NAPIREND ELőTT:

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A Választási Bizottság tagjai nincsenek jelen határozatképes létszámban. Dr. Szabó Gergely elnökhelyettes már tegnap jelezte, hogy nem tud a mai napon részt venni az ülésen, Gulyás Zsolt delegált tag szintén várható távolmaradását jelezte azzal, hogy a mai napra tud biztosat mondani, érkezését azonban ma csak 12 óra és 14 óra közötti időpontra tudta vállalni.  Dr. Kaltenbach Jenő pedig egy váratlan akadály miatt mai napon reggel küldött e-mailben mondta le a részvételt. A TVI-vel történt egyeztetés alapján javasolja – tekintettel az NVI által meghatározott határidőre -, hogy a jelenlévő dr. Erőss Csanád póttag vegyen részt a Bizottság munkájában.

 

Dr. Csigi Zsolt: Fentiek ismeretében megnyitja az ülést.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat szavazólap minta ellenőrzésére és jóváhagyására

 

2. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat szavazólap minta ellenőrzésére és jóváhagyására

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Tegnap a Bizottság a szavazólap mintát formai hibásnak találta, ezért most kerül sor a javított szavazólap minta ellenőrzésére és a szavazólap adattartalmával kapcsolatos határozat meghozatalára.

Megállapítja, hogy a szavazólap minta megfelelő, ellátható a „nyomható” jelzéssel, kéri a Bizottságot, hogy szavazzanak, és a mintát lássák el aláírásukkal.

 

 

Az OEVB 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

46/2014. (III.12.) számú határozata

 

egyéni szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) az egyéni szavazólap adattartalma tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. évi országgyűlési képviselők választása egyéni szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja.

 

Jelen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A Választási Bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen a meghozatalát követő napon a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, illetve a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (1) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban a valasztas@erd.hu elektronikus címre benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.13-án 16.00 óráig) a Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

A Választási Bizottság az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 161. §-ban foglaltak alapján megvizsgálta, és a melléklet szerint jóváhagyta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 162. § (1) bekezdése alapján hozta.

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 46. §-án, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. §-án, valamint a 240. §-án alapul.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Négy jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a Bizottság korábbi döntéseivel szemben, egyet nyilvántartásba vétel visszautasítása ellen, hármat bírság kiszabásáról szóló határozat ellen. A Nemzeti Választási Bizottság mind a négy kérelmet elutasította érdemi vizsgálat nélkül.

 

Eőry Örs delegált tag: Formai hibás volt?

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A fellebbezésben például nem jelölték meg a jogszabálysértést, vagy a jelölő szervezet nyilvántartásba vételi számát. Ezek a határozatok még nem jogerősek, további jogorvoslatra van lehetőség, elvileg március 18. a végső határidő. Azt az információt kapta, hogy amennyiben a jogerős döntés miatt szükséges, ha változás van, akkor a jelöltet a sorszámmal együtt veszik le a szavazólapról. Az NVI elnökének döntése alapján – például visszalépés miatt is - akár a kinyomtatott szavazólapokat is cserélhetik. A szavazólapokat március 26. után szállítják.