NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a 22/2014. (III.6.) határozat kijavítására

 

2. Javaslat szavazólap minta ellenőrzésére és jóváhagyására

 

3. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Megkérdezte ülés előtt dr. Csupor Endre, OEVI vezető helyettest, hogy a 150 méteres tilalom, hogy fog kinézni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy csak térképen, virtuális tilalom lesz, helyszínen nem lesz megjelölve, hogy ez a 150 méter hol kezdődik, hol végződik. Bizonyos vitákra adhat alkalmat. Az a tájékoztatás, hogy csak akkor foglalkozunk a 150 méterrel, ha panasz érkezik. A panaszt benyújtónak kell bizonyítani a jogsértést. A Bizottságnak kell mindig az adott ügyben mérlegelnie.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető helyettes: A bizonyítékként becsatolandó fotót úgy kell elkészíteni, hogy látszódjon, hol helyezkedik el.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Pl. 80 cm-t egy GPS-en sem lehet megállapítani. Rendkívül problematikus szabálynak tartja, gyakorlatban kivitelezhetetlen.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Mindig a konkrét kifogás során fog szembesülni ezzel a bizottság. Kifogás benyújtóját terheli bizonyítási kötelezettség. Amennyiben az OEVB ezt bizonyítottnak látja, megállapítja a jogsértést.

 

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Miután jogkövetkezménye van, bírság is lehet belőle, ilyen bizonytalan jogi helyzetet fenntartani nem túl jogállami. Bizottságnak állást kell foglalni, hogy elfogadja-e a bizonyítékot.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető helyettes: Ha nem tudja bizonyítani a kérelmező, elutasító döntést kell hozni.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Kérdés, mi az, hogy egyértelműen bizonyítható. Önmagában probléma, hogy ilyen szabályt hozunk, nincsenek meg a feltételei a helyszínen. Szabálysértés esetén szándékosságot kell bizonyítani. Hogy bizonyítjuk a szándékosságot, egy ilyen bizonytalan helyzetben, amikor a helyszínen nincs jelzés, azt hitte az érintett, hogy kívül van a 150 méteren.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Amennyiben 150 méteren belül volt, akkor fennáll a jogsértés.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Aki kampányol, nem biztos, hogy fel tudja mérni, hol van a 150 méter, mert jelzés nincs. Nehéz lesz megállapítani, hogy szándékosan szegte-e meg, vagy nem tudja, hogy hol van a 150 méter.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A NVI Elnöke azt kérte, hogy minden Polgármesteri Hivatalban teljesen legyen hozzáférhető a térkép. Pontosan azt mondja a választási eljárásról szóló törvény 143. §, hogy „A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.” Tehát itt a közterületekről van szó. Úgy gondolja, vannak olyan technikai berendezések, amelyekkel ez bizonyítható.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Rendkívül problematikus szabály, jogállami kritériumoknak nem felel meg.

 

Eőry Örs tag: Bemutatásra került a Bizottság részére a térkép, színes körrel jelezve, hol vannak a 150 méteres sávok, a közterületek, hozzáférhető, publikus nyilvános lesz. Tiszteletben tartja dr. Kaltenbach Jenő véleményét, de véleménye szerint megfelel a jogállamiságnak, mert ennél többet tenni nem tudnak, nem tudják körbevonni a területeket a helyszínen, akit érint és érdekel, hozzáférhet az információhoz. Vannak jogszabályok, mely szerint el kell járni. Az OEVI mindent megtesz annak érdekében, hogy a választók megismerjék a térképet.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Nem akar vitát nyitni, csak jelezni szeretné, hogy rendkívül nehéz döntés lesz adott esetben, akkor fognak szembesülni, amikor ide kerül.

 

Eőry Örs tag: Ha a bizottság elé kerül majd a panasz, akkor előveszik a térképet és megnézik. Amennyiben a határon kampányol valaki, akkor abból lehet majd vita, és arról el kell majd döntenie a bizottságnak. Zömében a térképen lehet majd látni, hogy az épület bejáratától számított 150 méteren belül kampányolt-e.

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 22/2014. (III.6.) határozat kijavítására

 

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Felhívja a figyelmet, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolással történő meghatározása tárgyában született 22/2014. (III.3.) számú határozatban elírás történt. Dr. Dorosz Dávid jelöltnél a következő szervezetek szerepelnek: MSZP, EGYÜTT, DK, PM, LMP. Arra kéri a Választási Irodát, hogy szíveskedjen korrigálni, Elnök Urat pedig arra, hogy jobban nézze át, a határozatot, mielőtt aláírja.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Elnök Úr saját hatáskörben javíthatja a határozatot.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat szavazólap minta ellenőrzésére és jóváhagyására

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Kéri, hogy a kinyomtatott szavazólap mintát mindenki nézze át.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A Nemzeti Választási Iroda kérése, hogy tájékoztassuk a bizottságot arról, hogy a szavazásra szolgáló körök pozícióját az esetleges változtatás ne érintse, mert módosítás esetén a vak- és gyengén látó választópolgárok nem tudják a szavazósablont igénybe venni a szavazáshoz. Amennyiben probléma merül fel, akkor a bizottságot holnapra össze kell hívni. Az első oldalon a bizottság minden tagjának alá kell írni. 12 óráig a Nemzeti Választási Irodának szkennelve meg kell küldeni, majd pedig a területi választási irodának kell elvinni a szavazólapot.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Kérdezi, hogy vannak-e kifogások.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Fellebbezések vannak a bírság ellen 3 esetben, illetve Kocsner János, az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltje nyilvántartásba vétel elutasítása ellen szintén fellebbezést nyújtott be. 490 ajánlást tudott rögzíteni a Választási Iroda.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: 360 volt érvényes.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Sok választópolgárt megkeresett, gyakorlatilag csak 490 adatot tudott rögzíteni a Választási Iroda, személyi számok vagy nem szerepeltek, vagy hibásan szerepeltek, 37 többszörös ajánlás volt.

 

Eőry Örs tag: A szavazólap mintával kapcsolatban kéri, hogy a FIDESZ-KDNP logója is töltse ki a 4*2 cm-t. A FIDESZ logója a terület bal szélére, a KDNP logója a jobb oldali szélre kerüljön ki a megadott területen.

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Támogatja a javaslatot.

 

Dr. Szabó Eszter tag: Valóban zavaró az elhelyezés.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: El kell dönteni, hogy hibásnak tekintik a szavazólap mintát, vagy ráírják, hogy nyomható, határozatot kell hozni.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Kéri, hogy Eőry Örs bizottsági tag javaslatáról szavazzon a Bizottság.

 

 

Az OEVB 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

45/2014. (III.11.) számú határozata

 

egyéni szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) az egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselők választása egyéni szavazólapjának adattartalmát formai hiba miatt   e l u t a s í t j a.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A Választási Bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.12.16.00 óra) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

A Választási Bizottság az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 161. §-ban foglaltak alapján megvizsgálta, és megállapította, hogy a 8. sorszám alatti FIDESZ KDNP jelölő szervezetek jelképei a rendelkezésre álló 40 mm-es területet nem töltik ki, ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és a szavazólap adattartalmát nem hagyta jóvá.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 162. § (1) bekezdése alapján hozta.

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 46. §-án, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. §-án, valamint a 240. §-án alapul.

 

 

Az OEVB rávezeti a szavazólap mintára, hogy a 8. sorszámmal jelölt FIDESZ-KDNP jelöltnél a két jelölő szervezet logója a rendelkezésre álló 40 mm-es területet úgy töltse ki, hogy a FIDESZ logója a terület bal oldali szélére kerüljön ki, a KDNP logója a jobb oldali szélére kerüljön ki, és ezáltal a két logó közötti sáv középen kerüljön szélesítésre. Formai hibás.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A második ellenőrzésre március 12-én 10 és 12 óra között kell sort keríteni a Nemzeti Választási Iroda utasítása értelmében.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Holnap 11:30 percre hívja össze a Választási Bizottság ülését a szavazólap minta jóváhagyása céljából.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

 

Dr. Kaltenbach Jenő tag: Kérdése, hogy hány szavazókör van?

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: 48 szavazókör van, tájékoztatásul elmondja, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak kiértesítése a felkészítésről megkezdődött. Az eskütételre és oktatásokra március 24-én és március 31-én kerül sor az Érdi Bolyai János Általános Iskolában. A korábbi kijelölésnek megfelelően a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben szavaznak átjelentkezéssel, illetve a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására az elmúlt ülésen a 17. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságát jelölte ki a Választási Bizottság.