Érd Város Önkormányzatának jogos, megalapozott érdeke fűződik ahhoz, hogy a város nevét méltatlanul ne használják jogi és magánszemélyek.

Ezért a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról szóló 1997. évi CXLV. törvény 15. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:2

1. § A rendelet célja szabályozni Érd városnév jogszerű használatát.

2. §2  (1)  Gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások az „ÉRD”, „ÉRD VÁROS” nevet illetve megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához csak Érd Város Önkormányzatának előzetes engedélye alapján vehetik fel, illetve használhatják.

(2)10 Az (1) bekezdésben megfogalmazottak nem vonatkoznak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére, a Közgyűlésszerveire, az önkormányzatintézményeire, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokra, és alapítványokra, valamint Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának Képviselő-testületére és tisztségviselőire.

3. § 5(1) A névhasználat iránti kérelmet a város polgármesteréhez írásban kell benyújtani. A kérelem illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése állapítja meg (általános tételű eljárási illeték). A kérelem a rendelet függelékét képező űrlapon is benyújtható. Az űrlap a város honlapjáról letölthető. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező megnevezését és székhelyét (telephelyét),

b)  a kérelmező tevékenységi körét,

c)   a városnév tervezett használatának célját és módját,

d)  a város névhasználatának időtartamát.

3. §/A1 (1) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell

a)   a jogosult megnevezését és székhelyét (telephelyét),

b)  az engedélyezett névhasználat célját és módját,

c)   az engedély érvényességének időtartamát,

d)  az engedélyezett név felvételével és használatával kapcsolatos egyéb kikötéseket.

(2) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:

a)   tevékenység folytatásának időtartamára,

b)  meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,

c)   egy alakalomra,

d)  határozatlan időre.

(3) Az engedélyes a névhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja át.

4. § (1)4 Az engedély kiadásával és visszavonásával kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2)1 Az engedély kiadását meg kell tagadni:

a)   ha a használat vagy annak módja és körülményei Érd Város Önkormányzatának vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti,

b)  ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már más személy engedélyt kapott, vagy valaki a nevet már jogszerűen használja.

(3)1 Az engedélyt vissza kell vonni:

a)   ha a használat vagy annak célja, módja vagy körülményei Érd Város Önkormányzatának vagy  a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,

b)  ha az engedélyes az engedélyben foglalt előírásokat, feltételeket súlyosan megsérti.

(4)11 Hatályon kívül helyezte a 2/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet.

(5) A névhasználatért nem kell díjat fizetni.

(6)1 A kiadott engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

(7)5 Hatályon kívül helyezte a 69/2009. (XI.20.) KGY. rendelet, a kihirdetés napjával.

5. §2 Az engedélyes jogosult az engedély által meghatározott módon megnevezésében mindenütt használni az "ÉRD", "ÉRD VÁROS" nevet, illetve megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját.

6. §1 E rendelet hatályba lépése előtt felvett - jelen rendelet hatálya alá tartozó - megjelölés vagy név használatát az engedélyező a jövőre nézve megtiltja:

a)   ha a használat vagy annak célja, módja vagy körülményei Érd Város Önkormányzatának vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti,

b)  ha a használó mások névhasználathoz fűződő jogait sérti.

7. §9 Hatályon kívül helyezte a 60/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

8. §4 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


dr. Szikora Zsolt

Harmat Béla

jegyző

polgármester


Függelék a rendelethez