Az ülés helye:Gárdonyi Géza Általános Iskola (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b)

Időpont: 2011. december 12. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. december 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Hanyiszkó István (körzetim egbízott): Elmondja, hogy a karácsony közeledtével egyre több lopás történik. A bevásárlóközpontokra fokozott figyelmet fordítanak. Elindult az iskolarendőr program, melynek a megelőzés a célja, felvilágosítás, illetve a KRESZ rájuk tartozó részét ismertetik, emellett a kerékpárok ellenőrzése is szerepel a programban. Felhívja a figyelmet az illegális faárusokra. A Családsegítő Szolgálat segítségével összeállítottak egy listát a veszélyeztetett helyzetben lévő egyedül élőkről. Kérdezi, hogy a következő évben a szabadidős rendőri szolgálatra lesz-e lehetőségük.

 

Donkó Ignác: Nem tudja, hogy tudnak-e költségvetési fedezetet keríteni a szabadnapos rendőrök szolgálatára.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. december 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a december 15-ei Közgyűlés napirendi pontjait. Kiemeli a távhő szolgáltatási rendelt módosítást. A díjmegállapítás már nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A talajterhelési díjat annak kell fizetnie, aki az elkészült csatornára nem köt rá 90 napon belül. A folyékony hulladékkezelési szolgáltatási rendelettel kapcsolatban elmondja, hogy az üzemanyag áremelések miatt díjemelést javasol a konzorcium. Az INTERSPAR-ral a Bem téren létesülő áruházzal kapcsolatban elmondja, hogy a szerződésüket módosítani fogják, az M7-es lejárójának elkészültéhez igazítják az építkezés elkészültét.

 

Bartal Antal: Kérdezi, hogy ez nem megy szembe a pláza stoppal.

 

Donkó Ignác: Vannak kivételek, 3 minisztérium dönt a kivételekről, de ebben az esetben építési engedély az van. Elmondja, hogy a csatornázási projektbe több olyan ingatlan is bekerült, ami a MÁV Zrt. tulajdona. Kb. 6 millió Ft-os kártérítést kér a MÁV Zrt.

 

Dr. Buttinger Antal (tag): Nem ért egyet a kártalanítással, a szolgalmi jogot nem szokták megfizetni, az megállapodás kérdése. Vagy megengedik, vagy nem. Nem tudja, hogy aki tervezte a csatornát az hogyan szerezte meg a létesítési engedélyt, mert ezek szerint a MÁV Zrt.-nek a szolgalmi jog megadásához nem volt meg az írásos engedélye. Egyébként a vízügyi hatóság nem adja meg a csatornának a létesítési engedélyt, ha más ingatlanon is átmegy. Ellenben, ha ez megvan, akkor nem kellene fizetni érte.

 

Donkó Ignác: A FőMTERV 2011. november 24-ei elektronikus levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ismételten be kell nyújtani a nyilatkozat a kártalanítás megfizetésének vállalásáról; illetve a kötelezettségvállalás a keletkező teher ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére, a megvalósulás után az ehhez szükséges változási vázrajz elkészíttetésére, és annak költségei viselésére. A kártalanítás fizetéséről szóló nyilatkozat alapján, a beruházás során az engedélyezési és kiviteli tervek szerint a vezetékkel terhelni kívánt ingatlanrészek értékcsökkenésére vonatkozóan kerül sor egy kártalanítási megállapodás megkötésére. A kártalanítás összegét a FőMTERV elektronikus leveléhez csatolt, MÁV számításon alapuló táblázat tartalmazza, melynek összege: nettó 5.902.200,- Ft. A kártalanítási összegen kívül további, plusz költségként merül fel, hogy a hozzájárulások kiadása díjköteles. Jelen esetben a tulajdonosi hozzájárulás  kiadásának díja  57.500,- Ft/földrészlet + ÁFA, melyet maximum 4 földrészlet után kell megfizetni, azaz 4 x 57.500,- Ft = 230.000,- Ft + ÁFA.

 

Dr. Buttinger Antal: Szerinte ez egy rossz megállapodás. Meg kellene kerülni a MÁV Zrt. telkeit. Kérdezi, hogy aki a terveket készítette az megnézte-e, hogy a MÁV Zrt.-nél kártalanítás fog keletkezni.

 

Donkó Ignác: Jogászok készítették elő. Elmondja, hogy a Közgyűlés 258/2008.(IX.11.) KGY számú határozatával döntött arról, hogy a KARAND Ingatlanforgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Kft, mint tulajdonos által a „Gazdasági-, Logisztikai Park II.” elnevezésű, összesen kb. 20 ha nagyságú terület fejlesztése érdekében térítésmentesen  felajánlott, érdi  26283 hrsz-ú, 1 hektár 343 m2 nagyságú, kivett saját használatú út művelési ágú, a 26284 hrsz-ú, 8651 m2 nagyságú, kivett saját használatú út művelési ágú ingatlanokat közút céljára elfogadja. A Logisztikai Parkban azóta megvalósult a DM Kft. raktárbázisa. A beruházás során saját költségükön építették ki az önkormányzat tulajdonát képező 24930, 26283, 26284 hrsz-ú ingatlanokon a burkolt utakat, illetve a vízelvezetést, közvilágítást és vízvezetéket. A fent kiépített utak nemcsak a Kft. bázisát szolgálják ki, hanem feltárta a környező ingatlanok megközelíthetőségét is. (pld: Júlia u.) Tekintettel arra, hogy az utak az önkormányzat tulajdonát képezik, így az azon történt beruházások az önkormányzat tulajdonába kell, hogy kerüljenek. A fenti utak a természetben közvetlenül egymás mellett fekszenek, ezért indokolt azokat egy helyrajzi számon nyilvántartani. Ennek érdekében az ingatlanokat javasolt összevonni. A DM Kft írásban nyilatkozott, hogy a térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó 25% ÁFA fizetési kötelezettségének eleget tesz.

 

Szloboda József (tag): Kérdezi, hogy a DM Kft. kitől vette a területet.

 

Dr. Buttinger Antal: A DM Kft.-nek elemi érdeke, hogy megközelíthető legyen, hogy kivilágított legyen, ezeket meg is valósította és költségként le fogja írni a nyereségéből. A nagy költség a karbantartás lesz.

 

Donkó Ignác: Az önkormányzatnak kell rendben tartania, a DM Kft. kb. 500 embernek ad munkát.

 

Dr. Buttinger Antal: Az önkormányzat pont működési költséggel áll nagyon rosszul.

 

Donkó Ignác: De előtte az önkormányzatnak ajándékozta a területéből az utakat.

 

Bartal Antal: Gyakorlatilag a DM Kft. szolgalmi utat épített magának, amit csak ő használ.

 

Donkó Ignác: Elmondja, hogy előterjesztésként a Szakorvosi Rendelőintézet a jövőben „Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény néven működne a továbbiakban.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Kérdés nem hangzott el.

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt és mindnekinek kellemes ünnepeket kíván.