Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben 1 rongálás, 1 személygépkocsi feltörés és 4 alkalmi lopás történt. A húsvéti ünnepek alatt a polgárőrséggel közösen akciókat szerveztek. Április 1-jétől a kapitányság létszáma 10 fővel növekedett. Az Időskorúak védelméről szervezett akció folyamatosan zajlik.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a rendőrséggel közösen ők is részt vesznek az Időskorúak védelmére szervezett akciókban. A húsvéti ünnepek rendben lezajlott. A Teleki Sámuel Általános Iskolát folyamatosan ellenőrzik, vagy a rendőrség, vagy a polgárőrség. Készülnek a május elsejei ünnepre.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat az Érd, volt lőtér területre vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére

Ágó Mátyás (Érd Megyei Jogú Város főépítésze): Elmondja, hogy a területet mindig is ki szerették volna parcellázni. A területtel a tulajdonos szeretne kezdeni valamit. Ismerteti a terv építészeti részét. A tervtanács többször is tárgyalta.

 

Pekár Zoltán (Pestterv Kft. részéről): Ismerteti a terveket.

Valkó Csaba (társtulajdonos): Ismerteti a terveket. Elmondja, hogy a fejlesztést kb. 10 év alatt tudnák megvalósítani.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy a telkek hány m2-esek lesznek, külön is lesznek kerítések, vagy csak a lakópark lesz körbekerítve. Kérdezi, hogy kb. hány fővel nőne a lakosságszám. Kérdezi, hogy hány lakásból állna a lakópark.

 

Valkó Csaba: Elméleti számok vannak. A maximális telekszám 163. A várható lakásszám 190 fölött van. Kb. 500 fővel nőne a lakosságszám.

 

Macsotay Tibor (tag): Szerinte a területet már régen be kellett volna keríteni, a környékről rengeteg szemetet vittek a területre. Mindenki jól tudja, hogy ez a terület fertőzött. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak felajánlott területen a rekultivációt ki fogja elvégezni. Szerinte az a terület nagy része is talajcserét igényel.

 

Pekár Zoltán: Ha felmerül ilyen probléma, akkor azt meg kell beszélni.

 

Szabóné Vass Lenke (tag): Kérdezi, hogy a tetők napelemesek lesznek – a tervekből neki olyannak tűntek.

 

Ágó Mátyás: A részletek még nem ismertek, ezek csak tervek. Mire elkezdődik az építkezés, az akkori törvényi előírásoknak meg kell felelnie. A tervtanács kontrollálni fogja az építkezést.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): A két évvel ezelőtti tervekhez képest nem nagyon lát eltérést. Ami eltérés, az a védőzóna. A terület beépítése nagy terhelést fog róni a városra (közlekedés, ellátottság stb.). Ellátási feladatot se tud átvenni, mert olyan helyen fekszik. Nem csak a tulajdonosi érdekeket, hanem a városét, illetve az ottlakókékat is. Az utakat csak azután kezdik helyrehozni, ha az 50 %-ot sikerül értékesíteniük. Kérdezi, hogy tényleg komolyan gondolják, hogy el tudnak adni annyi lakást az elkövetkező 10 évben.

 

Ágó Mátyás: Hosszú alkufolyamat zajlott a háttérben.

 

Pekár Zoltán: Az útfelújítással kapcsolatban felmerült, hogy mi a jobb. Az elején megépíteni, és utána az építkezés alatt elhasználják, vagy pedig az építkezés felénél és akkor csak fele annyira fog rongálódni. Mind a kettőnek vannak előnyei, illetve hátrányai.

 

Valkó Csaba: Az utakat folyamatosan karban kell tartaniuk.

 

Földes Ferencné (tag): Kérdezi, hogy az önkormányzatnak átadandó területen ki fogja felépíteni, amit oda szánnak pl. óvoda, sportcsarnok stb.

 

Ágó Mátyás: A terültre lakóházakat 4 évig nem lehet építeni, hogy ne rontsák a tulajdonos érdekeit. A területre elővásárlási joga van a tulajdonosnak.

 

 

A Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elfogadja a határozati javaslatot azzal a feltétellel, hogyha a városnak felajánlott területet rekultiválni kell, akkor azt a tulajdonos vállalja magára és végezze is el a szükséges munkálatokat.

 

2, Rendeletalkotási javaslat Érd megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről és Javaslat Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsának működéséről szóló 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Fülöp Sándorné: Érden a védelem alatt álló természeti értékek a következők: Érdi Kakukk-hegy; Érd-tétényi plató, a Duna és ártere valamint az Érd-Százhalombattai táblarög; a Földvár, és az Érd-százhalombattai halomsírmező; az érdi Fundoklia-völgy pedig természetvédelmi terület. Védetté szeretnék nyilvánítani a Berza kertet, Czabai kertet, az érdi idős tölgyet és Pest megye kaptárköveit, kaptárfülkéket. A 2007. évi LXXXII. törvény hatályon kívül helyezte valamennyi, 1989. október 23. előtt megalkotott törvényt, törvényerejű rendeletet és normatív jogi aktust. Ennek értelmében a fenti, védetté nyilvánítást kimondó normatívák is hatálytalanná váltak, melynek következtében a területek természeti oltalma is megszűnt. Annak érdekében, hogy a mai napig is jelentőséggel bíró fenti természeti értékek védettségének megszűnése ne okozzon visszafordíthatatlan károsodást, javasolja az előterjesztő a védetté nyilvánítást a hatályos jogi formáknak megfelelően az érintett területek vonatkozásában ismételten megállapítani. A Berza-kert esetében a korábbi nagyobb kiterjedésű erdei fenyő folt nagyon lecsökkent ugyan, de a területen nagyon szép molyhos-tölgyes állomány van feketefenyő és erdei fenyő egyedekkel. A természeti érték a szomszédos ingatlannal együtt egy tulajdonos tulajdonában van egységesen kezelve, ugyanazzal a növényállománnyal. A Czabai kert faállományát csaknem teljes egészében kocsányos és kocsánytalan tölgy alkotja. A fák kora kb. 70-110 év. Pest Megye kaptárkövei közül Érd jelenlegi közigazgatási területén két helyszínen kellett megvizsgálni a fülkék létét, állapotát. a Bajuszfű utca 23. ingatlanon I. szikla 6 db fülkével, II. szikla 1 fülkével,  III. szikla 1 fülkével található, a Bajuszfű utca 25. ingatlanon a IV. szikla 2 db fülkével és mesterséges faragású sziklahelyiséggel (számtalan fülke) látható. Az ellenőrzés/felmérés során ép, jó állapotú – összesen 4 db – fülkéket csak a Bajuszfű u. 23. sz. alatti ingatlanon lehetett találni. (Az ingatlanon történt az elmúlt évtizedekben rongálás is, az érintett sziklavonulaton beton építőelemekből elkezdett fal/kerítés építés nyomait lehetett felfedezni, hulladékkal, törmelékkel. Feltételezhetően a fülkék egy része megsérült, eltűnt.) A Bajuszfű u. 25. sz. alatt nem láthatók fülkék, feltételezhetően az elmúlt időszakban történt építkezések miatti feltöltések, földmunkák, illetve a növényállomány változása miatt. Ezért a védettség ismételt kimondása az utóbb jelzett természeti emlékre nem indokolt. A nyilvántartás szerint a Mecseki utca 59. bekerítetlen telek területén 58 cm magas, 52 cm széles, 35 cm mély hasonló méretekkel kb. 5 db fülke található. A helyszínelés során sajnos azt tapasztalták, hogy az érintett (teleksor) lakóterületen, az építkezések során szinte kivétel nélkül a fülkéket tartalmazó területet felöltötték, akár több tíz méter mélyen, továbbá áthatolhatatlan növényzet alakult ki a völgyrészen, semmilyen nyomot nem lehetett találni, ezért a védettség ismételt kimondása nem indokolt.

A természeti értékek helyi védelmének – a rendeletben foglaltakon túl – fontos eszköze lehet a helyi védett területek építési ingatlanjain tervezett építmények tervtanácsi véleményezése, hiszen a tervtanácsok feladatkörébe tartozik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint többek között a települési környezet, a táj- és településkép védelme is, a beépítési, az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg, illetve az építészeti örökség és az építészeti értékek védelme mellett. Ezért indokolt az Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsának működéséről szóló rendelet meghatározott tervtanácson tárgyalandó tervek körét a helyi jelentőségű természetvédelmi területek és helyi jelentőségű természeti emlékek (együttesen: védett természeti terület) és védőövezetük építési övezetbe tartozó ingatlanjaira kiterjeszteni. A tervtanácsi rendelethez a terület lehatárolása (helyrajzi számok felsorolása, térkép) a helyi építési szabályzat 1. sz. függelékének kiegészítésével történhet.

 

Szabóné Vass Lenke (tag): Szerinte az nem érthető, hogy eddig miért nem került sor ezeknek a védelmére.

 

3, Javaslat a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: A rendelet szerint hivatali helyiségben anyakönyvi esemény csak szombati napokon 8 és 20 óra között rendezhető, kivéve a vendégek nélküli, úgynevezett kéttanús eseményeket, melyek pénteki napon 8 és 12 óra között is megtarthatóak. A szombati napok tekintetében kijelölt fenti időintervallum a tapasztalatok alapján szervezési szempontból gyakorlatilag kivitelezhetetlen, ezért azt lényegében nem tudják alkalmazni. A helyzet kezelésére javasolja, hogy ezeken a napokon csak 12 és 20 óra között legyen rendezhető anyakönyvi esemény. A rendelet felülvizsgálata során áttekintették a szolgáltatásért fizetendő díjakat is. Jelenleg a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 fő vendéglétszám felett bruttó 10.000,- Ft díjat kell fizetni, viszont nem kell díjat fizetni 20 fős vendéglétszám alatt, illetve a hivatali munkaidőben a kéttanús házasságkötés esetén. Az egységes díjszabás kialakítása érdekében javasolja az előterjesztő, hogy a fenti, eddig ingyenes 20 fő alatti vendéglétszámú anyakönyvi esemény esetére is kerüljön sor díj megállapításra, melyet bruttó 5.000,- Ft-ban javasol rögzíteni.

 

Macsotay Tibor (tag): Szerinte aránytalanul alacsony díjakat állapítanak meg. A díjaknak egységesnek kellene lennie.

 

Fülöp Sándorné: Egységesen 10.000,- Ft-ot javasol.

 

Földes Ferencné (tag): 20 fő felett 20.000,- Ft-ot javasol, 20 fő alatt pedig 5.000,- Ft-ot javasol.

 

Németh Antal: Szerinte, ha azt szeretnék elérni, hogy minél többen kössenek házasságot, akkor, ha a házasulandók egyike érdi lakos, akkor ne kelljen fizetni érte.

 

Fülöp Sándorné: Szerinte tudatosulni kellene az emberekben, hogy valamivel nekik is hozzá kell járulniuk például ahhoz, hogy megszépült a házasságkötő terem.

 

4, Javaslat a „lakásért életjáradékot” programról szóló 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: A rendelet megalkotásának célja annak a ténynek a felismerése volt, hogy városunkban számos olyan idős ember él, aki hozzátartozói gondoskodás hiányában saját nyugdíjából nem képes mindennapi anyagi szükségleteit fedezni és lakása, háza állagmegóvásáról gondoskodni. A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel és ingatlantulajdonnal rendelkező, 65. életévüket betöltött természetes személyekre terjed ki. A „Lakásért életjáradékot” program lényege, hogy az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogának fejében a jogosult részére életjáradékot fizet, továbbá biztosítja, hogy a jogosult élete végéig az érintett ingatlanban lakjon és az életjáradéki szerződéssel érintett ingóságot használja, azzal, hogy az ingatlan használatával felmerülő költségek a jogosultat terhelik. A program meghirdetése óta ugyan még nem került sor szerződéskötésre, viszont több olyan idősebb érdeklődő is volt, aki szerződött volna az önkormányzattal, de a 65. életévét még nem érte el, így a programban nem vehetett részt.  Tekintettel arra, hogy az életkor öt évvel történő csökkentése az önkormányzat eredeti céljaival alapvetően nem ellentétes, az előterjesztő javasolja, hogy a programban történő részvétel lehetőségét a jelenlegi 65. helyett már a 60. életév betöltésétől tegyék lehetővé.

 

5, Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékére hősi emlékmű állításának támogatására

Fülöp Sándorné: A Városszépítő és Honismereti Egyesület, mint civil szervezet, először 2009-ben fordult a város vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét megőrizve, méltó emlékhely kialakítását támogassa. Mindannyiunk erkölcsi és történelmi felelőssége, hogy Érd város polgársága – különösen a felnövekvő nemzedék – megismerje a XX. századi háborúk érdi lakosságának személyi veszteségét, emléküket ápolja és megőrizze. A rendszerváltás óta az ország számos településén már létesítettek emlékhelyeket a katonahősöknek, a II. világháború elesettjeinek, mellyel Érd is tartozik egykor hősi halált halt polgárai emlékének.

 

6, Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művekkel kötött Együttműködési Megállapodás módosítására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek, valamint a Szippant-Hat Konzorcium 2008. május 30-án együttműködési megállapodást kötött, hogy 2008. június 1-jét követően beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díját átvállalja. A megállapodás 3. pontja szerint a szerződő felek minden évben legkésőbb március 31-ig a szolgáltatási árat felülvizsgálják és a közös megegyezéssel kialakított árral a szerződés 6. számú mellékletét módosítják. A szolgáltató áremelési javaslata nem haladhatja meg a Fővárosi Önkormányzat által adott évre elfogadott leürítő helyi díjat. A szerződés fent hivatkozott pontja alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. minden évben előterjeszti az árjavaslatát, amely megegyezik a Fővárosi Közgyűlés által adott évre megállapított leürítő helyi díjjal.  A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által tett javaslat 2012. évre 333,6,-Ft/m3 + 27% ÁFA.

 

7, Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alapból történő pályázat keretösszegének meghatározására

Fülöp Sándorné: A rendelet előírásai szerint az önkormányzat által évente a belső szennyvízhálózat kiépítéséhez meghirdetett pályázaton az indulhat, aki Érden lakóhellyel rendelkezik és szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa. Az egy érdekeltségi egység után a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatására adható visszatérítendő, kamatmentes támogatás mértéke a bekerülési költség, de legfeljebb 50.000,- Ft lehet. A pályázatok elbírálásakor a rendelet szerint a következő szempontok alapján kell döntést hozni: szociális helyzet, vállalt saját erő aránya és a pályázó számlákkal igazolja, hogy a folyékony hulladék elszállítását az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatóval végeztette eddig is. A pályázatot a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki és évente több fordulóban bírálja el (június 15., augusztus 31. és november 30.).

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Szabóné Vass Lenke: A csatornázás folyik a városban, többek között jelenleg a Zengő utcában is, ahol felesleges kőtörmelék van, amit valahova elszállítanak. Kérdezi, hogy a kőtörmeléket nem lehetne-e ha a felüljáró lábához vinnék Megemelték a hidat, aszfaltréteget tettek, de az autók már nagyon lemarták, hogy szinte lépcső van ott és az autók nehezen tudnak felmenni.

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.