Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 4 fő részönkormányzati tag megjelent így az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Elmondja, hogy a körzeti megbízott szólt, hogy a mai kézilabda meccs miatt nem tudnak jelen lenni, azonban ha jelzés van felé, akkor tegyük meg. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett rátér a következő napirendi pontra.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Elmondja, hogy a Közgyűlés ülését a jelentéssel és tájékoztatókkal kezdik, majd szó lesz a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló rendelet módosításáról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról, melyben a bölcsődei ellátás iránti kérelem benyújtására rendelkezésre álló időt egy hónapról 2 hétre csökkentették le, valamint a térítési díjak befizetésénél az óvodákat szintén összhangba hozták a bölcsődékkel, hogy a térítési díjakat utólag kelljen befizetni. Napirenden szerepel a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása. Sor kerül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás megkötésének elfogadására, és a rendelet módosítására, mivel 2013. április 1-jétől az önkormányzati tulajdonban lévő ÉTH Kft. végzi a közszolgáltatást a városban, ennek feltétele a közszolgáltatási szerződés megkötése a társasággal. A rendeletben a hulladékról szóló törvény módosításai kerültek átvezetésre. Az ezt követő napirend a város 2013. évi közbeszerzési terve, mely tartalmazza a leglényesebb közbeszerzéseket, melyek időközben azonban módosíthatóak. Az  Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására is sor kerül, mivel ők fogják megszervezni az Érdi Napok rendezvényt, erre vonatkozóan egy pályázatot is benyújtottak, hogy a Kulturális alaphoz, hogy minél színvonalasabb programsorozatot valósíthassanak meg szeptemberben, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására is sor fog kerülni, továbbá ez utóbbi felügyelő bizottsági tagjainak a javadalmazási szabályzatára. Napirenden van az Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására vonatkozó javaslat és a Sas utca elnevezése, mivel a Sas utca közterületein lévő ingatlanok tulajdonlapjain nem szerepel az elnevezés Ismét sor kerül a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű meghívásos pályázatának értékelése, javaslat a győztes pályázóval az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalására. Megtárgyalásra kerül az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására vonatkozó javaslat. Elmondja, hogy a pályázat az egy óvoda működtetésének olcsóbbá tételéről szól, tehát a fűtési rendszer korszerűsítésére, nyílászáró cserére, illetve hőszigetelésre lehet pályázni 30 millió Ft-ra, melynek az önrész igénye 7,5 millió Ft. Bár a város szinte minden óvodájára ráférne ilyenfajta felújítás, a szakemberek szerint a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának (László tér 1.) épületénél lehet leghatékonyabban felhasználni a pályázati összeget. Mégis napirendre kerül a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati összeg 10 millió forint értékben, mely különböző keretekre lehet a városban székhellyel rendelkező civil szervezeteknek pályázni, a pályázati felhívás a város honlapján lesz megtekinthető. Pályázat kiírására kerül sor a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására, az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, mely a közeljövőben le fog járni, valamint vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára is sor fog kerülni, dr. Szimicsku Róbert veszi át a 8. számú praxist. Kiadnak egy nyilatkozatot a magyar nemzeti címer, illetve zászló szabad használatával kapcsolatosban, valamint városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezésére teremtetnek lehetőséget, hiszen közügy a közlekedésbiztonság. valamint hogy ne történjenek balesetek és a közösségnek nagy figyelmet kell fordítania a gyerekek biztonságos közlekedésére. A napirend végére kerültek a beszámolók, többek között a Városi Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről, és az Érd Hivatásos Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről, valamint a Városfejlesztési Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Végül zárt ülés keretében került sor az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj 2013. évi adományozására vonatkozó javaslat megtárgyalására.

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Kérdése, hogy egyebekben van-e valakinek hozzászólása?

 

Szajkó utcai lakosok: Már többször voltak a részönkormányzat ülésén, és minden alkalommal elmondják problémájuk, mely már szinte elviselhetetlen a környékükön. A Szajkó utcába hiába van kitéve tábla, a nagy tehergépjárművek mégis ott közlekednek, az ott lévő telephellyel rendelkező cégek semmibe veszik a korlátozásokat. Nagyon nagy forgalom van az úton, mely szinte a házuk előtt megy el, ettől a rezonálástól pedig a házuk falán már nagyon nagy repedés keletkezett, nem beszélve arról, hogy már ki sem tudnak menni az udvarukra, mert a zaj már elviselhetetlen az ott élők számára. Kérik, hogy legalább helyezzenek ki olyan táblát, hogy a 6-os útról a tehergépjárművek ne közlekedhessenek az úton, hanem a Fehérvári útról menjenek be a telephelyükre. Nyugdíjasok révén nem tudják a ház falának javítási költségeit folyamatosan viselni.

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Továbbítani fogja kérésüket. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a részönkormányzat ülését.