A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) Járvás Éva (Érd, Riminyáki út 61. sz.) által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. április 9-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Járvás Éva egyéni képviselőjelölt elektronikus levélben benyújtott, Érd MJV Jegyzőjének címzett kifogást terjesztett elő 2014. április 6-án arra hivatkozással, hogy a Független Kisgazdapárt Pest Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi jelöltje törvénysértően helyezte el választási plakátját oly módon, hogy leragasztotta az őt népszerűsítő, már korábban kihelyezett plakátjait. 

 

 A beadvány formai kellékeinek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kifogás egyrészt nem az illetékes Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz került benyújtásra, másrészt a kifogástevő személyi azonosítója nem került megjelölésre. A személyi azonosítóként feltüntetett – feltehetően adóazonosító – jel megadása nem elégíti ki a törvényben meghatározott formai követelményeket.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 209.§ (1) bekezdése értelmében a kifogást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz kell benyújtani, a 212. § (2) bekezdése d/ pontja szerint pedig a kifogásnak tartalmaznia kell - a jogszabálysértés megjelölésén, a kifogás benyújtójának nevén és lakcímén túlmenően – a személyi azonosítóját is. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben nem tartalmazza a  212. § (2) bekezdésében foglaltakat

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tett eleget a fent hivatkozott törvényi rendelkezéseknek, ezért azt - a Ve. 215. § c) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül – a rendelkező részben foglaltak szerint el kellett utasítani.

 

A határozat a Ve. 209. §-án, 212. §-án és 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain és 297.§ (2) b/ pontján alapul.