Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben 2 betörés, 1 rongálás, 1 személygépkocsi lopás, 1 személygépkocsi feltörés (akkumlátor eltulajdonítása) és 1 alkalmi lopás történt. Felhívja a figyelmet, hogy a jó idő beköszöntével legyenek óvatosak az emberek, figyeljenek oda. Az Időskorúak védelmi programja tovább folytatódik. A március 15-ei ünnepségek rendben lezajlottak. A száraz idő miatt Parkvárosban kigyulladt a fenyőerdő a Zengő utcától Tárnok irányába.

Fülöp Sándorné: Az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, de nem foglalkoznak vele az emberek. Kéri, hogy figyeljenek erre oda, mert több háznál is látta, hogy kupacokba gyűjtik az ágakat, gallyakat, aminek valószínűleg az égetés lesz a sorsa.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a Bem téren hellyel-közzel megoldották a gyerekek átkísérését az ebédhez. A Teleki Sámuel Általános Iskolánál nagyon gyakran járőröznek. Mond néhány szót a Polgárőrség 2011. évi tevékenységéről. Elmondja, hogy 2012-ben egy terepjáró beszerzése szerepel a polgárőrség céljai között. A csatornázási munkálatok idejére a lakosság türelmét kéri.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy a lovas járőrözés működik-e. A SPAR építkezéssel kapcsolatban kéri, hogy figyeljenek oda – főleg esős időben, hogy a sarat felhordják a főútra, ami balesetveszélyes.

 

Macsotay Tibor: Igen, működik, főleg a határban használják a lovakat. Szerinte köteleznie kellene a SPAR-t, hogy kössön szerződést az ÉKF-fel a takarítási munkákra.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Fülöp Sándorné: Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki korábban még nem kötött rá a szennyvízelvezető hálózatra és a rendelet hatályba lépésekor az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja. A csatlakozási díj egy érdekeltségi egységre eső összegét 385 000 forintra emelik. Azon ingatlantulajdonos részére, aki nyilatkozik, hogy egy összegben fizetik be, azoknak 330.000,- Ft lesz a díj. További pontosítás lenne a rendelet szövegében, hogy a díjakat a Közgyűlés minden évben legkésőbb március 31-ig felülvizsgálja.

2, Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozására  

Fülöp Sándorné: A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Energia Központ Nonprofit Kft. közreműködő szervezet által meghirdetett „KEOP 1.1.1/B hulladékrendszerek fejlesztése” című pályázat célja – a kötelező közszolgáltatás feladatainak ellátása mellett - egy olyan hulladékhasznosító mű létrehozása, ahol a beérkezett hulladék frakciónkénti szelektálásra kerül. A pályázaton való részvétel egyik előírása, hogy azon olyan önkormányzat, vagy önkormányzati társulás indulhat, mely lakosainak a létszáma eléri a 100.000 főt. A pályázaton való indulás érdekében Érd megkereste a környező településeket, Budaörsöt, Diósdot, Sóskutat, Százhalombattát, Tárnokot és Törökbálintot, hogy egy létrehozandó társulás tagjai lennének-e a fenti célkitűzés megvalósítása érdekében. A leendő társulás tagjai többségében Pusztazámor lerakó területén 9.000 forintot fizetnek tonnánként a kommunális hulladék lerakásáért. A társuló önkormányzatok a projekt területére előreláthatóan tonnánként 50%-os díjkedvezménnyel szállíthatnak be. 2013. január 1-től a Magyar Állam a hulladéklerakókban történő ártalmatlanítás esetén hulladék lerakási adót vet ki. Kalkulálva a hulladék lerakási adóval is, 2013-tól a pusztazámori lerakóban történő lerakás esetén minimum 15.000 forint költséggel kalkulálhatunk tonnánként. A hulladék-adó bevezetése esetén a társulás területén a lerakási díj akár 7.500 forintra módosulhatna, mely 50%-os megtakarítást jelentene.

 

3, Javaslat közbeszerzési eljárás kiírására a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására

Fülöp Sándorné: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés megszűnését követően, 2012. július 21. napjával kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt (ÉKF) kívánta megbízni a Közgyűlés. Az ÉKF a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében kidolgozta a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások, a személyi, tárgyi feltételek biztosításának forrásigényét, melyet mintegy 50.000 e Ft-ban határozott meg. Jelen költségvetési évben az intézmény a feladat ellátásához ilyen nagyságrendű összeget nem tud előteremteni, ezért indítványozom a februári döntés újragondolását, más megoldás választását.

 

4, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi lomtalanítási ütemtervére

Fülöp Sándorné: Május 12-től június 23-áig szombati naponként lenne, a kirakható hulladék mennyiségét ingatlanonként 2 m3-ben maximalizálja. Az intelligens lomtalanítás kipróbálná a cég. A program a jelenlegi évenként egyszer meghirdetett közterületi lomtalanítás rendszerének fokozatos fejlesztésére épül. Alapvető célja hármas. Egyrészről megszüntesse a közterületi lomtalanítás minden kedvezőtlen környezeti társadalmi és szociális problémáját, a lakosság számára egy rugalmasabban elérhető szolgáltatást kínáljon, valamint növelje a lomtalanítási hulladékból kinyerhető újrahasznosítható és újrahasználható anyagok részarányát. A házhoz menő rendszer fontos elem, hogy a lakos évente egy alkalommal a lomtalanítási koordinációs központban, a lominfó centrumban kér számára megfelelő egyeztetett időpontot. A regisztrációs számmal való bejelentkezés útján, egyeztetett időpontban, díjmentesen igényelheti a lomtalanítást háztól való elszállítás formájában. Idén Ófaluban és a madár nevű utcákban kerülne sor erre.

 

5, Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlanon háziorvosi rendelők létesítésére megkötött szerződés módosítására

Fülöp Sándorné: Az Egészségház egészségügyi alapellátást szolgáló részeit térítésmentesen, ű évre az Önkormányzat haszonélvezetébe adja. Haszonélvezeti jogát az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetheti. A szerződés három felnőtt és két gyermek háziorvosi rendelő létrehozását ütemezte elő. A használatbavételi engedély benyújtásának a határidejét 2012. június 30-ai dátumban határozzák meg. Ezen határidőhöz szükséges kötni az ingatlanok átadásának illetve az önkormányzat javára alapított haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének határidejét is, oly módon, hogy a használatba vételi engedély benyújtásától számított 150 napon belül köteles a Beruházó és az Alapító ezen kikötéseknek eleget tenni. A fenti határidők nem teljesítése esetére pedig célszerűnek látszik egyösszegű kötbér kikötése (20 millió Ft), amelyre jelzálogjogot alapítana az önkormányzat.

 

Érczhegyi Lajosné (tag): A rendelő majdnem késznek tűnik, de nincs előtte parkolóhely. Aki Parkvárosban lakik, annak át kell szállnia egy másik buszra is, hogy odamenjen.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Érczhegyi Lajos (lakossági érdeklődő): Több buszmegálló üvegezése hiányzik (pl. Szövő utca, Iparos utca, Bem tér).

 

Füredy László: Javasolja, hogy az egyik településrészi önkormányzati ülésre hívják meg a város főépítészét.

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt.