Dr. Veres Judit (Parkvárosi Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Dr. Veres Judit: Ismerteti a főbb napirendi pontokat.

 

1, Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy a körzetben az új körzethatárok szerint az egyes háziorvosokhoz az alábbi állandóra bejelentkezett lakosok száma: Dr. Horváth Ildikó 4.744 fő, Dr. Bányai Zsuzsanna 3.948 fő, Dr. Szalai Anna 2.582 fő és Dr. Antunovics Helga 1.335 fő. 1 éve van Dr. Antunovics Helgának, hogy kártyákat gyűjtsön. Az OEP 1.300 főig támogatja a betegszámot. Sürgősséggel ezeket a lakosokat köteles ellátni a háziorvos, még akkor is, ha az állandó orvosa mondjuk Budapesten van. Az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalának finanszírozási osztálya értelmezése szerint az új felnőtt háziorvosi körzet kialakítása esetében minimum 1200, maximum 1500 fő lehet a körzetenkénti lakosságszám. Tekintettel arra, hogy az új körzet kialakításának következtében a rendelet 1/A mellékletében az egy körzetre jutó lakosságszám meghaladja az engedélyezettet, az utcajegyzéket át kell dolgozni. Az orvosnak egy év áll rendelkezésére, hogy a betegek megismerjék, válasszák. Az első évben az OEP kiegészíti a teljesítményarányos díját, de a következő évtől a finanszírozás a lakosságszám, a praxisba bejelentkezettek száma, és egyéb kritériumok függvénye.

 

2, Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról, Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről

Dr. Veres Judit: A következő településrészi önkormányzat ülésén visszatérnek rá, ha jelen lesznek az ülésen.

 

Füstös Sándor (tag): Szerinte a rendőrség beszámolójában a helyszíni bírságok összege sorban 12 milliárd Ft-ot írtak – szerinte 3 nullával többet írtak és 12 millió ft lehet az igazság.

 

3, A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű meghívásos pályázatának értékelése, javaslat a győztes pályázóval az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Dr. Veres Judit: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák hősi emlékművének megalkotására meghívásos pályázatot ír ki, továbbá a pályázat és az engedélyezési terv költségeire bruttó 1 millió forintot biztosít. A pályázat elbírálására a pályázati kiírás az alábbiak szerint tett javaslatot: „A pályamunkákról a Képző- és Iparművészeti Lektorátus Szakértői Bizottsága értékelése alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatának megfelelően. Az Oktatási és Művelődési Bizottság véleményezési eljárásában a Városszépítő és Honismereti Egyesület képviselője, az Óvárosi-Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke, a Szent Mihály Alapítvány képviselője és Érd Főépítésze tanácskozási joggal vesznek részt.” A Szakértői Bizottság a benyújtott pályaműveket 2013. március 4-én értékelte és városi Ferenc pályaművét javasolja megvalósítandónak.

 

4, Javaslat városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezésére

Dr. Veres Judit: Pulai Edina képviselőtársa javaslata alapján városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedőt szerveznének, melynek célja, hogy az általános-, és középiskolás korú gyerekek tudást szerezzenek a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés tekintetében, egyben figyelemfelhívás a balesetmentes közlekedésre és a helyes közlekedési magatartásra.

 

5, Javaslat pályázat kiírására a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

Dr. Veres Judit: Az intézményvezetői megbízás időtartama a közeljövőben le fog járni, az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében a Közgyűlésnek új pályázatot kell kiírnia.

 

6, Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Veres Judit: A térítési díjak befizetésével kapcsolatosan javasolják, hogy a jövőben az óvodai térítési díjak megfizetésére a bölcsődei ellátáshoz hasonlóan utólag kerülhessen sor. A változtatás indoka, hogy az óvodában a gyermekek jellemzően gyakrabban betegek, több a hiányzás, és mivel a kimaradások a térítési díjak tekintetében utólagosan kerülnek jóváírásra, ez nehézkessé teszi, és feleslegesen bonyolítja az adminisztrációt. Az iskolák állami átvétele miatt szükséges hatályon kívül helyezni az önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendeletet, ugyanis nem maradt olyan, az önkormányzat által fenntartott intézmény, ahol a köznevelési közfeladat a törvény alapján ne lenne térítésmentesen biztosított. A térítési díjak és tandíjak megállapítása egyebekben pedig az állam feladata.

 

Veresné Papp Tünde (tag): Az iskolai étkeztetés felől érdeklődik. Úgy hallotta, hogy sok iskolás visszamondta az ebédet.

 

Badics Kálmán (tag): A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén feltette azt a kérdést, hogy van-e arról kimutatás, hogy mennyi az iskolák összlétszáma és közülük mennyien veszik igénybe az ebédet az iskolában. A következő bizottsági ülésre fog választ kapni.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Veres Judit: Elmondja, hogy az Közgyűlése 2013. február 28-ai ülésén a Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatt épülő Egészségházba történő költöztetéssel kapcsolatban benyújtott kérdésére az alábbi választ kapta: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-ei ülésén döntött az új háziorvosi körzet kialakításáról, mely 2013. február 13-án lépett hatályba. Ezen a napon vált jogerőssé az érdi 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlan használatbavételi engedélye. A rendelők birtokbavételének feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzatot megillető albetétek bejegyzésre kerüljenek. A regisztratív eljárást a tulajdonos kezdeményezheti a Földhivatalnál. Az eljárás befejezését a szerződéskötések követik, melyek kiterjednek a feladat ellátására, és a rendelő használatára egyaránt. Amennyiben mindegyik fél egyetértett a szerződés tartalmi követelményeivel az átadás-átvételt követően az orvosok birtokba vehetik a rendelőt. A Földhivatal eljárási határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályozza, amire az önkormányzatnak ráhatása nincs. A holnapi nap folyamán a Gyógyszertár már megkezdi a működését.

 

Bátyi Mihályné (lakos): A csatornázás, csatornára való rákötések felől érdeklődik. A Kádár utcai italbolt előtt ellenőrizhetne a rendőrség.

 

Mérai-Horváth Gusztáv (lakos): A Törökbálinti út életveszélyes (bakhát lefaragása vízszintesre) – hogy menkülö sávja legyen az embereknek, sebességkorlátozó táblákat tegyenek ki (pl. előzni tilos).  A Törökbálinti úton nem ártana trtaffipaxoznia a rendőrségnek (gyorshajtók). Kérdezi, hogy a csatornázással kapcsoaltban mikor lesz tájékoztató.

 

Dr. Veres Judit: A Törökbálinti út helyzetét a Közgyűlés Egyebek napirendi pontjában többször is felszólt már. Mindig azt a választ kapja: A Törökbálinti út a Közútkezelő fennhatósága alá tartozik, nem az érdi önkormányzathoz. A Törökbálinti út páros oldalán van járda, de foghíjas.

 

Tóth Lajos (tag): Az InterSpar építése felől érdeklődik.

 

 

Dr. Veres Judit: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes ünnepeket kíván.