Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-8. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat),

b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),

c) az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre, és

d) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. Kötelezettségvállalás

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4-8. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

a) a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;

b) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait meghatározó függelékében megállapított kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;

c) a 4-8. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

3. Működési kiadások teljesítése

4. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2017. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2017. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(3) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

(4) A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés.

(5) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(6) A térfigyelő rendszer felügyeletével, továbbá a szabadidős rendőr járőr tevékenység ellátásával kapcsolatosan az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az előző évre kötött megbízási szerződésekben szereplő díjazással megegyező összegben kötelezettség vállalható (bruttó 1 800 Ft/óra). A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2015. számú polgármesteri utasítás 1. számú függelékében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható. A GPS nyomkövető szolgáltatásra vonatkozóan a lejáró szerződés meghosszabbítása, illetve új szerződés megkötése érdekében, továbbá a közterületen tárolt, üzemképtelen gépjárművek elszállítására vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(7) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-át, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdését figyelembe véve a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatásként a 2017. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg időarányos része, továbbá a közcélú foglalkoztatottakra vonatkozóan megkötött szerzőkésekben foglaltak alapján juttatások kifizethetőek. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat állományába nem tartozó, 2017. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

(8) A polgármesteri hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók.  A polgármesteri hivatal adócsoportja tekintetében március 15-ig esedékes befizetésekhez szükséges számlalevelek kiküldésével összefüggésben felmerülő kiadásokra, továbbá a földhivatali- és az adónyilvántartás összevetése során kinyert adatok alapján kiküldendő felszólító levelek kiküldéséhez szükséges kötelezettség vállalható.

A polgármesteri hivatal feladatának ellátásához szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére kötelezettség vállalható. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére jogszabályban előírt, kötelező oktatási-képzési kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható.

(9) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2017. évben, továbbá 2018. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom.  A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás összege kifizethető.

(10) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a 2017. évi maradványa terhére - a 2017. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2018. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(11) A 2017. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2017. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(12) A jogerős határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

5. § (1) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére.  Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető.  Az újszülöttek és az időskorúak támogatására a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(2) A szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő magánszemély részére megállapodás alapján nyújtandó támogatás az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt kifizethető.

(3) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

4. Felhalmozási, fejlesztési, szakértői kiadások teljesítése 

6. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

a)      A konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;

b)      A nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben és támogatói okiratban meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2018. évben csak a 2017. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, 2018. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre.

c)      Az előkészítés alatt álló, továbbá a benyújtandó alábbi pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra:

ca)  A testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében, továbbá az Érdi Napok megrendezésének támogatására vonatkozó pályázat tekintetében;

cb) A VEKOP-6.1.1pályázat keretében megépítendő új bölcsődével kapcsolatos pályázattal, továbbá a bölcsőde tervezésére vonatkozóan;

d)     A fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;

e)      A Forrás SQL szoftver jogszabályi változásoknak megfelelő átalakításával, továbbá a 2017. évi zárással összefüggésben felmerülő kiadásokra;

f)       A Forrás SQL szoftver követelés-kezelő rendszerének a Polgármesteri Hivatalnál történő bevezetésével, továbbá pénzügyi moduljának az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre történő kiterjesztésével összefüggő kiadásokra;

g)      A városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2017. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2017. évi előirányzat maradvány erejéig;

h)      Beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;

i)        A csatornázással érintett állami, illetve MÁV, továbbá egyéb – nem önkormányzati tulajdonban (vagyonkezelésében) levő - ingatlanokra alapítandó szolgalmi jog fejében fizetendő kártalanítás, a létrejövő szolgalmi jog bejegyzését követően a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésére;

j)        A polgármesteri hivatal és az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2018. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;

k)      A Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított források felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;

l)        A temető bővítésével kapcsolatos ingatlan vásárlások és kisajátításokkal összefüggésben;

m)    A Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan;

n)      Magyar Földrajzi Múzeummal szomszédos terület rekonstrukciójára;

o)      Múzeum sétány folytatásához kapcsolódóan;

p)      Ingatlanok földmérői munkáinak elvégzésére;

q)      Érdi kártyasorozat kiadásával kapcsolatos költségekre;

r)       A csapadékvíz elvezetési feladatokkal kapcsolatban;

s)       Értékbecslési, földmérési feladatokra vonatkozóan.

(2) A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan, amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a támogató részéről támogatói okirat kibocsátásra került, de a forrást még nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kötelezettség abban az esetben vállalható, ha a várható pénzügyi teljesítés időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet támogatás formájában rendelkezésre fog állni vagy annak megelőlegezése likviditási nehézséget nem okoz a gazdálkodás során.

(3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására a 6. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

5. Egyéb rendelkezések

7. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. januárban a Közgyűlés által elfogadott üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

a)      Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére a társaság 2018. évi üzleti terve elfogadásáig a műsorsugárzás biztosításához havi 5.444.000 Ft, továbbá az Érdi Rádió működéséhez 3.862.992 Ft + Áfa kifizetés teljesíthető;

b)      az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére a társaság 2018. évi üzleti terve elfogadásáig a folyamatosan ellátandó feladatokra a 2017. évi módosított üzleti tervben szereplő díjak, egyéb feladatokra a megkötött szerződések szerinti díjak fizethetők ki;

c)      Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható;

d)     Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület részére a 2018. évi folyamatos működésének biztosításához 5.000.000 Ft fizethető ki az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával.

8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

10. § Ez a rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2017. december 21-ei ülésén.