Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy két kifogás érkezett az OEVB-hez, T. Mészáros András részéről, illetve Erdélyi-Sándor Áron részéről. Ismerteti, hogy a bizottság 49/2014. (III.24.) számú határozatát az NVB helybenhagyta. A két alkotmánybírósági határozat részletes indoklásokat tartalmaz a Kúria döntéseit illetően, részben elutasította, részben pedig visszautasította az alkotmányjogi panaszokat. A Kúria által hozott három döntés egymás mellett párhuzamosan él. A Választási Bizottság a Kúria végzéseit – mivel a Kúria sem tudott egységes álláspontot elfogadni – magára nézve nem tekinti kötelezőnek. A 2014. március 05-én született Kúriai határozat alapján jogsértő a villanypóznákon való plakát elhelyezés. Dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt 2014. március 15-én helyezte el a plakátjait, majd a Kúria 2014. március 17-én döntött úgy, hogy ez a plakáthelyezés mégis jogszerű. 2014. március 19-én a Kúria egy másik tanácsa úgy döntött, hogy egy teljesen más tanács március 05-ei döntését nem tartja fent és a március 17-ei döntést fogadja el. Megnyitja az ülést.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. T. Mészáros András kifogásának elbírálása
  2. Erdélyi-Sándor Áron kifogásának elbírálása

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: T. Mészáros András kifogásának elbírálása

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A 2014. március 05-ei Kúria által hozott tiltó döntés ismeretében március 15-én elhelyezett plakátok elhelyezése jóhiszeműnek tekinthető-e, amikor március 17-én mondta ki a Kúria, hogy ki lehet helyezni. Kérdés, hogy ez nem okozott-e jogsérelmet azoknak, akik a döntés ismeretében nem helyezték ki a plakátjaikat. Szerinte levenni ezeket a plakátokat most már csak jogsértő módon lehetne.

 

Eőry Örs delegált tag: Egyetért, hiszen március 15. előbb van, mint március 17. Nem felételezi azt, hogy a jelölt előre tudta, hogy a Kúria milyen döntést fog hozni, ezért csak a március 05-ei döntés szerint lehetett volna eljárni, és e szerint pedig nem lehetett volna a villanyoszlopra kihelyezni a plakátokat. Az akkori NVB döntés alapja helyes volt, az hogy törvénysértően jártak el, és a polgármester határozata jogszerű volt.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: Szerinte is jogsértő volt az elhelyezés. Ingatlanokra csak engedéllyel lehet plakátokat kiragasztani, akkor a villanyoszlopok is valakinek (ELMÜ) tulajdonában vannak, és ha az engedélyt mondhatnák feltételnek akkor sem állná meg a helyét, engedély nélkül tették ki a plakátokat és március 05-re tekintettel ez jogsértésnek minősül.

 

Dr. Szabó Gergely bizottsági tag: Szerinte a jelölt – Dr. Dorosz Dávid – fokozott figyelmet fordít a választási eljárás kapcsán hozott döntésekre és a hatályban lévő jogszabályokra és azok értelmezésére.

 

Gulyás Zsolt delegált tag: Egyetért az elhangzottakkal. Szerinte ez azért szomorú, mert a jelöltnek különösen kellene tudnia, hogy mik a jogszabályok és az adott lehetőségek.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Ez a panasz nem is azt kifogásolja, hogy a tevékenység a Ve. 144. § ütközik, hanem a 2. § (1) bekezdés e) pontjába. Szerinte nem tekinthető jóhiszeműnek és rendeltetésszerű joggyakorlásnak, ha valaki egy a Kúria által hozott döntés ismeretében kiteszi a plakátjait, amire utólag ugyan megerősítést kap, de a többi jelölttel szemben előnyhöz jut. Felteszi szavazásra a korábban elhangzottakra tekintettel a határozati javaslatot.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A bizottság most a kihelyezés időpontját vizsgálta. A március 15-én kihelyezett plakátokat már eltávolították. Azért nyújtotta be a kifogását a jelölt, mert önkormányzati közigazgatási hatósági határozat alapján leszedték a kihelyezett plakátok nagy részét, tehát most az új plakátokról van szó, amiket a leszedettek helyére, illetve a villanyoszlopokra kihelyeztek. Vagy figyelembe veszik a közúti közlekedésről szóló, illetve a közterület használatot is érintő törvényt, és a végrehajtására kiadott jogszabályokat, kormányrendeletet, illetve önkormányzati rendeletet, vagy pedig kizárólag a választási eljárásról szóló törvény szabályai szerint értelmeznek.

 

Eőry Örs delegált tag: Lehet, hogy sokat eltávolítottak azokból a plakátokból, de még van kint belőlük, látszanak a csíkok. Ezek az újak berendezésként már engedélykötelesek. Arra hivatkozott a jelölt, hogy a csík azért nem engedélyköteles, mert az a sima plakát, és a sima plakáttal nincs probléma. A március 15-én kihelyezett plakátok jogszabálysértőek, a március 17-ei rendelkezést követően viszont berendezéseket helyezett ki, ami pedig már a Ve.-be is ütközik, hiszen nem sima plakátról van szó. Az Alkotmánybíróság döntése azt mondja ki, hogy egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, óriásplakát elhelyezését helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezését szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezésére óriásplakátok vonatkozásában a közterület használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Ebben az esetben a helyi önkormányzat megtiltotta. A március 15-ei plakátokra a javaslat az jó, az azt követőek pedig már berendezések és ezeket pedig csak engedéllyel lehet elhelyezni. Azt nem lehet igazolni, hogy az összes március 15-ei plakátot leszedték.

Dr. Csigi Zsolt elnök: A beadott kifogás a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontjára vonatkozik.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: Tehát arra, hogy jóhiszemű és rendeltetésszerű kell legyen. Az erre vonatkozó szabályokat be kell tartani. A Kúria által hozott döntések egyedi döntések.

 

Dr. Szabó Gergely bizottsági tag: Kérdezi, hogy mikor távolították el a régi plakátokat. Kérdezi, hogy a második, Kúria által hozott döntés előtt, illetve az első után helyezték-e ki a plakátokat.

 

Eőry Örs delegált tag: Teljes körűen nem tudják, szerinte maradtak még fent. Egy részét március 17-én. Mindet nem tudták leszedni.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: Igen. Pontosan a döntés miatt leszedték, de a második Kúria által hozott döntés után újra kihelyeztek plakátokat.  

 

Eőry Örs delegált tag: De rosszul állapította meg, hogy lehetséges, mert az nem rájuk vonatkozik. Az egyedi döntés volt. Az önkormányzati rendelet szerint azt a döntést nem vonatkoztatták erre. Azt mondta az OEVB, hogy nincs joguk megváltoztatni a közigazgatási határozatot, és ezt helyben is hagyta az NVB.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A Kúria által hozott döntés indoklását beírják a határozat indoklásába. Az önkormányzati rendeletre is hivatkozni kellene. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Ha jól érti, akkor a bizottság szerint a jóhiszemű joggyakorlás elvét sérti a közterületi oszlopokon történt plakát elhelyezés. Az indoklás pedig az, hogy a jóhiszeműség ellenességet azért látja megalapozottnak a bizottság, mert amikor kihelyezték a plakátokat, akkor még úgy volt értelmezhető, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló törvény, illetve az annak végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján mindenki úgy tudta, hogy nem lehet oszlopokra plakátot, hirdető berendezést elhelyezni. Ennek megerősítésére szolgált, hogy egyébként is a Kúria március 5-én ezt megállapította. Tehát nem a Kúria által hozott döntés az alapja a bizottság határozatának. A bizottság szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a mérvadó a plakátolásra.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: A törvény életbe lépése óta már több választás is volt és mindig is kihelyeztek plakátokat az oszlopokra. Kérdezi, hogy akkor mi változott azóta.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető jogi helyettes: A törvénybe ez a rendelkezés 2011-ben került bele, az Európai Unió kötelezettségévé tette az országnak, hogy a jogszabályaiba a közlekedés biztonsága érdekében emeljen be olyan tiltó szabályokat, melyek szerint nem lehet bizonyos hirdető berendezéseket elhelyezni többek között villanyoszlopokra közút mentén. A 224/2011. Korm. rendelet pedig a részletszabályokat állapított meg.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Amire a Ve. hivatkozik, a 144. § (6) bekezdés pedig óriásplakát, hirdető berendezés esetén a közterületre vonatkozó mindenfajta jogszabályt kell alkalmazni.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az OEVB 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

ű/2014. (III.28.) számú határozata

 

T. Mészáros András által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) T. Mészáros András által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével jogszabálysértést követett el, és eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 31-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

T. Mészáros András 2030 Érd Gesztenyefa u. 18.; szám alatti lakos levélben kifogást terjesztett elő 2014. március 26-án, melyhez csatolt 2db fotót (választási plakátokról). 

 

A beadványozó a kifogásában előadta, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés e) pontjában rögzített alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12.§ (3b) bekezdésében foglaltakat, mely szerint nem lehet reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.

 

A beadványozó kérte, hogy a Bizottság állapítsa meg, hogy dr. Dorosz Dávid fenti magatartásával Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját megsértette, és tiltsa el a további jogsértéstől.

 

A Választási Bizottság megállapította a becsatolt fotók alapján, hogy a képviselőjelölt plakátját villanyoszlopokra helyezték ki, mely Kkt. 12. § /3b/ bekezdése, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések, közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint tilos. A Rendelet 1. §-a értelmében e rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés: minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d/ pontjában meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ide értve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti plakátot is.

A Rendelet fentebb idézett 1. §-a értelmében tehát a Ve. 144. §-a szerinti plakátra (plakátokra) is alkalmazandók a Rendelet szabályai. 

A Bizottság megállapította, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével, azért sértette meg a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontjában rögzített alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, mert a jogkövető magatartást tanúsító jelölő szervezeteket – akik tiszteletben tartották a vonatkozó tiltó jogszabályokat – a plakátok kihelyezésének időpontjában hátrányos helyzetbe hozta.

 

Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 A határozat a Ve. 208 §-án, 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul. 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Erdélyi-Sándor Áron kifogásának elbírálása

 

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A beadvány a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 22. §-ára hivatkozik.

 

Gulyás Zsolt delegált tag: Törökbálinti személy adta be a kifogást, de Érdre vonatkozik, és érdi rendeletre hivatkozik.

 

Eőry Örs delegált tag: A 144. § (3) bekezdés azt mondja, hogy „Plakát a kampányidőszakban – a (4) – (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető”. A (6) bekezdés pedig azt tartalmazza, hogy „A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.” Gyakorlatilag a közterület-használatról szóló rendeleteket kell alkalmazni, ami környezetvédelemi okokból meg is tilthatja az elhelyezéseket. Erre már az elhelyezés esetén a hirdető berendezés vonatkozik, mert a farost lemez feldrótozva már hirdető-berendezés. Már nem a plakátelhelyezés egyszerű esete forog fent. Ezért van igaza a bejelentőnek, mert ilyen hirdető-berendezést nem lehet elhelyezni. Erre utal az Alkotmánybíróság határozata, hogy közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat megtilthatja. Az, hogy szabad bárhol, nem azt jelenti, hogy feltétel nélkül. Javaslata, hogy adjanak helyt a bejelentésnek.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A közterület használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdésének a sérelmét megvalósította.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: A (6) bekezdésre tekintettel el kell fogadni, hogy a rendelet adott pontját megsértette, ezáltal ennek helyt kell adni, és eltiltani a további jogsértéstől, hiszen plakátnak sem minősül a törvény szerint.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Nem inkább a Ve. 114. § (5) bekezdés vonatkozik erre, hogy az Önkormányzat környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja?

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: Az (5) bekezdésben plakátról van szó, és mi azt mondjuk, hogy tulajdonképpen már hirdető-berendezésről van szó.

 

Eőry Örs delegált tag: Mindkettő illik rá, ha plakát, akkor az (5) bekezdés, ha hirdető-berendezés, akkor a (6) bekezdés.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Az önkormányzati rendeltbe beleérhető, hogy buszmegállókban lehet ragasztgatni?

 

Eőry Örs delegált tag: A tulajdonostól engedélyt kell kérni, a buszmegállónál lehet, hogy a Volánbusz Zrt.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Szerződés alapján üzemelnek az a buszmegállók, nem az önkormányzat tulajdona.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Sérti a 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendeletet és a Ve 144. § (6) bekezdése alá tartozik.

 

Dr. Szabó Gergely bizottsági tag: Meg lehetne említeni azt is, hogy a Bizottság megvizsgálta a Kúriai döntéseket is.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Nem kellene megállapítani, hogy az önkormányzati rendeletet sérti, mert az a helyi társadalmi viszonyokat szabályozza, a polgármester hatósági eljárására vonatkozik. Amikor azt mondja a jogszabály, hogy „A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.”, azokra a jogszabályokra utal, amelyek közterületen elhelyezett kampányeszközökre vonatkoznak.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A Kifogás ennek megállapítására irányul.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Az önkormányzati rendelet valóban a közterületek használatát szabályozza, valaki pl. sódert kihelyez az ingatlan elé a járdára, közterület használati engedélyt kell kérni, díjat kell fizetni, különleges esetei pl. rendezvény tartás, és ennek jogkövetkezménye van a 22. §-ban szabályozva. Alapvetően önkormányzati eljárást szabályoz  rendelet.

 

Eőry Örs delegált tag: Közterületek építményeit, berendezéseit nem rendeltetésszerűen, engedély nélkül használja. Az engedély nélküliség a lényeg. Közterülethez tartozik a villanyoszlop is, a buszmegálló is. Ha hozna engedélyt, használhatná, de nem kaphat, tehát nem tud hozni.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető-helyettes: A választási plakátba beleértendő a farostlemezes, mert az is plakát, a 144. § azt mondja, hogy „hordozóanyagtól függetlenül”. Nem kellene elvileg közterület használati engedélye legyen, mivel választásról van szó. Bizonyos helyekre az 1988. évi I. törvény és a 224/2011. (X.21.) kormányrendelet nem engedi generálisan. A Kúria ezt értelmezi.

 

Dr. Szabó Eszter bizottsági tag: Az 1988. évi I. törvényre kell hivatkozni.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A helyi rendelet mindenféleképpen az önkormányzati hatósági eljárás szabályait tartalmazza, ennek alapján hozta meg a polgármester a határozatát.

 

Eőry Örs delegált tag: Van egy önkormányzati rendelet, ne arra hivatkozzunk, de a polgármester tiltására hivatkozhatunk.  A polgármester hozott határozatot, ami a saját útján megfellebbezhető.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Korábban egy másik döntésében azt mondta a Bizottság, hogy az nem tartozik a hatáskörébe.  

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Különböző, mert konkrét esetben hozott határozatot kellett volna felülvizsgálni az előző esetben, itt viszont egy rendelet ismeretében arról kell dönteni, hogy ez a plakátkihelyezés sérti vagy sem. Erre az esetre alkalmazandó-e a 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet.

 

Dr. Csupor Endre OEVI vezető jogi helyettes: Ennek alkalmazását a polgármester ítéli meg, polgármestert hatalmazza fel a rendelet eljárásra.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: A Kúria március 5-ei döntésével ért egyet, álláspontja, hogy ezek a plakátkihelyezések jogsértőek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy arról szavazzanak, hogy a Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével jogszabálysértést követett el, és eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

 

Az  OEVB 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

 

51/2014. (III.28.) számú határozata

 

Erdélyi-Sándor Áron által benyújtott kifogás elbírálásáról

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) Erdélyi-Sándor Áron, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Pest megye 1. választókerület kampányfőnöke (lakcím: 2045 Törökbálint, Kerekdomb utca 55.)  által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével jogszabálysértést követett el, és eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 31-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

Erdélyi-Sándor Áron 2045 Törökbálint, Kerekdomb utca 55.; szám alatti lakos emailban kifogást terjesztett elő 2014. március 28-án, melyhez csatolt 2db fotót (választási plakátokról). 

 

A beadványozó a kifogásában előadta, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével megsértette a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12.§ (3b) bekezdésében foglaltakat, mely szerint nem lehet reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el. Előadta továbbá, hogy ezen tevékenységével dr. Dorosz Dávid sérti a közterületek használatáról szóló 68/2011 (X.26.) önkormányzati rendelet 22. §-át is.

A beadványozó kérte, hogy a Bizottság állapítsa meg, hogy dr. Dorosz Dávid jogszabálysértő módon járt el, és tiltsa el a további jogsértéstől.

A Választási Bizottság megállapította a becsatolt fotók alapján, hogy a képviselőjelölt plakátját villanyoszlopokra helyezték ki, mely Kkt. 12. § /3b/ bekezdése, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések, közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint tilos. A Rendelet 1. §-a értelmében e rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés: minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d/ pontjában meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ide értve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti plakátot is.

A Rendelet fentebb idézett 1. §-a értelmében tehát a Ve. 144. §-a szerinti plakátra (plakátokra) is alkalmazandók a Rendelet szabályai.

A Választási Bizottság a helyi rendelettel kapcsolatban megállapította, hogy az kizárólag a hatósági jogkört gyakorló polgármesternek ad felhatalmazást eljárás lefolytatására, ezért a Bizottság jogkövetkezményeket nem állapíthat meg a rendelet alapján. 

 

Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 A határozat a Ve. 208 §-án, 218. §-án, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul.

 

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Szeretné kérdezni, hogy maga az Iroda nem vizsgálhatja a beadott kifogást, hogy ne kelljen a Bizottságnak összeülnie azért, hogy formai hiba miatt elutasítsa?

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Ez a Bizottság hatásköre.

 

Eőry Örs delegált tag: Nincs hatásköre az Irodának erre, a Bizottság utasítja el, nem az Iroda.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: 2011-ben módosult az 1988. évi törvény, amely csökkenti a használható felületek mértékét, ahova plakátokat ki lehetne tenni. Nem lehetne javasolni a következő választásra, hogy nagyobb felületet biztosítsanak az Önkormányzatok, vagy jelöljenek ki helyeket?

 

Eőry Örs delegált tag: Ezt a jelölő szervezeteknek kell javasolni, kérni, véleményezni.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Az Önkormányzat felkérte a Műszaki Egyetem Design Tanszékét, hogy a város több területére tervezzenek hirdető felületeket.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Ez megint nem lesz ingyenes.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: Ez szabályozás kérdése.

 

Szilágyi Erzsébet delegált tag: Ez megint Önkormányzatoktól fog függeni.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.