A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján. 

A Helyi Választási Bizottság határozata ellen, a meghozatalát követő három napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, személyesen, levélben, telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu), jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (1364 Budapest, Pf. 112.), illetékmentes  fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.). 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2015. június 5-én 1600 óráig) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

INDOKOLÁS 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága az 1/2015. (IV.14.) számú határozatában kitűzte a román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának időpontját, és megállapította a választásra vonatkozó eljárási határidőket, illetve határnapokat. A jelöltállításra vonatozó határidő tekintetében a határozat úgy rendelkezett, hogy a román nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet legkésőbb 2015. május 25-én 1600 óráig kell bejelenteni. Mivel ezen időpontig ajánlóívet a Helyi Választási Irodától nem igényeltek, jelöltet nem jelentettek be, ezért az időközi választás megtartása nem lehetséges. 

A Ve. 318. § (2) bekezdése szerint települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 58. § (1) bekezdése szerint a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A Nek.tv. 63. §-a szerint a választást csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. 

A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy jelöltek nyilvántartásba vételének törvényes feltételei nem állnak fenn, ezért jelölt hiányában a választást nem lehet megtartani. 

A Nek.tv. 74. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, ha az időközi választáson nincs elég jelölt, a szavazás napjaként kitűzött napon. A Nek. tv. 74. § (2) bekezdése értelmében, ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására csak a következő általános választáson kerülhet sor. 

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 44. §-án a 46. §-án, a 132. §-án, a 309. § (2) bekezdésén, valamint az Njt. 63. §-án alapul. 

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223-224 §-ain, a 330. § (2) bekezdés c) pontján, a Nek. tv. 58. § (1) bekezdésén és a 63. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Érd, 2015. június 2. 

Dr. Csigi Zsolt

HVB elnök