A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) dr. Bács István (Érd, Budai u. 3. sz.) által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást - érdemi vizsgálat nélkül – elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. április 9-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

Dr. Bács István 2014. április 6-án kifogást terjesztett elő a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (továbbiakban: Választási Bizottság) amiatt, hogy az érdi 36. számú szavazókörben egy választópolgár 2 napja lejárt érvényességű személyazonosító okmánnyal szavazott. A kifogásban foglaltak szerint a szavazatszámláló bizottság (továbbiakban SzSzB) elnöke és a dr. Dorosz Dávid egyéni képviselőjelöltet támogató jelölő szervezetek által delegált tag az esetről utólag beszámolt az SZSZB többi tagjának. A kifogástevő sérelmezte, hogy a bizottság nem utasította vissza a választópolgárt.

 

A kifogás benyújtója megjelölte az SZSZB azon tagját, aki tudomással bír a történtekről és kész jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot tenni az esettel összefüggésben. Javasolta a Választási Bizottság számára, hogy bizonyítékként keresse fel az SZSZB delegáltját a nyilatkozat beszerzése érdekében.

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 218.§ (1) bekezdése értelmében a Választási Bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázásához bizonyítékként felhasználható többek között a nyilatkozat.

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás benyújtója az SZSZB egyetlen tagjától sem szerzett be nyilatkozatot, a kifogást magát az abban megnevezett SZSZB tag nem írta alá, a szavazásban jogsértő módon résztvevő választópolgár nem került megnevezésre, így a tényállás tisztázásához nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, mely minden kétséget kizáróan megalapozhatta volna a jogsértés megállapítását. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy várhatóan a felajánlott bizonyítás lefolytatása sem eredményezne a döntéshozatalhoz szükséges bizonyosságot a jogszabálysértésre vonatkozóan.  

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazta a Ve. 212.§ (2) bekezdés b/ pontjában megkívánt bizonyítékot, így azt a Ve. 215.§ c/ pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.  

 

A határozat a fentiekben hivatkozott törvényi rendelkezéseken túlmenően a Ve. 43.§ (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain és 297.§ (2) b/ pontján alapul.