Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. február 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Pintér Imre (alezredes): Bemutatkozik. Elmondja, hogy 11 évet dolgozott az Érdi közrendvédelmi osztályon, majd 4 éve nyugdíjba ment, az akkori jogszabályoknak megfelelően, február 1-től pedig tanácsadóként dolgozik. A város területén a bűnmegelőzést és a drog prevenciót emelné ki, valamint a lakosokkal, a polgári- és civil szervezetekkel való kapcsolattartás fontosságát. Elmondja, hogy az Érdi Rendőrkapitányság ez évtől kiemelt rendőrkapitányságnak számít, így létszámbővítés és belső szervezeti átalakításokra is sor került. Megtörtént a rendőrkapitányság éves munkájának, valamint a Pest Megyei Rendőrkapitányság munkájának az értékelése is. Hozzáteszi, hogy az országos értékelés szerint 3 bűnügyileg legfrekventáltabb terület van, ez pedig Budapest, Pest és Fejér megye. Elmondja, hogy a tavalyi évben 3700 bűncselekmény történt az illetékességi területen, melynek közel 90 %-a volt vagyon elleni bűncselekmény. Szeretnék, ha a körzeti megbízottak rendszeresen jelen lennének az iskolákban, mivel első sorban a gyerekekre szeretnének koncentrálni főleg a drogmegelőzés és a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, valamint kiemelten kezelik az időkorúak ellen elkövetett bűncselekményeket. Felhívja a figyelmet a lakossági segítségre, a bejelentéseket nagyon fontosnak tartja.

 

Nagy András (körzeti megbízott): Elmondja, hogy február 1-től ő lett a terület körzeti megbízottja.

 

Donkó Ignác: Hiányolja a gyalogos járőrözést.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.  

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. február 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

1, Beszámoló az intelligens lomtalanítás tapasztalatairól

Donkó Ignác: Érd - Kom Kft. a Humusz Recycling Kft a ötlete révén az 1. választókerületben megkezdte májustól novemberig tartó házhoz menő intelligens lomtalanítást, melyet telefonálás révén lehetett kérni. Viszonylag nagy volt az érdeklődés, de annál kisebb az igénybevétel. Összesen 130 utcában tették elérhetővé ezt a lehetőséget, 27 %-os volt az utca szerinti igénybevétele, mely ingatlanra lebontva 5 %. A lomtalanítási hulladékot az emberek kapun belülre helyezték, ahonnan az Érd-Kom Kft. emberei kihordták. Mivel a Humusz Kft.-vel az újra használatra történő felhasználás megállapodás nem jött létre, így ez a hulladék is a hulladéklerakóba került. Összességében ugyan sok helyen hirdették a lehetőséget, azonban véleményük szerint nem jutott el teljesen a lakossághoz ez a lehetőség. Javasolják, hogy az ÉTH folytassa ezt a stratégiát.

 

2, Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KIK megállapodást kötött 2012. december 14-én köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározásáról, amelyben a felek megjelölték a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. Ezért a megállapodásban a felek vállalták, hogy rövid határidőn belül vagyonkezelői jogot keletkeztető szerződést is kötnek. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a vagyonkezelői jog ne az egész intézményi ingatlanra, hanem annak meghatározott területére kerüljön csak bejegyzésre. Ezért szándékaik szerint nem kerülnének a KIK vagyonkezelésébe a kötelező önkormányzati feladatnak minősülő közétkezetés ellátását szolgáló főző- és tálaló konyhák és azok valamennyi berendezési és felszerelési tárgyai.

 

3, Javaslat az Érd Kossuth u. 42-2. szám (hrsz: 15737/2) alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonására, illetve orvosi rendelő kialakítására

Donkó Ignác: Az Arany János utca 7. szám alatti önkormányzati ingatlanban háziorvosi rendelő működik. A Közgyűlés határozatával úgy döntött, hogy a leromlott orvosi rendelőt megszünteti. Az új rendelő körzeten belül kerülhet elhelyezésre, a Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti önkormányzati ingatlanban. A Közgyűlés határozatával az Érd, Kossuth Lajos utcai 42-2. szám alatti ingatlan vagyonkezelésével az Érdi Létesítmény-üzemeltető Kft-t bízta meg, és a vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. Tekintettel arra, hogy a háziorvosi alapellátás az önkormányzat kötelező feladata, az orvosi rendelő megfelelő elhelyezéséről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Közös megegyezéssel megszüntetik a vagyonkezelő jogutódjának, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-nek a vagyonkezelői jogát a fenti ingatlan vonatkozásában, és ebbe az épületbe költözik át az orvosi rendelő. A felújítási munkák megkezdésére az ingatlan birtokbavételét követően van lehetőség. A beruházás megvalósulásával újabb orvosi rendelő kerülhet méltó körülmények közé.

 

Molnár Béla (lakos): Szerinte nincs 100 m2 az épület nagysága, vizesek a falai, vizes az alja, előtte le kell szigetelni és szerinte nem lesz elég a felújítására 4,5 millió Ft, hiszen eléggé lerobbant is az épület

 

4, Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) határozat módosítására

Donkó Ignác: A Közgyűlés 2011. február 24-ei ülésén fogadta el a város 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó lakáskoncepcióját. A koncepció az önkormányzati lakások hasznosítására vonatkozó döntéseket tartalmazza, táblázatban foglalva. A Béke tér 6/E. II. 9. szám alatti lakásról oly módon rendelkezik, hogy az bérlakásként funkcionál, és nem értékesíthető Ahhoz, hogy ez a lakás értékesíthető legyen, ahhoz módosítani kell a lakáskoncepciót úgy, hogy a Béke tér 6/E. II. 9. szám alatti lakás „értékesítésre javasolt” besorolást kapjon. (táblázatba át kell vezetni ezt a változást.)

 

5, Javaslat az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervek módosításához kapcsolódó Környezeti Vizsgálat lefolytatásáról, és a Környezeti Értékelés javasolt tematikájáról

Donkó Ignác: A Közgyűlés az elmúlt évben határozatával döntött a volt lőtér területére vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről.. A tervezési szerződés alapját képező tervezési tematika megállapításához az elmúlt évben megkérték az akkor hatályos építési törvény, és OTÉK szerint megállapított államigazgatási szervek előzetes véleményét. A környezet védelméért felelős szervek előzetes nyilatkozatát kérték, hogy a településrendezési tervek módosítása kapcsán szükségesnek tartják-e a környezeti vizsgálat lefolytatását. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja. A kormányrendelet szerint a településrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv, tehát az önkormányzat a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek előzetes véleményének birtokában dönt a környezeti vizsgálat lefolytatásáról. A környezeti értékelést megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember készítheti el, melynek költségviselője a területfejlesztő-tulajdonos. A Környezeti Vizsgálat tervi alátámasztó munkarésze a Környezeti Értékelés, melynek tematikájára a Közgyűlés tesz javaslatot

 

Jánosi György (lakos): Nem érti, hogy Parkvárosba miért kell ennyi házat építeni, hiszen megfelelő iskola, óvoda sincs a területen és szerinte előbb ezeket kellene létesíteni és utána lehetne beépíteni a területet.

 

Érchegyi Emma (lakos): Érdekesen fog alakulni a környék közlekedése. 

 

6, Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Donkó Ignác: Érden is egyre nagyobb számban vannak olyan hátrányos helyzetű aktív korú lakosok, akik egyre inkább kiszorulnak a munkaerő-piacról. A legnehezebb helyzetben a megváltozott munkaképességűek, a tartós munkanélküliek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, az aluliskolázottak, valamint a 45 év felettiek vannak. A fentiek miatt az önkormányzatnak a rendelkezésre álló eszközökkel be kell avatkozni a munkaerő-piaci folyamatokba, segíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő réteg munkaerő-piacra történő bekerülését. Hatékony megoldás a fenti probléma kezelésére az „Aktív gondoskodás” program. A program lényege, hogy a szolgáltató munkaerő-piaci szolgáltatás csomaggal segíti Érd város munkaerőpiacon hátrányos helyzetű lakossága álláskeresését és munkába állítását.

Az „Aktív gondoskodás” program lebonyolítását a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. évente 3.200.000,- Ft összegért vállalja. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Molnár Béla: A Szent István híd sorsa felől, a Bagoly utcai felüljáró felől érdeklődik és a vasút építéssel kapcsolatban a Vörösmarty utcai sorompó megmarad-e.

 

Donkó Ignác: A terv már elkészült, de a híd megépítésére nincs pénz.

 

Jánosi György (lakos): Kérdezi, hogy a Kossuth Lajos utca mellett mikor készül el a vízlevezető árok, mert a Bagoly utcától a szent István utcáig elkészült.

 

Donkó Ignác: A vízelvezetésnek akkor van értelme, ha folyamatosan csinálják, összefüggő területeken.

 

Nagy Nándor (lakos): Az Alispán utca helyreállítása felől érdeklődik.  

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.