Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a Polgármesternek az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-8. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), és

c) az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervekre.

2. Kötelezettségvállalás

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4-8. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

a) a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;

b) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait meghatározó függelékében megállapított kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;

c) a 4-8. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

3. Működési kiadások teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2015. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A Polgármesteri Hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2015. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta az utalható támogatás összege az elfogadott kiskincstári szabályzatban foglaltak szerint. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(3) Az Önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a Polgármester dönt.

(4) A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés, valamint a Közgyűlés által elfogadott létszámfejlesztés.

(5) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(6) A térfigyelő rendszer felügyeletével kapcsolatosan az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az előző évre kötött megbízási szerződésekben szereplő díjazással megegyező összegben kötelezettség vállalható (bruttó 1 800 Ft/óra). A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2015. számú polgármesteri utasítás 1. számú függelékében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható. A GPS nyomkövető szolgáltatásra vonatkozóan a lejáró szerződés meghosszabbítása, illetve új szerződés megkötése érdekében kötelezettség vállalható.

A Városrendészeti Csoport feladatainak ellátásához használt 2 darab bérelt személyautó lejáró szerződése meghosszabbítható.

(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-át, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-át figyelembe véve a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatásként 2016. évre meghatározott keretösszeg időarányos része kifizethető. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

(8) A Polgármesteri Hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók.  A Polgármesteri Hivatal adócsoportja tekintetében március 15-ig esedékes befizetésekhez szükséges számlalevelek kiküldésével összefüggésben felmerülő kiadásokra, továbbá a földhivatali- és az adónyilvántartás összevetése során kinyert adatok alapján kiküldendő felszólító levelek kiküldéséhez szükséges kötelezettség vállalható.

A Polgármesteri Hivatal feladatának ellátásához szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére kötelezettség vállalható. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére jogszabályban előírt, kötelező oktatási-képzési kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható.

(9) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2015. évben, továbbá 2016. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom.  A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás összege kifizethető.

(10) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a pénzmaradványa terhére - a 2015. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2016. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(11) A 2015. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2015. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(12) A jogerős határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

5. § (1) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére.  Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető.  Az újszülöttek és az időskorúak támogatására a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a Polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(2) A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő magánszemély részére megállapodás alapján nyújtandó támogatás az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kifizethető.

(3) Az Önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja.

4. Felhalmozási, fejlesztési, szakértői kiadások teljesítése

6. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

a)      A konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az Önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;

b)      A nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2016. évben csak a 2015. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá a 2016. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre.

c)      Az előkészítés alatt álló, továbbá a benyújtandó alábbi pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra:

ca)  A testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében, az Érdi Napok megrendezésének támogatására vonatkozó pályázat tekintetében.

d)     A fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;

e)      A Forrás SQL szoftver jogszabályi változásoknak megfelelő átalakításával, továbbá a 2015. évi zárással összefüggésben felmerülő kiadások;

f)       A városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2015. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2015. évi előirányzat maradvány erejéig;

g)      A csatornázással érintett állami, illetve MÁV, továbbá egyéb – nem önkormányzati tulajdonban (vagyonkezelésében) levő ingatlanokra alapítandó szolgalmi jog fejében fizetendő kártalanítás, a létrejövő szolgalmi jog bejegyzését követően a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésére;

h)      A Tervtanács tagjaival kötendő megbízási szerződésekre vonatkozóan;

i)        A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2016. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;

j)        Az 1885/2015. (XII.3.) Kormányhatározat keretében az Önkormányzat számára biztosított forrás felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;

k)      Az Ilona u. 1. szám alatti ingatlan kisajátítási eljárásával kapcsolatban felmerülő költségekkel összefüggésben;

l)        Ingatlanok földmérői munkáinak elvégzésére.

(2) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására a 6. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

5. Egyéb rendelkezések

7. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. januárban a Közgyűlés által elfogadott üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági szervezeteit, és a kapcsolódó szerződéseket megkösse:

a)      Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt átmeneti finanszírozás időtartama alatt felmerülő, az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal megkötött keret megállapodásban rögzített feltételek szerint kifizethető kiadások;

b)      Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére a társaság 2016. évi üzleti terve elfogadásáig a műsorsugárzás biztosításához havi 4.424.000 Ft, továbbá az Érdi Rádió működéséhez 4.768.000 Ft kifizetés teljesíthető;

c)      az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére a társaság 2016. évi üzleti terve elfogadásáig január és február hónapokban a 2015. évi módosított üzleti tervben december hónapra vonatkozóan szereplő havi összeg kifizethető;

d)     Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel és az Érdi Nyitnikék Vásár megrendezésének költségeivel kapcsolatosan kötelezettség vállalható;

e)      Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület és az Érdi Városi Sportegyesület részére a 2016. évi folyamatos működésének biztosításához 5 000 e Ft fizethető ki az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében foglalt vonatkozó előírások betartásával.

8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2015. december 17-ei ülésén.