A Helyi Választási Bizottság bizottsági tag megbízatásának megszűnése tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Helyi Választási Bizottságmegállapítja, hogy dr. Csigi Zsolt,helyi választási bizottsági megbízatásaaválasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (1) c) pontja alapján, lemondással, 2014. január 2. napján megszűnt.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1. ) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 31.  16 00 óráig) Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 243/2010. (VII.19.) határozatával a Helyi Választási Bizottság tagjává dr. Csigi Zsoltot megválasztotta.

Dr. Csigi Zsolt 2014. január 2-án kelt nyilatkozatában bejelentette, hogy a nyilatkozat aláírásának napjával a Helyi Választási Bizottságban betöltött megbízatásáról lemond.

A Ve. 34. § (2) bekezdése alapján a bizottsági tag megbízatásának megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg

Mindezekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a Ve. 34. § (2) bekezdése alapján a fentiek szerint határozott.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. § (2) c) pontján alapul.

Érd, 2014. március 28.

                                                           Pécz Imre, a Helyi Választási Bizottság elnöke