Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy két kifogás érkezett az OEVB-hez, Rente István FIDESZ-KDNP diósdi kampányfelelős részéről, a másik pedig dr. Dorosz Dávid részéről. Megnyitja az ülést.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Rente István kifogásának elbírálása
  2. Dr. Dorosz Dávid kifogásának elbírálása

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Rente István kifogásának elbírálása

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Rente István által benyújtott kifogás a kifogással szemben támasztott alaki követelményeknek nem felel meg, így javasolja, hogy a Bizottság a Választási eljárásról szóló törvény 215. §-ának megfelelően érdemi vizsgálat nélkül utasítsa el. Nem a Választási Bizottsághoz lett benyújtva, nem tartalmazza a kifogás benyújtójának lakcímét, postai értesítési címét, személyi azonosítóját.

 

 

Az OEVB 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

48/2014. (III.24.) számú határozata

 

Rente István által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) Rente István által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 27-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

Rente István a Fidesz-KDNP diósdi kampányfelelőse emailben kifogást terjesztett elő 2014. március 17-én, melyhez csatolt 4 db fotót oszlopokra kihelyezett választási plakátokról. A beadványozó a kifogásában előadta, hogy „a "Kormányváltó ellenzék" választókerületi aktivistái a 224/2011. (X.21.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdésének rendelkezéseit megsértve helyeztek ki választási plakátokat közterületre. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz kell benyújtani.  A Ve. 212. § (2) bekezdése c) pontja szerint kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának a nevét, lakcímét, d) pontja szerint pedig a személyi azonosítóját.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogást a beadványozó Diósd Város jegyzőjéhez nyújtotta be és az nem tartalmazza a kifogást benyújtójának lakcímét és személyi azonosítóját. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben nem tartalmazza a  212. § (2) bekezdésében foglaltakat. Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 209 §-án, 212. §-án, 215. § c) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Dr. Dorosz Dávid kifogásának elbírálása

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Az érintett kifogás érdekes jogi problémát vet fel, megítélése bonyolultabb. Gyakorlatilag dr. Dorosz Dávid legfőbb bizonyítéka a Kúria határozata, amely egy berettyóújfalui ügyben hozott döntés, amely lényege, hogy a Ve. 144. § szerint a plakátok szabadon elhelyezhetők bárhol, gyakorlatilag a villanyoszlopon is. Azért érzi problémásnak, mert szerinte a két dolog között nem lehet analóg párhuzamot vonni, mert itt született egy közigazgatási határozat. Gyakorlatilag amennyiben bármilyen álláspontra helyezkednének, egy közigazgatási határozat felülbírálatát kellene a Választási Bizottságnak magára vállalnia, amely számára kérdéses, hogy megtehetik-e. A kifogásban azt kéri dr. Dorosz Dávid, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg, hogy a választási plakátok közterület-felügyelők által történt eltávolítása jogsértő volt, valamint a jogsértőket a további jogsértéstől tiltsa el a Bizottság. Legfőbb problémája az, hogy nem bizonyos abban, hogy a Választási Bizottságnak joga van közigazgatási határozatot felülvizsgálni, arról kimondani, hogy jogszerű vagy jogsértő, annak van fellebbviteli útja a közigazgatási eljárás szabályai szerint.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Múltkor dr. Dorosz Dávid kifogása formai okból érdemi vizsgálat nélkül került elutasításra. Véleménye szerint nem kell a Bizottságnak állást foglalni, hogy a közigazgatási határozat jogszerű-e vagy sem, a Bizottságnak a választási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni, ez esik a Bizottság hatáskörébe. A Ve. szerint ez a plakát elhelyezés – ahogy az a Kúria döntéséből is egyértelmű – nem jogsértő. Tehát elég azt megállapítani, hogy a plakát elhelyezés, ahogy azt az adott párt, választáson induló szervezet teszi, nem sérti a Ve-t. Azt mondhatjuk, hogy a Ve. hivatkozott rendelkezését kell alkalmazni, ahogy ezt a Kúria is kimondta, azt kell megállapítani, hogy ennek alapján ez a gyakorlat nem jogsértő. Az, hogy a közigazgatási határozatnak mi lesz a sorsa, a megfelelő fellebbezési fórum eldönti, és hatályon kívül helyezi, nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy a közterület-felügyelők milyen alapon teszik azt, amit tesznek. Azt kell kimondani, hogy az ilyetén való plakát kihelyezés megfelel a Ve. 144. §-ának, ezt nem tartjuk jogsértőnek. Egész pontosan a 144. § (3) bekezdésnek, amely úgy szól, hogy a plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető, a (4)-(7) bekezdésekben részletezett kivételekkel, kimondható az is, hogy ez a plakát elhelyezés nem esik a (4), (5), (6), (7) bekezdések korlátozása alá.

 

Eőry Örs delegált tag: Az az álláspontja, hogy Magyarországon precedens jog nincs, az, hogy a Hajdú-Bihar Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság határozatát a Kúria hogyan változtatta meg, illetve, hogy utasította el, ez ránk nézve semmilyen kötelezettséget nem jelent.  Az, hogy itt a Ve. 144. §-ával kapcsolatban egy elég vitatható megfogalmazás szerepel, ahol azt mondja, hogy a reklámcélú berendezések esetében tiltja, valamint, hogy a választási plakát reklámcélú berendezés-e vagy sem, ugyanis, ha ezt a plakátot, mint korábban nem egyszer ráragasztják egy farostlemezre és odadrótozzák egy villanyoszlopra, akkor abban az esetben ez berendezés, mert rajta van a farostlemezen, ha csak odaragasztják, akkor meg nincsen rajta. Úgy gondolja, hogy akár papír, akár nem papír, akár drótozva, akár ragasztva van, a plakát mindenképpen reklám célú berendezésnek minősül, akkor is, ha semmilyen más mögöttes berendezés, mint műszaki objektum nincs a szerkezetben, de végül is maga a papír alkotja ezt a berendezést, amin a plakát megjelenik. Véleménye, hogy egységesen nyilvánvalóan az a korábbi kormányrendeletek és rendelkezések szellemisége, illetve gyakorlati megvalósítása, hogy elkerülje Magyarország azt, hogy ilyenkor a választásokon a villanyoszlopok, a buszpályaudvarok, a villanyszekrények, elektromos művek transzformátor szekrényei, minden egyéb össze legyen ragasztva, amit a későbbiekben senki nem távolít el. Tehát egy olyan környezetszennyezési lehetőséget ad, olyan csúfságos megjelenést, amit azzal kívánt most kikerülni a jogalkotó, hogy ilyen 3 vagy 4 szögletes táblákat, mint pl. egész Európában ki kell helyezni, azokon el lehet helyezni, utána összeszedik ezeket. Változatlanul azt mondja, ha mind a 18 országos listát is állító párt nem ezt a tevékenységet végzi, hogy villanyoszlopokra, mások tulajdonára – ELMÜ tulajdona a villanyoszlop – sőt KRESZ táblákra, STOP táblákra ráragasztja ezeket a dogokat, amely már súlyosan balesetveszélyes, eltakarja azt a funkciót, amire a tábla szolgál. Mindenképpen azon az állásponton van, hogy van ilyen határozat, Érd városában ez rendezve van, ezt áthágni, hogy azon beszélgetnek, hogy berendezés az a papír, vagy nem berendezés, ha nem berendezés, akkor abban az esetben mi a helyzet. Egyetért elnök úrral, teljesen más a helyzet Érden belül, Diósdon belül. Pest megye 1. számú választókerületében van egy szabályozás, ami szabályozás ellen, illetve a határozat ellen, le van írva, hogy 15 napon belül a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni, azon az úton el kell indulni, lehet, hogy az lesz a vége, hogy Bírósághoz kerül.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Ne vicceljünk már!

 

Eőry Örs delegált tag: Későn került ez a dolog elő, mert ezt korábban is tisztázni lehetett volna, hogy lehet-e villanyoszlopra ragasztani. Ha az összes párt, amely indul, ezt világosan látja, így értelmezi, valószínűleg, hiszen a többség, a 17 párt nem ragasztja tele a villanyoszlopokat, akkor ez az egy se ragassza össze a villanyoszlopokat.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Tessék megmondani, hogy akkor ez a (3) bekezdés mit jelent, a plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető,  mi a tartalma ennek a szabálynak?

 

Eőry Örs delegált tag: Itt van pontosan, reklámcélú berendezések esetében tiltja villanyoszlopokon való elhelyezést.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: A plakát a 144. § (1) bekezdésében definiálva van, választási plakátról van szó, két teljesen különböző dolog. A reklámcélú berendezés teljesen más dolog.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Ez a berendezés nincs szabályozva, hogy valamilyen engedély kell hozzá, hirdetési tábla például?

 

Eőry Örs delegált tag: Van a városban rendelet, ahol ez szabályozva van.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: A berendezés például ezek a nagy hirdető táblák?

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Igen.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Ha az Önkormányzatoknak megengedjük azt, hogy rendeletben aláássák a törvényt, hova jutunk? Ha a törvény 144. § (3) bekezdés azt mondja, hogy kampányidőszakban plakát korlátozás nélkül elhelyezhető, és az országban az összes önkormányzat elrendeli, hogy nem, hova jutunk?

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Tudomása szerint, ha egy önkormányzati rendelet jogszabályt sért, megsemmisíthető.  

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Olyasmiről beszélünk, ami teljesen irreális. Egy nagyon gyors folyamatnak kell lejátszódni, három napos határidők vannak, nem véletlenül alkotta meg a jogalkotó a jogszabályt. Elkezdünk azon filozofálni, hogy a rendelet alapján hozott polgármesteri intézkedés jogszerű-e, vagy sem, akkor majd a következő választásra kiható eredményre jutunk, nem erre.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Azt állapítsuk meg, hogy jogszerű volt-e a plakát elhelyezés, egyrészt a törvény értelmében ilyen döntést nem hozhatunk. Azt kell megállapítani, hogy valami jogsértő volt-e.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Egyszerű a helyzet, kifejtette a véleményét, továbbiakban azt csinálnak, amit akarnak.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A kérelem is arra irányul, hogy a jogsértést állapítsuk meg. Véleménye, hogy háromfajta határozatot hozhat a bizottság. Megállapítja, hogy jogsértés történt, akkor el kell gondolkodni azon, hogy azt ki követte el. Tehát ki kellene mondani, hogy jogsértő a polgármester határozata. Megállapítható, hogy nem történt jogsértés. Álláspontja, hogy a Választási Bizottságnak nincs arra hatásköre, hogy arról döntsön, hogy egy közigazgatási határozat jogsértő.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Már úgyis meghozták fejben a határozatot, szavazzunk.

 

Eőry Örs delegált tag: A Ve. 144. § (2) azt mondja „a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot”. „(3) Plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.” Ha ezt ennyire szabadon, lazán lehetne kezelni, a STOP táblát, elsőbbségadás kötelező táblát is, bármit teleragaszthatnánk. A (4) bekezdésben szerepel, hogy „épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.”

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Akkor még egyszer rákérdez, hogy ez a szakasz mit jelent? Mi forgott a jogalkotó fejében, amikor belerakta ezt a szakaszt? Mit jelent ez a szakasz? Mire gondolt a jogalkotó, amikor ezt leírta?

 

Eőry Örs delegált tag: Magasra elhelyezhető, alacsonyra elhelyezhető, korlátozás nélkül elhelyezhető, ha van hozzá engedélye.

 

Dr Kaltenbach Jenő delegált tag: Ez már a vicc kategória!

 

Eőry Örs delegált tag: Nem lehet, hogy mindenki összeragasszon mindent, nem lehet ez egy normális jogalkotó szándéka. Vannak alapvető korlátok, amelyeket be kell tartani, amelyeket mindenki betart, dr. Dorosz Dávid úr nem tartja be.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Kérdése, hogy akkor hova lehet ragasztgatni?

 

Eőry Örs delegált tag: Megvannak a maga lehetőségei, helyi rendelet szabályozza.

 

Gulyás Zsolt delegált tag: Van direkt hirdetési célra szolgáló felület.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Budapesten vannak ezek a lehetőségek, ahol plakátozni lehet, Érden valóban nincs ilyen lehetőség, azonban vannak olyan helyek, a kormányrendelet meghatározza azokat a helyszíneket, ahova lehet plakátot, hirdető berendezéseket elhelyezni (közút mellett burkolatlan felületre, járdára, kerékpár útra).

 

Gulyás Zsolt delegált tag: Az, hogy Érden nincs, mi ennek az oka?

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Érden is vannak választási hirdetmények, de azok kivétel nélkül a FIDESZ jelöltjét reklámozzák, nézzenek körül a városban.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: De, ha  jól tudja, ezek fizetős plakátok.

 

Eőry Örs delegált tag: Ezek fizetős felületek. El tudják képzelni, hogy pl. 18 jelölt kiragasztja egy buszmegállóba a plakátjait?

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Nem kell teleragasztgatni, csak biztosítani kellene olyan felületet, ami nem feltétlenül fizetős legyen, hanem a kis pártok is tudjanak hirdetni.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: Érdekes, hogy a többség be tudta tartani, úgy értelmezte ezt a részt, miért csak egy van, aki megcáfolja ezt?

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Álláspontja szerint a Választási Bizottság nem mondhatja ki, hogy egy önkormányzati határozat törvénysértő. Nyilvánvaló, bármilyen döntést hozunk, úgy gondolom, hogy az ellenérdekű fél fellebbezni fog, a Kúriánál fog kikötni. Dr. Kaltenbach Jenő határozati javaslata, hogy állapítsuk meg azt, hogy dr. Dorosz Dávid jogszerűen ragasztotta ki a plakátokat.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Állapítsuk, meg, hogy ez a gyakorlat nem sérti a Ve. hivatkozott rendelkezését.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A kifogást kell elbírálni.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Állapítsák meg, hogy a kifogásnak helyt ad a bizottság.  Azt mondja Elnök Úr, hogy nincs hatásköre a bizottságnak.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Ez is egy lehetőség, megállapítja hatásköre hiányát, ez gyakorlatilag a kifogás elutasítása.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Szintén érdemi vizsgálat nélküli elutasítás lesz.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Már miért lenne érdemi vizsgálat nélküli elutasítás?

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Ez a saját álláspontja, mert véleménye szerint nem tartozik a Választási Bizottság hatáskörébe.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: A 220. § lesz véleménye szerint, mely értelmében el kell járni, a bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető helyettes: A 220. §, ha érdemileg vizsgálja a bizottság a kifogást, nem ad helyt, azt elutasítja.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást szabályozza a Ve.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető helyettes: Ez a 215. §, amely kimondja, hogy mikor kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani a kifogást.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A 215. § d) pontja alapján annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. Azért nem érzi az analógiát, itt van egy határozat, a választási bizottságnak azt kellene akkor kimondani, hogy az a határozat jogsértő, a közigazgatási eljárás során pedig esetleg megállapítják, hogy az a határozat nem jogsértő. Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a kifogást a 215. § d) pontjára tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a bizottság. Indokolása az lenne, hogy a Választási Bizottság hatásköre nem terjedhet ki egy közigazgatási határozat jogsértő mivoltának megállapítására.

 

Eőry Örs delegált tag: Egyértelműen azt mondja a kifogás, hogy a közterület-felügyelők jogsértését állapítsuk meg, a közterület-felügyelő egy határozatot hajt végre.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Pontosítani szeretne, bár ez érdemi szempontból nem releváns. A közterület-felügyelet a hivatalhoz tartozó, köztisztviselőkből álló csoport. Az ÉKF Intézmény a határozat végrehajtója, amely városüzemeltetési feladatokat lát el. 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Kéri, hogy szavazzanak a megfogalmazott javaslatról.

 

 

Az OEVB 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

49/2014. (III.24.) számú határozata

 

dr. Dorosz Dávid által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) dr. Dorosz Dávid által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 27-án 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

I N D O K O L Á S

 

dr. Dorosz Dávid 1133 Budapest, Thurzó utca 5/B. 3 em. 1 a., szám alatti lakos emailben kifogást terjesztett elő 2014. március 21-én, melyhez csatolta Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 7-17158/2014. számú határozatát (Reklám célú berendezések ( plakátot ) kihelyezésének megtiltásáról Érd Megyei Jogú Városban a közterületen található közvilágítási,- villanyoszlopokon, a közút tartozékain, közlekedési jelzőtáblákon),  a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatát (választási plakát kihelyezésének tárgyában hozott végzés) és 15 db fotót (választási plakátok eltávolításáról). 

 

A beadványozó a kifogásában előadta, hogy Érd Megyei Jogi Város polgármestere a 2014. március 17-én hozott, 7-17158/2014. iktatószámú határozatában a villanyoszlopokra, illetve közlekedési táblákra kihelyezett választási plakátjai miatt jogosulatlan közterület-használatot állapított meg, egyben elrendelte azok eltávolítását. Megítélése szerint a fenti határozat jogszabálysértő, mivel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (3) bekezdése szerint „plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.” A Ve. 144. § (6) bekezdése „a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában” rendeli alkalmazni a közterület-használatról szóló jogszabályokat, márpedig a választási plakát önálló hirdető-berendezésnek (nem lévén „berendezés”) nyilvánvalóan nem minősül. Éppen ezért a választási plakátokra a közterület-használatra vonatkozó jogszabályokat nem lehet alkalmazni, azokra hivatkozva a választási plakátok eltávolítását jogszerűen nem lehet elrendelni. A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések, közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet 1.§-a ugyan e fogalmi kört pontosan rögzíti, abba beleérti a választási plakátot is, azonban e rendelkezés alkalmazását a Ve. 144.§-a (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé, így a korlátozás nélküli elhelyezés főszabályát e rendelkezés sem ronthatja le. A beadványozó hivatkozott még a Kúria 2014. március 17-én meghozott, Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésére is, mely szintén alátámasztja fentiek szerinti álláspontját. A beadványozó leírta, hogy a hivatkozott, 7-17158/2014. iktatószámú határozata a plakátok eltávolításakor még nem emelkedett jogerőre, így az a választási plakátjaim eltávolításának jogalapja eleve nem állt fenn.

A beadványozó kérte, hogy Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának és 144. § (3) bekezdésének megsértése miatt a Bizottság állapítsa meg, hogy a választási plakátjai közterület-felügyelők általi eltávolítása jogsértő volt, valamint tiltsa el a jogsértőket a további jogsértéstől.

 

Érd Megyei Jogi Város polgármesterének 7-17158/2014. iktatószámú határozata, a közterületek használatáról szóló 68/2011.(X.26.) ÖK. számú rendelet alapján hatósági jogkörben meghozott döntés, mellyel szembeni önálló jogorvoslatot a közigazgatási eljárásról szóló a 2004. évi CXL. törvény biztosít. A Választási Bizottságnak nincs jogszabályi felhatalmazása arra, hogy a fenti hatóság döntését felülvizsgálja, vagy döntésének megváltoztatására utasítsa a hatóságot.

A Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzése egyedi döntés, mely automatikusan nem alkalmazható más ügyekben.

A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást a Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak elbírálása nem tartozik egyik Választási bizottság hatáskörébe sem.

 

Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 A határozat a Ve. 208 §-án, 215. § d) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul.