Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Porta a virágzó kertvárosért” elnevezéssel, elismerő címet alapít a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

 

2. § Az elismerésre a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (továbbiakban: lakóközösség) pályázhat.

 

3. § Az elismerés adományozható annak:

 

a.) a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak, vagy

 

b.) azon lakóközösségeknek, akik az adott év során a lakókörnyezet (kert, park, lakóépület körüli fák) saját költségén történő gyommentes, tiszta, karbantartott ápolásával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárulnak a városkép javításához.

 

4. § Az elismerés évente az első háromhelyen végzett természetes személynek, és egy lakóközösségnek ítélhető oda, az elismeréssel pénzjutalom nem jár.

 

5. § (1) Az elismerés formája egy ”Porta a virágzó kertvárosért” feliratú, 20x30 cm nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tábla, valamint egy A4-es méretű, Érd Megyei Jogú Város címerével, és „Porta a virágzó kertvárosért” felirattal ellátott emléklap.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti táblát az elismeréssel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére, jól látható helyen kell rögzíteni. Lakóközösség esetén a tábla a lakóközösség által gondozott területen kerül elhelyezésre. A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakóközösség gondoskodik.

 

(3) Amennyiben a tábla a lakóingatlan homlokzatára történő rögzítés után megsemmisül, vagy megsérül, annak pótlásáról kérelemre az önkormányzat gondoskodik saját költségére.

 

6. § (1) Az elismerés odaítélésére irányuló pályázatot a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) minden évben, legkésőbb május 31. napjáig írja ki.

 

(2) Pályázni a jelen rendelet 1. mellékletét képező adatlap kitöltésével, és annak a pályázati kiírásban rögzített módon történő megküldésével lehet.

 

(3) A pályázat benyújtási határideje a pályázat kiírását követő 15. nap.

 

(4) A pályázati felhívást a város honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

 

(5) A pályázatot lakóingatlan esetében az nyújthatja be, aki a településen lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik. Lakóközösség esetében a pályázatot a lakóközösség által meghatalmazott nagykorú természetes személy nyújthatja be, aki a pályázattal érintett ingatlanok valamelyikének a tulajdonosa.

 

7. § (1) Az elismerés adományozásáról a Bizottság dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napig.

 

(2) A pályázatok értékelése során a Bizottság elsősorban a lakóházak előtti és körüli térségek gondozottságát, tisztaságát, a saját kialakítású kert megjelenését, a virággal történő beültetést és az esztétikus összképet értékeli, melynek során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokat, valamint a környezettudatosság megjelenítését is figyelembe veszi.

 

8. § (1) Az elismerések kihirdetésére és átadására ünnepélyes keretek között az „Érdi Napok” elnevezésű rendezvény keretében kerül sor.

 

(2) Az elismeréssel kitüntetettek nevét az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével az önkormányzat honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

 

(3) Az elismerések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.

 

9. § (1) Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a pályázatával összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy akinek a nyertes pályázattal érintett ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá, vagy gyommal, illetve parlagfűvel fertőzötté válik.

 

(2) Az érdemtelenné válásról, és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Bizottság dönt.

 

(3) Érdemtelené válás esetén az elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált személy, illetve közösség a következő évben pályázatot nem nyújthat be.

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

11. § A Bizottság az elismerés odaítélésére irányuló pályázatot a rendelet kihirdetésének évében legkésőbb június 30. napjáig írja ki.

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                            T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                             polgármester

 

 

 

 

 

  1. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

 

 

Pályázati adatlap

 

„Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím elnyerésére

 

Pályázó neve:…………………………………………………………………………………

 

Pályázattal érintett lakóingatlan/ lakóközösség címe:…………………………………………

 

Pályázó telefonszáma:…………………………………………………………………….…..

 

Pályázó: e-mail címe……………………………………………………………………….…

 

A pályázattal nevezett ingatlan / közösségi tér rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 

- A pályázattal érintett ingatlan fényképeit, digitális formában is.

- Egyéni pályázó esetén nyilatkozatot az életvitelszerű itt tartózkodás tényéről.

 

Érd, ……………………hónap….nap

 

………………………..

                                                                                                          aláírás

 

Fent megjelölt pályázatot benyújtó jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a pályázatban megadott személyes adataim helyesek és a valóságnak megfelelőek, kijelentem, hogy azokat a pályázaton való részvétel céljából adtam meg. Jelen dokumentum aláírásával egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint adatkezelő, a személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a pályázatom nyertessége esetén a nevem nyilvánosságra hozásra kerüljön a helyi média felületein. (Érdi Újság, www.erdmost.hu, www.erd.hu)

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és kötelezettségeim Érd Megyei Jogú Város Adatkezelési Tájékoztatójában megismerhetőek, amely tájékoztató a www.erd.hu oldalon elektronikusan, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán pedig nyomtatott formában elérhető.

 

Érd, ……………………hónap….nap

 

………………………..

                                                                                                          aláírás

 

 

 

 

Meghatalmazás

(közösségi pályázó esetén)

 

 

Alulírottak meghatalmazzuk…………………….-t, .Érd ……………………..utca…….szám alatti lakost, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékes bizottsága által ………….évben meghirdetett „Porta a virágzó kertvárosért”  elnevezésű pályázatra közösségünk nevében pályázatot nyújtson be.

 

Fent megjelölt pályázatot benyújtó jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a pályázatban megadott személyes adataim helyesek és a valóságnak megfelelőek, kijelentem, hogy azokat a pályázaton való részvétel céljából adtam meg. Jelen dokumentum aláírásával egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint adatkezelő, a személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a pályázatom nyertessége esetén a nevem nyilvánosságra hozásra kerüljön a helyi média felületein. (Érdi Újság, www.erdmost.hu, www.erd.hu)

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és kötelezettségeim Érd Megyei Jogú Város Adatkezelési Tájékoztatójában megismerhetőek, amely tájékoztató a www.erd.hu oldalon elektronikusan, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán pedig nyomtatott formában elérhető.

 

 

Érd, ……………………hónap…….nap

 

 

 

………………………..

                                                                                                          aláírás

 

 

 

 

 

 

 

Közösség tagjainak aláírása:                                                                         lakcíme:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….