Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága – 2010. szeptember 26-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Horváth András (2030 Érd, Alsóvölgyi u. 5/B.) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a dr. Döcsakovszy Béla Közérdek-MSZP polgármester jelöltet, valamint a Szűcs Gábor képviselő jelöltet hirdető kiadvány megsértette a Ve. 3. § a) és d) pontjában rögzített a választás tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amikor a kiadvány impresszumot nem tartalmazott. Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága eltiltja dr. Döcsakovszy Bélát, Szűcs Gábort, és a Közérdek-MSZP helyi szervezetét a további törvénysértő kiadvány terjesztésétől.

Jelen határozat ellen a döntéstől számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen. 

I N D O K O L Á S  

A beadványozó 2010. szeptember 26-án kifogást nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához a választásra irányadó jogszabályok megsértése miatt. Beadványában leírta, hogy személyesen észlelte 2010. szeptember 25-én reggel, azt a dr. Döcsakovszy Béla Közérdek-MSZP polgármester jelöltet, és Szűcs Gábor Közérdek-MSZP képviselő jelöltet  hirdető kiadványt, amely nem rendelkezik impresszummal. A Beadványozó csatolta a beadványához a kiadvány egy példányát. Kérte a beadványozó a jogsértés megállapítását és a jogsértő további jogszabálysértéstől történő eltiltását.  

A kifogás az alábbiak miatt alapos. 

A Helyi Választási Bizottság a kifogásolt szórólap tekintetében megállapította, - az OVB 186/2010. számú határozatának figyelembe vételével - hogy az a Ve. 149. §  l) pontja szerinti plakát, és az impresszum hiánya miatt megsértette a Ve. 42. § (1) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat [1986. tv. 16. §. (1) bek.]. A sérelmezett kiadvány a választási kampányt részét képező plakát, mert az választási döntést befolyásoló tartalma alapján, terjedelmétől függetlenül és terjesztésének módja szerint választási kampányhoz kapcsolódó szórólapnak minősül, ez okból vonatkozik rá a Ve. 42. § (1) bek. azon előírása, hogy engedély, bejelentés nélkül készíthető, azonban tartalmában meg kell felelnie a sajtóról szóló jogszabályokban foglaltaknak. A Bizottság megállapította jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét, és eltiltotta az elkövetőket a további jogszabálysértéstől.   

A határozat a Ve. 3. §. d) pontján, a 29/C. § (1) és (3) bekezdésén, 42. §. (1) bek, a 78. §. (1) bekezdés a) és b) pontján, a Sajtótv. 16. §. (1) bekezdésén, és a 20. §. b) és c) pontjain, valamint a Sajtótv. végrehajtásáról szóló 12/1986 (IV.22) MT. rendelet 21. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79.-80. §-kon alapul.

Érd, 2010. szeptember 26.                                                                      

 

Dr. Csigi Zsolt

a HVB elnöke