Mészáros Mihály:  Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a részönkormányzat ülésén 4 fő részönkormányzati tag megjelent így az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

  1. Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

  1. Egyebek

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti és polgárőri eseményekről

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Elmondja, hogy a körzeti megbízott jelezte, hogy nem tud jelen lenni, azonban ha jelzés van, akkor továbbítsuk felé.

 

Soós Istvánné lakossági érdeklődő: A sebességkorlátozó táblákat ki teszi ki a városban?

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Elmondja, hogy van egy közlekedési mérnök a hivatalban, hogy milyen táblát hová kell kihelyezni és az Érdi Közterület-fenntartó valósítja meg.

 

Soós Istvánné lakossági érdeklődő: Elmondja, hogy a Tanácsos utcát felszórták murvával, néhány autóvezető túl gyorsan közlekedik, ami nagyon nagy port csinál. Talán ha 30-as sebességkorlátozó táblát tennének ki, akkor lassabban közlekednének.

 

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Sajnos a sebességkorlátozó táblát sem tartják be, azok akik ennyivel közlekednek. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett rátér a következő napirendi pontra.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Mint szinte minden ülés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval kezdődik, majd az ebrendészeti telep 2012. évi működésérről szóló tájékoztató, hogy kutya került be a menhelyre, illetve hányat sikerült gazdához közvetíteni, illetve a jelenlegi létszámot és egyéb adatokat mutatnak be a Sirius Állatmenhely dolgozói. Idén előbb kell a Város 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadni, mely a 2014. évi költségvetés fő céljait ismerteti 5 fő elem figyelembe vételével, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg meghatározásával. Ebben főleg a Közgyűlés jövő évre is áthúzódó döntéseit tudták figyelembe venni, ismerteti a tervezett bevételek alakulását. A Koncepció megtekinthető a város honlapján is. Úgy látja, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, ezért folytatja Közgyűlés további napirendi pontjainak ismertetésével. Az önkormányzat közfoglalkoztatási programon is részt szeretne venni, a jelenlegi módszer szerint 6 órában lehet az idén foglalkoztatni a közfoglalkoztatottakat, 3 hónapon keresztül. A legnagyobb foglalkoztató az ÉKFI, valamint az önkormányzat is különböző intézményeiben alkalmaz közfoglalkoztatottakat. Külön pályázati elbírálás alá esik ugyan, de két pályázaton szeretne az önkormányzat részt venni. Az egyik 100 fő foglalkoztatását tervezi, útkarbantartási feladatok ellátására férfi munkaerő igénybevételére lenne szükség, a burkolatlan utak útkarbantartására, a másik pedig értékteremtő beruházás lenne 25 fő foglalkoztatására, értékteremtő beruházásként térkő gyártás formájában, amennyiben erre tudnak forrást találni. Sor kerül a rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról című napirend megvitatására, a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására, a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról szóló beszámolóra, valamint a 2012. évi polgármesteri keretből nyújtott támogatásokról és az ÉKF kezelésében lévő Széles utcai piac és az Ercsi úti temető 2012. évi működéséről szóló beszámolók elfogadására. Megtárgyalják a javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, mely utóbbi azonban lehet, hogy lekerül a napirendről, ebben a városban lévő égetés egyes területeken való lehetőségéről, illetve megtiltásáról lenne szó. Az Alsó és Felső utcai zöldhulladék elszállítását is szabályozni szükséges. A holnapi ülésen fogják a 2013. évi lomtalanítási ütemtervet elfogadni, és megtárgyalják, az önkormányzati tulajdonon megépült út és vízvezeték térítésmentes átadására –befogadására (ALDI), valamint az önkormányzati tulajdonú utakon történt beruházások térítésmentes befogadásáról szóló 434/2011.(XII.15.) KGY határozat módosítására (dm) vonatkozó előterjesztést. Elmondja, hogy a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának (Érd, László tér 1.) fejlesztésére vonatkozó beruházási célokmány elfogadására is sor kerül, ahol fűtéskorszerűsítést és hőszigetelést végeznek, valamit a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról szóló 89/2012. (III. 29.) határozat módosítására is napirenden van. 3 csoport- és egy tornaszoba bővítésre kerül sor, mely júniusban kezdődik meg, pályázati forrásból. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének módosítását is megvitatják, valamint az Érd Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságára történő vezetői kinevezést véleményezik. A városban működő 8 nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát megtárgyalja a Közgyűlés, a jogszabályban módosított határidőket kell aktualizálni. Megvitatják a nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntéseket, Bár az intézmények átkerültek a Klebersberg Kuno Intézményhez, szeretnék, ha az önkormányzat a napközis táborban segítséget nyújtana, 6 millió forinttal fogják ezt támogatni, idén a Teleki Sámuel Általános Iskola szervezi ezt. A 8. számú vegyes fogászati praxis átadás-átvételével kapcsolatos döntésekről szóló 87/2013. (III.28.) határozat módosításában egy Kft-t pontosítanak. Több beszámolóra van a napirendenden, így a a Központi Ügyelet tevékenységéről szóló-, a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenységéről-, a Fészek Egyesület 2012. évi munkájáról-, ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolók. Ehhez kapcsolódóan pedig az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről és az Állami Számvevőszék jelentése alapján készített intézkedési tervről szóló beszámoló, majd pedig a képviselők az egyebek tekintetében kérhetnek információt a választókerületüket érintő, vagy egyéb kérdések tekintetében. Zárt ülés keretében kerül sor az Érdi Sport Díj 2013. évi adományozására című előterjesztés megvitatására.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Kérdése, hogy egyebekben van-e valakinek hozzászólása?

 

Soós Istvénné lakossági érdeklődő: A hulladékgyűjtő szigeteket is az új szolgáltató üríti már?

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Igen május 1-jétől működik az önkormányzati tulajdonban lévő ÉTH Kft. A házhozmenő szelektív gyűjtés lenne a legjobb megoldás, mely a jövőre nézve szándékban van, azonban ezeket a szelektív hulladékgyűjtőket a szerződés lejártáig üzemeltetni kell.

 

Soós Istvánné lakossági érdeklődő: A csatornázási társulásban az érdi önkormányzat 62 %-ban tulajdonos? Hol épült a tisztítómű?

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Igen 62 %-ban az önkormányzat, a fennmaradó 38 %-ban pedig a tárnoki, diósdi önkormányzat is, valamint némi részben a Veolia Zrt. is tulajdonos. A tisztítómű a Tesco mögötti részen van, múltkor megtekinthették egy bejáráson a rendszer működését, a tisztítási folyamatot, ismerteti ezzel kapcsolatos tapasztalatait. A telephely ellátását biogázzal tudják megoldani, a tisztított víz a Dunába folyik, azonban ez már lényegesen tisztább a korábbiaknál.

 

Soós István lakossági érdeklődő: A Sportcsarnok átadásra kerül valamikor?

 

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Próbálták a TAO-s hozzájárulásokból ezt megteremteni, melynek lényege, hogy a cégek támogatják a sport egyesületeket és adókedvezményben részesülnek, jelenleg is próbálják ezeket a támogatásokat lehívni. Jelenleg ezek az összegek gyűlnek, azonban 1 milliárd forintra lenne szükség. Az önkormányzat biztosította a Sport Egyesület számára a közel 400 millió forintot, melyet előlegként kellett volna decemberben befizetni, de a tulajdonos bank nem adta birtokba a foglaló ellenében sem, csak akkor, ha nagyobb százalékban biztosítják a teljes összeget. Próbálkoznak beruházó bevonásával is, ismerteti az előzményeket. A férfi kézilabda ifjúsági világbajnokság rendezési jogát Budaörssel együtt megnyerte Érd, úgyhogy remélik, hogy lesz hol megrendezni, azonban bank nem hajlandó kompromisszumra.

Soós Istvánné lakossági érdeklődő: A csatornázás után az utak mikor lesznek az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítva?

Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke: Hamarosan megkezdik a beruházók az utak helyreállítását. A Pacsirta utcát leaszfaltozták szerviz útnak, illetve a Pintyőke utca és a Tolmács utca van még betervezve ezen a területen. A Fehérvári út sávosan kerül helyreállításra. A választókerületi alapból valamelyik utcát le szeretné aszfaltozni, egyik elképzelése a Tolmács utca, azonban meg kell tervezni, hiszen 5 millió forint a keret, de ezeket az elképzeléseket még a részönkormányzat elé fogja terjeszteni. Sajnos a város belső útfelújításra nincs kiírva EU-s pályázat, előreláthatóan leginkább környezetvédelemre és a megújuló energiára lesznek kiírva pályázatok. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja a részönkormányzat ülését.