személygépkocsi Törökbálinton „cirkál” és a szavazókörök közelében meg-megáll, sértve ezzel a Ve. 143. §-ába foglalt relatív területi kampánytilalom szabályait.

 

A kifogástevő bizonyítékként fényképfelvételt csatolt bejelentéséhez, s előadta, hogy a felvétel Törökbálinton, közterületen, a Bóbita óvoda parkolójában (Árpád u. - Tükörhegy u. sarka) készült. A fotón a gépkocsi hátsó szélvédője alá elhelyezett, dr. Dorosz Dávid egyéni képviselőjelöltet ábrázoló választási plakát látható. A kifogástevő álláspontja szerint – figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság 11/2014. számú iránymutatásában foglaltakra is – a cselekmény jogellenes kampánytevékenységnek minősül, ezért kérte dr. Dorosz Dávid eltiltását a további jogsértéstől.  

 

A Választási Bizottság ugyanezen jogsértés miatt más választópolgár által tett bejelentésből tudomást szerzett arról, hogy az ügyben rendőri intézkedésre került sor, ezért beszerezte a Budaörsi Rendőrkapitányság Törökbálinti Rendőrörsének jelentését.  

 

A 13010/4053/2014.id. számú rendőri jelentés rögzíti, miszerint a kifogásban megjelölt gépjármű 66 méter távolságra parkolt a szavazókör bejáratától. A helyszíni eljárás alkalmával a rendőrség a gépjármű-nyilvántartásból megállapította a tulajdonos személyét és lakcímét, majd felkereste az érintettet. Hollósy Ilona tulajdonos, illetve a gépjármű használója Hollósy Attila a rendőri intézkedésnek eleget téve, felhívásra eltávolította a gépjárművet a szavazókör közeléből és egy távolabbi helyen parkolt le.

 

A Választási Bizottság vizsgálta azt a körülményt, hogy a jogsértő cselekmény és dr. Dorosz Dávid illetve az őt jelölő szervezetek eljárása között közvetlen kapcsolat fennállása megállapítható-e. A Bizottság álláspontja szerint nem merült fel bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a jogsértés elkövetője az egyéni képviselőjelölt tudtával vagy kérésére, illetve képviseletében járt volna el.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 143.§-a értelmében a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogásban megjelölt magatartás jogellenes kampány-tevékenysének minősül, ezért a jogsértést megállapította, azonban a képviselőjelölt és a jogsértő közötti közvetlen kapcsolat hiányára, valamint az eredményes rendőri intézkedés nyomán a jogsértés megszűnésére figyelemmel a további jogszabálysértéstől való eltiltást mellőzte.  

 

A határozat a Ve. 143.§-án, 208 §-án, 218. § (1) és (2) bekezdés a/ pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain és 297.§ (2) b/ pontján alapul.