Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

Donkó Ignác (Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

N A P I R E N D:

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Nagy András (körzeti megbízott): Elmondja, hogy majdnem minden hétre jut 1 betörés. Nyáron a Kossuth Lajos utcában 3 halálos áldozatot követelő baleset történt. Nemrég elfogtak egy személygépkocsi tolvajbandát, akik Tusculanumban tevékenykedtek.

 

Bada Zoltán (tag): Kérdezi, hogy a kerékpárosoknál nem kellene-e ellenőrizni, hogy lámpa nélkül közlekednek-e. Ezt fel fogja vetni majd a holnapi Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság ülésén is.

 

Csiki Margit (tag): Kérdezi, hogy igaz-e, hogy lopják a kistestű kutyákat. Ha igen, akkor milyen célból.

 

Nagy András: Valószínűleg tovább adás céljából.

 

Szloboda József (tag): A vasúti aluljáróban félnek az emberek hétvégén esténként. Kéri, hogy abban az időpontban is járőrözzön arra a rendőrség.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Donkó Ignác: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

1, Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban hozzájárult ahhoz, hogy az Érdi Sport Kft. a Velencei út 39-41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok megvásárlására vonatkozó előszerződést megkösse, mely 2013. június 19-én aláírásra került. Az Önkormányzat alapvető célja a sportlétesítmény megszerzésével és megnyitásával nem csupán az volt, hogy a versenysport számára biztosítson megfelelő helyszínt, hanem a város lakosai számára lehetőséget adjon a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére, illetve a gyermekek egészséges életmódra nevelésére. Tekintettel arra, hogy a verseny- élsport, utánpótlás nevelés, valamint a tömegsport feltételeinek biztosítása közérdek, javaslom, hogy a város területén erre a célra szolgáló és az ingatlan-nyilvántartásban is ilyen funkcióval bejegyzett sportlétesítmények esetén az építményadó mértéke 0 Ft/m2-ben kerüljön megállapításra.

 

2,  Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire

Donkó Ignác: A 2007-2013-as EU-s fejlesztési ciklus hamarosan befejeződik, és már intenzíven kell készülni a következő, 2014-2020 közötti tervezési időszak fejlesztési lehetőségeire. A felkészülés során először azokat a súlypontokat kell meghatározni, amelyek a rendelkezésre álló EU-s források, a Magyar Kormány, illetve az EU Bizottsága által meghatározott elvek mentén lehetőséget adnak egy komplex Fejlesztési Program kidolgozására. Érd MJV Önkormányzatának Batthyány Terv néven elfogadott gazdasági programja, a most aktualizálás alatt álló Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) figyelembe vételével javasol egy indikatív projekt listát. Várhatóan 2013. év végén, illetve jövő év elején alakulhat ki a 2014-2020-as időszak végleges pénzügyi keretrendszere és a források felhasználásának szabályozása. Az európai uniós jogszabályokkal összhangban, az operatív programok szakmai és pénzügyi céljait figyelembe véve – az ágazati prioritást élvező projekteket előnyben részesítve – a projekt szelekciót egyszerűsített kiválasztási eljárással kell megvalósítani. Az egyszerűsített kiválasztási eljárások előzetes helyzetértékelésen alapulnak majd és a Monitoring Bizottságok szakmai támogatásával összhangban kerülnek kialakításra. A közszféra kedvezményezettek esetében állami, belső kapacitás kiépítése szükséges a projektmenedzsment feladatok ellátására. A nagy infrastrukturális projektek, valamint az állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházások esetében, a tervdokumentáció összeállítása állami szolgáltatásként, állami kapacitással történik meg. Az uniós projektek végrehajtásához szükséges engedélyezési eljárásokat központosítani, határidejüket rövidíteni kell. Az engedélyezési eljárások lebonyolításához szükséges kapacitásokat uniós forrásból javasolt biztosítani. A jogerős engedélyek megléte szelekciós kritérium kell, hogy legyen.

Humán infrastruktúra: Oktatás-nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális intézményhálózat fejlesztése, Óvodai férőhelyek létesítése: meglévő óvodák bővítése, új óvodák létesítése, Egészségházak kialakítása, háziorvosi rendelők elhelyezése, Általános Iskolák felújítási programjának folytatása, bővítése, gimnáziumi részek létrehozása, Szociális és kulturális intézményhálózat infrastrukturális fejlesztése

Fizikai infrastruktúra: Közlekedésfejlesztés, közműhálózat rekonstrukciója, környezetvédelem, Járási közlekedési infrastruktúra fejlesztési program, útépítések, P+R, B+R parkolók létesítése, Felszíni és csapadékvíz gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, Ivóvízhálózat és régi szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkák, Városrehabilitáció- Alközponti Akcióterületi Tervek megvalósítása (Bem tér, Érdliget, Ófalu), Energiahatékonysági beruházási program közszférában, lakóépületeken, közvilágítás

Szolgáltató város: Közszolgáltatások, közfeladatok ellátása, Új hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, Járási bíróság, ügyészség elhelyezése, Sportlétesítmények fejlesztése (Parkvárosi Sportcentrum), Közösségi közlekedési rendszer átalakítása, Beruházás-ösztönzési program, vállalkozás-fejlesztési program

Értékteremtés: Helyi gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, Ófalu turisztikai projekt megvalósítása, Trimodális logisztikai központ, kikötő megvalósítása, Vállalkozói falu létesítése, Gazdaságfejlesztésre kijelölt területek bevonása a helyi gazdaságba, betelepítése, E-gazdaság és helyi információs társadalom fejlesztése

 

3, Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Donkó Ignác: Érd Diósd és Tárnok önkormányzataival közösen létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonban levő Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-t a szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási feladok ellátása céljából. A közszolgáltató 2013. április 1-jén megkezdte tevékenységét. A Közgyűlés legutóbbi ülésén két döntést hozott az ÉTH Kft.-vel kapcsolatban. Egyrészt meghosszabbította a korábban elfogadott tagi kölcsön visszafizetésének határidejét, másrészt a cég versenyképessége megőrzése érdekében hozzájárultak ahhoz, hogy újabb cég alapításával a hulladékgazdálkodási üzletágban a közszolgáltatók által nem gyakorolható tevékenységet is végezhessen új gazdasági társasága révén.

 

4, Javaslat pályázat kiírására az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására

Donkó Ignác: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával határozatával 2005. április 1-től határozatlan időtartamra Kluták József Lászlót bízta meg. Tekintettel arra, hogy Kluták József László 2013. október 28. napján elhunyt, az intézmény folyamatos működésének biztosítása érdekében a fenntartónak pályázatot kell kiírnia az intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására.

 

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Szloboda József: Érdeklődik a tévében látott Érdre tervezett Élet Parkja szórakoztató központ felől.

 

Nagy Nándorné (tag): Bejelenti, hogy elköltöznek Érdről, ezért a településrészi önkormányzat munkájában 2014. januártól nem tud részt venni.

 

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.