Fülöp Sándorné (Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Gajárszki Ádám (körzeti megbízott): Elmondja, hogy bűnügyi szempontból a kerület stagnál, 2 – 3 betörés történt, illetve volt pár baleset. Illetve tegnap tragikus baleset történt a Szövő utca 32. szám alatt, egy három hónapos ikerpárt ütöttek el, közülük az egyik meghalt a kórházba szállítást követően, a másik állapota pedig válságos. A vizsgálatot a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság fogja lefolytatni, megyei hatáskörbe vonták az ügyet. A Teleki Sámuel Általános Iskolánál garázdálkodó fiatalokból álló csoportból egy tagot betörésen tetten értek.

 

Albert Csaba (lakossági érdeklődő): Miután megjelentek a csatornások, betörtek hozzájuk. Kérdezi, hogy a térfigyelő kamerákat vissza szokták-e nézni.

 

Gajárszki Ádám: A térfigyelő kamerák felvételeit ki szokták értékelni.

 

Vincze Ottó (lakossági érdeklődő): Miután az első etapban a csatornázás megtörtént, volt egy ember, aki végigjárta a környéket, becsöngetett és megkérdezte, hogy elégedettek-e a munkával.

 

Fülöp Sándorné: Szerinte erre nincsenek felkérve.

 

Albert Csaba: Kérdezi, hogyha a család otthon van, akkor az betörés, vagy rablás.

 

Gajárszki Ádám: Lehet besurranás is. Külön kell választani. Rablás akkor, ha testi sértéssel párosul és onnantól nem számít az érték. Ha ráutaló a magatartás és azért üt, akkor az rablás. Ha ott van a család és úgy feszítik fel akkor az, dologi erőszakkal elkövetet betörés. A Bem téri forgalmi rend felől érdeklődik, hogy az a csatornázás miatt történt-e.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy 2012-ben Érd Polgárőr város lett, ezt évente 2 város kapja meg az országban. Az is a szempontok között szerepelt, hogy mennyire támogatja a város a polgárőrséget, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Idén Jászberény és Érd kapta meg. Nagy megtiszteltetés az elismerés. Megköszöni mindenki segítségét. Elmondja, hogy a május elsejei ünnepségek, a ballagások problémamentesen lezajlottak. Az iskolák ellenőrzése folyamatos a rendőrséggel közösen. Elmondja még, hogy a polgárőrség egy új négy kerék meghajtásos terepjárót vásárolt a város segítségével.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. június 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Fülöp Sándorné: Ismerteti a napirendi pontokat.

1, Javaslat a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról szóló beszámoló, valamint Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. közötti időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervének elfogadására

Fülöp Sándorné: A tervezetet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság két alaklommal nem fogadta el, de a hiányosságokat pótolták. Az Önkormányzat számára nem csak a jogi előírások végrehajtása miatt fontos, hanem annak megléte számos pályázat benyújtásának egyik előfeltétele is, ezért aktualizálása kiemelt érdek.

 

2, Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Fülöp Sándorné: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alapító tagként csatlakozott az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz, amely 2012. április 24-én megtartott alakuló ülésén jött létre Diósd Nagyközség Önkormányzat, Tárnok Nagyközség Önkormányzat és Százhalombatta Város Önkormányzat részvételével. A Társulási Megállapodást Érd székhely település önkormányzati hivatala törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben megküldte a Magyar Államkincstárnak. A Magyar Államkincstár hiánypótlást rendelt el a Társulási Megállapodásban rögzített szakágazat meghatározásának, valamint a gazdálkodási besorolásának pontosításában. A hiánypótlást elrendelő felhívás alapján megállapítható, hogy az érdemi, a Társulási Megállapodás tartalmi változtatását igénylő módosítást nem ír elő, az csupán pontosítást, illetve adminisztratív jellegű kiegészítést tart szükségesnek, amelyet 20 napon belül ismételten be kell nyújtani az Államkincstárnak.

 

Albert Csaba: Szerinte inkább a megelőzésre kellene költeni.

 

Macsotay Tibor (tag): A közmorálon kellene javítani.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): A hulladékot a Sas utcában is le lehet adni, ráadásul ingyen, csak ez nincs eléggé propagálva.

 

Fülöp Sándorné: Javasolja, hogy az Érd-Kom Kft., amikor küldi a csekket a lakosoknak, akkor a borítékba tegyenek be egy szórólapot is, hogy a Sas utcai hulladékudvar mikor milyen szemetet vesz át.

 

3,  Javaslat közterületek elnevezésére

Fülöp Sándorné: A városközpont rehabilitáció közterület-építési munkáinak eredményeként alakult ki a Felső utcától a lakótelepig vezető sétány. A rendelet szerint új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani, ezért időszerű, hogy a városközpont közösségi tere jelentőségéhez méltó elnevezést kapjon. Az Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat ülésén a határozati javaslatban alternatívaként felvételre kerülő javaslat merült fel: Batthyány Fülöp főherceg sétány. A Múzeum sétány lenevezést támogatja.

 

Macsotay Tibor: A legegyszerűbb a Múzeum sétány lenne, méltán híres a Magyar Földrajzi Múzeum egész Európában.

 

Füredy László (tag): A Batthyány Fülöp sétány elnevezést támogatja.

 

4, Javaslat a KMOP-3.3.3-11-2011-0084 „Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában” című pályázathoz önerő biztosításáról szóló 356/2011. (X.20.) KGY. határozat módosítására

Fülöp Sándorné: A „Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában” című pályázat benyújtásra került. 2012. május 30-án megérkezett a támogató levél, mely szerint a Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek találta a pályázati anyagot. A jóváhagyott összköltség 85%-os támogatási intenzitással. Az áfa mértékének változása miatt a Közreműködő Szervezet lehetőséget biztosít arra, hogy a Kedvezményezett áfa-kompenzációval éljen. Ez mind a projekt összköltségét, mind a támogatási összeget, mind az önerőt megnöveli. Ennek alapján az áfa kompenzáció összege 1.058.843,- Ft, mellyel a projekt összköltsége módosul. A támogatási összeg tekintetében az áfa kompenzáció 900.017,- Ft, ami a támogatási összeget 57.151.074,- Ft-ra módosítja. Ezek alapján a szükséges önerő összege 10.085.483,- Ft.  A határozat ezzel szemben mindössze 9.999.999,- Ft önerőt biztosított, mely a jelenleg elfogadott, jóváhagyott pályázati költségvetéshez nem elegendő. A fenntartási időszak a projekt befejezésétől számított 5 évet jelenti. A megvalósíthatósági tanulmány szerint a fejlesztés megvalósítását követően a karbantartási költsége az intézménynek nem változik. A beszerelésre kerülő eszközök várható élettartama 25 év. A projekt megvalósítását követően évente átlagosan 2.907.530,- Ft-tal fog csökkenni a tanuszoda működési költsége.

 

5, Javaslat pályázat benyújtására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására

Fülöp Sándorné: Érden a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránt a lakosság részéről nagy igény van, a pályázat benyújtása indokolt. Jelenleg egy jól működő rendszerben valósul meg a feladatellátás, melyre jellemző az igények folytonos emelkedése is, ezért az egyre növekvő várólista mellett a jelenlegi gondozásban részesülők ellátását megszüntetni nem célszerű. Szerinte több embernek lenne szüksége rá, mint aki igénybe veszi a szolgáltatást.

 

Macsotay Tibor: A rendszer az jó, de ahogy most működik az szerinte nem jó. Szerinte meg kellene oldani a működtetését.

 

6, Beszámoló a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2011. évi munkájáról

Fülöp Sándorné: Ismerteti a beszámolót.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Selymes Éva (lakossági érdeklődő): A Lőtéri beruházással kapcsolatban érdeklődik. A problémát abban látja, hogy a polgármester arra kapott felhatalmazást, hogy a beruházóval településrendezési szerződést kössön, ami egy olyan kétoldalú szerződés, amiben az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a hosszútávú településfejlesztési koncepciójával egyezik a lakóparki beruházás. Kérdezi, hogy honnan vette az önkrományzat azt, hogy ez egyezik a lakosság igéynével.

 

Macsotay Tibor: Ez akkor lehetséges, ha minden feltétel meglesz. Javasolja, hogy a nyilvános anyagokat, ami megtalálható a város honlapján, azokat olvassa át mindenki. Amennyiben konkrét tervek lesznek lakossági fórumot fognak tartani.

 

Albert Csaba: A Földmunkás utca rendezési terve ellen emel szót. Az eddigi zsákutca helyett autópálya lenne az utcából, ami nem tetszik az ott lakóknak, nem maradna zöldterület a házak és az út között, amit nem szeretnének. Probláma, hogy a zöldterületet elveszik. Nyugodt, békés környezetbe szeretnének élni.

 

Vincze Ottó: Épüljön meg az aszfaltos út, csak ne olyan szélességben. Sok telek az út szélén emelkedik a telek. Járda nélkül ne építsenek autópálya szélességű utat.

 

A Földmunkás utcai lakosok 4,7 m széles utat szeretnének, hogy védjék az ős fákat, a zöld területet, nem szeretnének nagy forgalmú utat.

 

 

Fülöp Sándorné: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyarat kíván.