A 8. számú Országgyűlési Egyéni VálasztókerületiVálasztási Bizottság – 2010. április 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva H. A. 2030 Érd, .................... szám alatti lakos által előterjesztett kifogás tárgyában egyhangú döntéssel meghozta a következő

 

határozatot:

 

A 8. számú Országgyűlési Egyéni VálasztókerületiVálasztási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt Érdi helyi szervezete választási szórólap kampánycsendben való terjesztése miatt megvalósította a Ve. 41. §-ában foglalt tényállását.

A 8. számú Országgyűlési Egyéni VálasztókerületiVálasztási Bizottság eltiltja a Magyar Szocialista Párt Érdi helyi szervezetét a kiadvány további terjesztésétől.

Jelen határozat ellen a döntéstől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de a 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

A kérelmező 2010. április 11-én 15 óra 10 perckor kifogást nyújtott be a 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz a Ve. 41. §-ában rögzített kampánycsend megsértése miatt. Beadványában leírta, hogy 2010. április 11-én reggel a Magyar Szocialista Párt helyi választási kampányához készített szórólapot talált, és mivel előző nap ürítette a postaládáját feltételezi, hogy a kampánycsend idején került oda. A kérelmező a beadványához csatolta a sajtóterméket.

A kifogás az alábbiak miatt alapos.

A Bizottság figyelemmel a kérelmező által leírtakra és a becsatolt sajtótermékre, továbbá arra, hogy olyan bizonyíték, amely beadványozó állítását kétségbe vonta volna az eljárása során nem merült fel, megállapította, hogy a kiadvány kampánycsendben történő terjesztésével a Magyar Szocialista Párt Érdi helyi szervezete megvalósította a Ve. 41. §-ában rögzített tényállást, és eltiltotta az elkövetőt a további jogszabálysértéstől.  

A Bizottság úgy döntött, hogy jelen határozatáról értesíti a beadványozón kívül a Magyar Szocialista Párt Érdi helyi szervezetét is.

A határozat a Ve. 41. §-án, a 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 

Érd, 2010. április 11.

 

                                                                                       Dr. Csigi Zsolt   

                                                                                a 8. számú OEVB elnöke