NAPIREND ELőTT:

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Elmondja, hogy egy kifogás érkezett az OEVB-hez, dr. Dorosz Dávid részéről.

 

Dr. Csigi Zsolt: Fentiek ismeretében megnyitja az ülést.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Kifogás elbírálása

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Kifogás elbírálása

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Felolvassa az e-amil-en benyújtott kifogást:

„Az alábbi kifogással fordulok a Tisztelt Bizottsághoz. Levelemhez mellékelem a megjelölt fényképfelvételeket illetve a Kúriának az ügyben hivatkozott végzését és a kifogásolt határozatot.

Tisztelettel:
dr. Dorosz Dávid
pártigazgató, országgyűlési képviselő”

Először is a bizottságnak azt kell megvizsgálnia, hogy a kifogás érdemben vizsgálható-e.

 

Dr. Szabó Eszter tag: Kérdezi, hogy a kifogás szövege ennyi volt?

Dr. Csigi Zsolt elnök: Igen, a kifogás szövege ennyi volt és mellékelve volt 2 határozat (Érd Megyei Jogú Város polgármestere, illetve a Kúria határozata), továbbá fényképfelvételeket csatoltak az e-mail-hez.

 

Dr. Szabó Gergely tag: A kifogásnak vannak jogszabályban meghatározott tartalmi elemei.

 

Dr. Szabó Eszter tag: A jogszabálysértés megjelölését is tartalmaznia kellene, ami nincsen pontosan kifejtve.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A jogszabálysértés megjelölését, illetve bizonyítékait, a kifogást benyújtó nevét, lakcímét, értesítési címét, személyi azonosítóját – ha jelölő szervezet nyújtja be, akkor az ő bírósági nyilvántartásba vételi számát. Kéri a bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy megfelelő-e a kifogás.

 

Dr. Szabó Eszter tag: Csak a bizonyítékok, amik láthatóak. Nem látja a pontos megjelölést, a lakcímet sem látja a kifogásban, tehát hiányos a kifogás.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Szerinte is hiányos, a személyi azonosítót se szerepel. Nem derül ki, hogy a párt nevében nyújtotta-e be, vagy pedig mint jelölt.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Szerinte mindenki tudja, hogy miről van szó. A tényállás az, hogy villanyoszlopokra plakátok kerültek kihelyezésre. Ezt a polgármester úr egy határozatában megtiltotta. A kifogást benyújtó szerint a tilalom jogellenes. A Kúria néhány nappal ezelőtt végzésben tisztázta a jogi helyzetet ebben az ügyben: a választási plakátok kihelyezésére csakis kizárólag a választási eljárásról szóló törvényt lehet alkalmazni. Ebből következően a polgármesteri döntés jogellenes. Azt kéri a választási bizottságtól, hogy ezt állapítsa meg.

 

Dr. Szabó Gergely tag: Ez az, amit nem látnak a kifogásból. Ezeket nem tartalmazza a kifogás. A Kúria által hozott végzés szerint természetes személy helyezte ki a plakátokat és ő járt el. Jelen esetben pedig hatósági határozat született. Ennek pedig megvan a fellebbezési fóruma.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Persze, hogy megvan a fellebbezési fóruma, de a választási bizottság hatályon kívül tudja helyezni a határozatot. A választási bizottság megállapíthatja, hogy jogsértőnek találja-e azt, amit a jelölt, illetve a jelölő szervezet elkövetett. Ha nem tartja jogsértőnek, akkor az a választási bizottság véleménye ebben az ügyben a kifogás alapján és akkor ez lesz az irányadó. A közigazgatási fellebbezés utólag fog megtörténni. Szerinte eddig a választási bizottságnak abba az irányba kellene mennie, hogy állást foglal arról, hogy a választási eljárásról szóló törvény 144. §-ának megfelel-e a magatartás.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Álláspontja szerint a 215. § alapján először abban kell állást foglalni, hogy a 212. § rendelkezéseinek megfelel-e a kifogás. Ha annak nem felel meg, akkor a 215. § nem ad mérlegelési jogkört, hanem érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Kérdezi, hogy minek nem felel meg.

 

Gulyás Zsolt delegált tag: Nem derül ki semmi a kifogásból.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A 212. § (2) bekezdésben foglaltakat nem tartalmazza. Nem jelöli meg a jogszabálysértést.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Az kiderül a mellékelt Kúria végzésből.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Azt ne a bizottság tagjainak kelljen megfejtenie, hogy a kifogást benyújtó mire gondol. Ha a Kúria a választási eljárási törvényt helyezi előtérbe, akkor azt kellett volna megjelölni, hogy választási eljárási törvény mely rendelkezését sérti.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: A 144. § (2) bekezdését.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Ezt például nem tartalmazza a kifogás. A bizonyítékokat tartalmazza.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: A 144. § (2) bekezdése szerint plakát kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető a (4) – (7) bekezdésben szabályozott kivételekkel. Ami itt történt, az semelyik tilalomnak nem felel meg, tehát legális plakátkihelyezés történt. A választási bizottságnak ezt kellene megállapítania. Formai okokból elutasítani a kifogást, az nagyon kényelmes lenne. Mindenki tudja, hogy miről van szó.

 

Dr. Szabó Eszter tag: Ez nem kényelmi szempont, hanem ezt írja elő a törvény.

 

Dr. Szabó Gergely tag: A 215. § szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nincsenek meg a formai kellékei.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Kérdezi, hogy a választási bizottság nem tudja, hogy a jelöltnek mi a személyi azonosítója?

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Kérdezi, hogy a jelölt nem tudja, hogy hogyan kell benyújtani egy kifogást?

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Az igaz, hogy ez egy nem túl precíz kifogás.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Például a peres joggyakorlatban hiába érti a bíróság, hogy egy keresetben mit jelölt meg a felperes, ha például nem jelöli meg az alperes nevét, lakcímét és hogy miért perel, hanem csak leírja, hogy pereli. A 215. § előírja, hogy mikor kell elutasítani egy kifogást érdemi vizsgálat nélkül. Ennek része, hogyha a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartalmazza, akkor érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást. A beadott kifogás nem tartalmaz jogszabály megjelölést, bizonyítékokat csatolta, nevet tartalmazza, illetve az értesítési címet is, személyi azonosítót nem tartalmaz. Nem állapítható meg, hogy párt nevében nyújtotta-e be.

 

Dr. Szabó Eszter tag: Több feltételnek nem felel meg.

 

Dr. Szabó Gergely tag: Nem lát mérlegelési jogkört. Elfogadja a Kúria végzését, de szerinte vizsgálat nélkül el kell utasítani a kifogást.

 

Gulyás Zsolt delegált tag: Számára nem derül ki, hogy mi a probléma. Az, hogy itt elmondták, az egy dolog, de ez nincs leírva. Amennyiben a formai követelményeket nem tartotta be, akkor el kell utasítani.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Kéri a Bizottságot, hogy szavazzanak.

 

 

Az OEVB 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

47/2014. (III.20.) számú határozata

dr. Dorosz Dávid által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) dr. Dorosz Dávid által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 23-án 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

dr. Dorosz Dávid pártigazgató, országgyűlési képviselő emailben kifogást terjesztett elő 2014. március 19-én, melyhez csatolta Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 7-17158/2014. számú határozatát (Reklám célú berendezések ( plakátot ) kihelyezésének megtiltásáról Érd Megyei Jogú Városban a közterületen található közvilágítási,- villanyoszlopokon, a közút tartozékain, közlekedési jelzőtáblákon),  a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatát (választási plakát kihelyezésének tárgyában hozott végzés) és 15 db fotót (választási plakátok eltávolításáról). 

 

A kifogásnak tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése a) pontja szerint a jogszabálysértés megjelölését, c) pontja szerint a kifogás benyújtójának a nevét, lakcímét, d) pontja szerint pedig a személyi azonosítóját.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, a kifogást benyújtójának lakcímét és személyi azonosítóját. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben nem tartalmazza a  212. § (2) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 208 §-án, 212. §-án, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul.