Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 48.011.648.113 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 839.586.714 Ft-ban, a bevételi főösszegét 53.467.298.174 Ft-ban állapítja meg. 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 52.522.204.059 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 839.586.714 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 105.507.401 Ft-ban, a kiadási főösszegét 53.467.298.174 Ft-ban állapítja meg.” 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 900.969.534 Ft, ebből 

általános tartalék

202.668.275 Ft

céltartalék

698.301.259 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2017. november 30-ai ülésén.