Az ülés helye:Széchenyi István Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 95-101.)

Időpont: 2011. május 24. 17:00 óra

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Javasolja a „Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények működésének racionalizálására”- t első napirendnek venni, illetve a „Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről” napirendi pontot levenni a napirendről. Ismerteti a módosított napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények működésének racionalizálására

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

4.) Javaslat közterületek elnevezésére

5.) Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

6.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények működésének racionalizálására

 

Kardosné Gyurkó Katalin: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közoktatási intézmény-hálózatának működtetése során folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott feladatait minél hatékonyabb intézményi keretek között lássa el. Ennek célja a minőségi oktatás feltételrendszerének biztosítása mellett egy racionálisan működő intézményhálózat kialakítása. Bucella Géza Lászlóné közoktatási szakértőt kérték fel azzal a céllal, hogy a közoktatási intézmények működtetése hatékonyságának javítása érdekében fogalmazza meg javaslatait, továbbá javaslata terjedjen ki a közoktatási intézményi szerkezet átalakítására. Az iskola összevonásnak több oka van, a II. Lajos Általános Iskola bezárása, az ottani pedagógusok elbocsátása, két tagintézményben tanulnak a diákok a Bolyai János Általános Iskolában, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 289 gyerek jár – 489 gyerek férne el, több a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelésű igényű gyerek, természetes szegregáció valósul meg, amivel a város törvénysértést követ el. Az összevonással a pedagógus elbocsájtás nem lenne.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Felháborodott és elítéli azokat a pedagógusokat, akik nem az igazat mondják, bezárást emlegetnek és kiviszik tüntetni a tanulókat.

 

Rusz Lászlóné (tag): Kérdezi, hogy lesz-e esetleg gimnázium is az új iskolában.

 

Szénásy Zoltán: Kérdezi, hogy az összevonás után lesz-e létszámváltozás.

 

Kardosné Gyurkó Katalin: A gimnázium ötlete már felmerült. Felmerültek olyan ötletek is, hogy marad a szabad iskolaválasztás, de csak településen belül, ha ez megvalósul, akkor Érden még általános iskolára lesz szükség. A szakértői anyagban a két intézményben összesen 3 osztálycsökkenést javasol. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolából 2 db nyolcadik osztály fog elballagni és csak 1 db első osztályt indul, így egy osztállyal kevesebb lesz 2011 szeptemberében.

 

Lakos: Ha összevonnak egy erős és egy gyenge iskolát, akkor az közepes színvonalú iskola lesz. A szülők megijednek és elviszik a legjobb tanulókat.

 

Leszák Ferenc (Széchenyi István Általános Iskola igazgatója): A közvélemény, illetve a közvélekedés ítéli meg az iskola milyenségét – ez ellen nem lehet tenni.

 

Szebeny Miklós (gazdasági vezető): Két eltérő Pedagógiai program van a két iskolában. Amelyik osztály megszűnik ott a közeli pedagógus kapcsolat (osztályfőnök) nem garantált. Ha régóta ismert probléma a városban az általános iskolák kihasználatlansága akkor kérdezi, hogy az önkormányzatnak sikerült-e mindnet megtennie a folyamatok módosulására.

 

Kopor Tihamér: Az önkormányzatnak az értéket meg kell őriznie. Az új intézményvezető kezét nem szeretnék megkötni, hogy hogyan oldja meg az összevont intézmény működtetését.

 

Szűcs Gábor (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy készült-e hatásvizsgálat, hogy a környező településekre hány érdi általános iskolás jár. Amennyiben nekik érdi iskolát kell találni, akkor iskola hiány lesz a városban. Kérdezi, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatójával beszéltek-e arról, hogy kibírnának-e még egy évet ilyen körülményekkel az új oktatási törvényig.

 

Kopor Tihamér: Az iskola rendelkezésre fog állni.

 

Kardosné Gyurkó Katalin: Felmenő rendszerbe lehet majd csak bevezetni a településen belüli iskolaválasztást, de ez még nincs törvénybe.

 

Leszák Ferenc: Az iskola napi működésében a széttagoltság nem jó, nem célszerű a széttagolt iskola telephely. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolát lenne célszerű középiskolává tenni, mert jó az elhelyezkedése, közel van a vasút állomás. Minél kisebb létszámú egy osztály, annál több pénzt kell tennie az önkormányzatnak a működéshez – ezt tudva lévő.

 

Kopor Tihamér: Két egyenrangú intézményről van szó, mind a két helyen jók a pedagógusok, az iskoláknak jó eredményeik vannak. A beolvasztás leértékelése lenne bármelyik iskolának. A két iskolát az értékeik miatt meg kell tartani. Egyéni érdeksérelmek előfordulhatnak

 

Lakos: Kérdezi, hogy a szakértő felmérte-e hogy mekkora terhet fog ez jelenti a szülőknek, megnézték a térképet, illetve a vasúti átjárót.

 

Szebeny Miklós: Mit tett az önkormányzat annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon, normalizálódjon. A felfin alapján határozzák meg az iskola költségvetését. Tett-e valamit az önkormányzat, hogy ne legyenek az osztálylétszámok túl nagyok.

 

Kopor Tihamér: Nem voltak kellően erélyesek, amikor az első osztályok számát meghatározták és elfogadták az intézmények javaslatait. Az összeolvadás után tartani fognak egy egy napirendi pontból álló településrészi önkormányzati ülést, ahol csak ezt az egy témát fogják tárgyalni.

 

Leszák Ferenc: Szerinte az is csak szóbeszéd, hogy ő mindenkit felvesz és mindig túllépik az első osztályok kereteit és mindig egy osztállyal több elsőst vesz fel. ő is egy osztálynyi elsőst utasított el.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalása a körzeti megbízottak elfoglaltsága miatt elmaradt. A napirendi pont tárgyalására a következő ülésen kerül sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város gazdasági programjának elfogadására (II. forduló)

 

Tóthné Tas Mária: Az önkormányzat a lehetőségeket összegyűjti, hogy miket szeretne megvalósítani. A csatornázási program a legfontosabb beruházás jelenleg a városban. A szennyvíztisztító telep építése már megkezdődött. Az érdi intézményrendszer átszervezésre szorul. A helyi gazdaságot fel kell lendíteni. Helyi gazdaságfejlesztő programot szeretnének kidolgozni. 2014-től újabb Európai Uniós pályázati források lesznek, amire fel kellene készülni, minél több terv legyen.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közterületek elnevezésére

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy ezek általában technikai jellegű változások és átvezetések. A következő lépés majd a házszámok rendezése lesz. Az érintett lakosok a változásról értesítést fognak kapni és azzal az Okmányirodában ingyenesen kicserélik a lakcím kártyájukat.

 

Szénásy Zoltán (tag): A körönd tér elnevezés helyett javasolja a Balázs Dénes tér elnevezést, hiszen a körönd egy kör alakú tér, ráadásul Balázs Dénes a közelben lakott.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi tevékenységéről

 

Mészáros Mihály (ÉKFI igazgató helyettes): A temetőben a ravatalozót teljesen felújították a tavalyi évben. A temető lassan betelik, 2 – 3 éven belül nem fogják tudni hova temetni a halottakat. A képviselői kereteket 2011-ben csak vízelvezetésre lehet majd felhasználni. Elmondja, hogy a tavalyi évben a két választókerületben milyen munkákat végeztek el:

 

VIII. Választókerület – dr. Aradszki András

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Tállya utcai és Nyárád utcai vízelvezető árok burkolása valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Aranyos utca, Sárd utca, Tálya utca, Túr utca, Temes utca, Duna utca). Murvás és mart aszfaltos utak karbantartása egyszer a tavaszi időszakban történt az út felület gréderezésével, profilozásával, a gödrök feltöltésével és tömörítéssel. Figyelembe véve az utak minőségét - anyagi források függvényében - szükségesnek tartják az utak két-háromszori javítását. Az élő vízfolyások-, továbbá a fő közlekedési útvonalak mentén és a Köröndön folyamatosan végeznek a zöld területek kaszálását. A kerület területén egy nagyobb kiterjedésű illegális szemétlerakó van a Tétényi út mentén, melynek felszámolásába be kell vonni a fővárosi önkormányzatot is. Felújításra került a Nádas u.-Nyitra u. vízelvezető árok, burkoló elemek és átereszek beépítésével.

 

IX. Választókerület – Tóth Tamás

 

Ebben a választókörzetben a célfelhasználásra kapott összegből a Botond utcai zárt csapadékrendszer kiépítése valósult meg. Ezen túlmenően éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Diósdi út, Kamilla utca, Kankalin utca, Kaktusz utca, Csaba utca, Demeter utca, Kutyavári út, Tárnoki út). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit.  A nem szilárd burkolatú utcák esetében mart aszfalt felhasználásával kiegyenlítésre, illetve feltöltésre kerületek keletkezett gödrök, tömörítéssel. A körzetben gépi és kézi erővel végezték a burkolt és nem burkolt árkok tisztítását. Gépi erővel hordalék- és iszap mentesítették az Emília u. Béla utca Harangvirág utca, Csanád utcai élővízfolyás árokrendszerét is. Kézi erővel tisztításra került a Kutyavári úti és Riminyáki úti burkolt árok. Éves ütemterv szerint tisztításra és gépi mosásra került a Diósdi út – Csaba utcai és a Diósdi út – Balatoni úti zárt csapadékrendszer. Dugulások esetében 2-3 órán belül elhárításra kerültek a megjelenő hibák. A Riminyáki úton a víz biztonságos lefolyása érdekében folyamatos az átereszek ellenőrzése, szükség szerint azonnali beavatkozással elhárítják az előforduló torlódásokat. Az út menti zöld területek kaszálásánál külön figyelmet fordítanak az élővízfolyások mellett, a patak medrekre is. Nagy gondot jelent a Csanád utca – Ede utcai csapadékrendszer tisztítása és karbantartása az elavult csövek és mederburkolat, továbbá a magán ingatlanokon lévő árokrészek miatt. Folyamatos tevékenység a fő közlekedési útvonalak mentén található zöld területek kaszálása, gondozása. Heti rendszerességgel végzik a Diósdi út, Riminyáki út és Kutyavári út gépi söprését, párhuzamosan a közterületek tisztántartásával. Illegális szemétlerakók a kerületben nem található.

 

Galyhoffer Károlyné (lakossági érdeklődő): A Széchenyi István Általános Iskola környékén több utcát is egyirányúsítottak, vannak menekülő útvonalak, de azok nagyon rossz állapotban vannak – pl. Kankalin utca. Kéri, hogy ezeket az utcákat tegyék rendbe.

 

Mészáros Mihály: Az utak karbantartását a költségvetés elfogadása után kezdik el.

 

Metzger Béláné (tag): Az új orvosi rendelő előtti járda állapotára hívja fel a figyelmet.

 

Szűcs Lászlóné (tag): A Fürdő utcai patak áldatlan állapotára hívja fel a figyelmet. A patak sok helyen kezd beomlani.

 

Kopor Tihamér: A Nyitra utca – Nyárfa utcát szépen rendbe tette az ÉKFI, az egész terület vízelvezetést megoldották, a Sulák patakba vezették.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Galyhoffer Károlyné: Az utcanév táblákat utcasarkokon a házak falára a kerítésen belülre próbálják meg elhelyezni és legyen rajta a számozás is, hogy merre csökken, ileltve növekszik. A fiatalok számára javasolja valamilyen sportolásra, tombolásra alklamas terület kialakítását – esetleg Ófaluban a rögbipálya mellett.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.