Jelen vannak: 34 fő megjelent lakos, a mellékelt jelenléti ív szerint

Donkó Ignác települési képviselő és Segesdi János alpolgármester, települési képviselő

 

 

Donkó Ignác (7. választókerület képviselője): Tisztelettel köszönti a megjelenteket a 4 - 7. választókerületek által határolt Településrészi Önkormányzat jelölő gyűlésén.

 

Megállapítja, hogy a jelölő gyűlés határozatképes, mert a településrész lakosságának legalább 0,3 százaléka, azaz 33 fő megjelent, a jelenléti ívet 34 fő írta alá.

 

A helyi rendeletnek megfelelően a jelölőgyűlés meghirdetésre került a helyi sajtóban: Érdi Újság és a város honlapján.

 

Ezért lehetőség van a településrészi önkormányzat jelölő gyűlésének megtartására, az ülés határozatképes. A településrészi önkormányzat létrehozására a választási ciklus első két évében lehet javaslatot tenni.

 

 

Donkó Ignác: A napirendre az alábbi javaslatot teszi:

 

 

1, A településrészi önkormányzat területi határainak meghatározása

2, A településrészi önkormányzat nevének meghatározása

3, A jelölés szabályainak meghatározása

4, Szavazatszámláló Bizottság meghatározása

5, Feliratkozás a jelöltnyilvántartásra

6, Szavazás a jelöltlistára

7, Szavazás a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó javaslatról

 

 

A Jelölőgyűlés a napirendet 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

Donkó Ignác: A Közgyűlés hozhatja létre a településrészi önkormányzatot. A jelölőgyűlés feladata az előkészítés annak érdekében, hogy a Közgyűlés március 24-ei ülése elé lehessen a javaslatot terjeszteni. A településrészi önkormányzat a településrészt érintően közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában, véleményezési, javaslattételi joga van, támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik azokkal, megtárgyalja a településrészt érintő javaslatokat a Közgyűlés döntése előtt, eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben.

 

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: A településrészi önkormányzat területi határainak meghatározása

 

 

Donkó Ignác: A településrészi önkormányzat létrehozásakor a Közgyűlés meghatározza a településrész pontos területi határait. Kezdeményezése szerint a 4. és 7. választókerület által határolt területet indítványozza. (Bihari utcától a területi határ Bajcsy Zsilinszky út, Tárnoki út kereszteződésétől Riminyáki út, ezt követi a Diósdi út, Aba utca, Melánia utca, Nóra utca, majd ismét a Diósdi út a határ, majd a körforgalmon kijutunk a Budai útra, majd a Szabadság tér és a Velencei út a határ, Gyakornok utca,vasúti sínek, Szt. István út, Kossuth Lajos utca, Gárdonyi Géza utca, Deák Ferenc utca, Kőszegi utca, Bihari utca)

 

 

A Jelölőgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta a településrészi önkormányzat területi határait.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A településrészi önkormányzat nevének meghatározása

 

Donkó Ignác: A településrészi önkormányzat létrehozásakor a Közgyűlés meghatározza a településrészi önkormányzat elnevezését. Kezdeményezése szerint az 1. napirendi pontban határolt terület a Postástelep – Tusculanum Településrészi Önkormányzat elnevezést kapja.

 

A Jelölőgyűlésen megjelent tagok inkább a Tusculanum - Postástelep Településrészi Önkormányzat elnevezést javasolja.

 

 

A Jelölőgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta a Tusculanum - Postástelep Településrészi Önkormányzat elnevezést.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A jelölés szabályainak meghatározása

 

Donkó Ignác: A településrészi önkormányzat jelöltje az, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik, erre itt helyben van lehetőség. A jelölt-nyilvántartás alapján készül el a szavazólap. A jelöltlistára szavazni úgy lehet, hogy a jelölt neve melletti kockába egymást metsző két vonalat kell elhelyezni. Azok lesznek jelöltek, és azokról fog szavazni a Közgyűlés, akik a legtöbb szavazatot kapták. Egy szavazópolgár, csak egy szavazólapon szavazhat úgy, hogy szavazni csak maximum 8 főre lehet.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság meghatározása

 

Donkó Ignác: A szavazások törvényes lebonyolítása érdekében Szavazatszámláló Bizottság létrehozására kerül sor. 3 fős Bizottság létrehozását javasolja. Kérek három jelentkezőt, egyenként kézfelemeléssel szavazzunk a három szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról.

 

1.      Egyed Miklós

2.      Gál András

3.      Berna István

 

 

A Jelölőgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta Szavazatszámláló bizottsági tagnak Egyed Miklóst, Gál Andrást és Berna Istvánt.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Feliratkozás a jelöltnyilvántartásra

 

 

Donkó Ignác: Jelölt, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik. Az alábbi személyek iratkoztak fel: Szloboda József, Bada Zoltán, Nagy Nándorné, Csiki Margit, Steierleinné Segesdi Orsolya, Dr. Buttinger Antal, Klucsik Lászlóné, Barttal Antal, Simonváros Béla, Tavaszi Béla és Fülöp Gábor.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazás a jelöltlistára

 

 

Donkó Ignác: A tagokat a mai ülés által javasolt jelölt-lista figyelembe vételével a Közgyűlés fogja megválasztani.

 

 

A SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSA!

 

Gál András (Szavazatszámláló bizottság tagja): Az alábbi sorrend alakult ki a szavazást követően:

Szloboda József                                   30 szavazat

Nagy Nándorné                                   29 szavazat

Bada Zoltán                                         25 szavazat

Dr. Buttinger Antal                              23 szavazat

Bartal Antal                                         23 szavazat

Steierleinné Segesdi Orsolya               22 szavazat

Csiki Margit                                         21 szavazat

Simonváros Béla                                  17 szavazat

Tavaszi Béla                                         17 szavazat

Klucsik Lászlóné                                  15 szavazat

Fülöp Gábor                                          13 szavazat

 

 

Donkó Ignác: A 8 – 9. helyen Simonváros Béla és Tavaszi Béla ugyanannyi szavazatot kapott, ezért most kettejük között egy újabb szavazást kellene tartani, hogy kettőjük közül kit javasoljanak tagnak. 

 

Tavaszi Béla: Visszalép a jelöltségtől és javasolja Simonváros Bélát megválasztani a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat tagjává.

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazás a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó javaslatról

 

Segesdi János (alpolgármester, 4. választókerület képviselője): A településrészi önkormányzat elnöke települési képviselő lehet. Javasolja Donkó Ignácot a Tusculanum - Postástelep Településrészi Önkormányzat elnökének.

 

 

A Jelölőgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta Donkó Ignácot a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnökének.

 

 

 

Macsotay Tibor az Érdi Polgárőrség elnöke: Ismerteti a Szomszédok Egymásért Mozgalom létrejöttét, célját, melyhez tájékoztató anyagot is kioszt. Szeretnék, ha az érdeklődő lakosok is csatlakoznának a mozgalomhoz, igény esetén az elérhetőségük megtalálható az anyagban.

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.