Tekauer Norbert: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 5 fő megjelent, az ülés határozatképes.

 

 

A Települési Részönkormányzat Testülete  egyhangúlag egyetértett a napirendi javaslattal:

 

 

NAPIREND:

 

1. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2008. évben végzett tevékenységéről, a közbiztonság helyzetének értékeléséről

 

2. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2008. évi tevékenységéről

 

3. Rendeletalkotási javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről 

 

4. Javaslat a lomtalanítási ütemterv elfogadására

 

5. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2008. évben végzett tevékenységéről, a közbiztonság helyzetének értékeléséről

 

Kozma Károly r. alezredes, kapitányságvezető: Szabó Jánoshoz fordul, hogy véleménye szerint nem mindig rendőrhöz illően nyilatkozik. Becsüli Szabó Jánost, valamikor még együtt is dolgoztak Az elmúlt ülésen a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban, nem úgy nyilatkozott, ahogy rendőrhöz illik.

 

Szabó János: Polgárként nyilatkozott.

 

Kozma Károly: Állpolgárok vagyunk, de rendőrök vagyunk. Ne tegyünk olyan kijelentéseket, megfogalmazásokat, amelyet rendőrként sem tennének. Kérése, hogy fontolja meg a hasonló kijelentéseket. Beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy nem mindig tükrözik az adott településen a közbiztonság helyzetét úgy, ahogy a lakosok látják. A számok alapján összességében 2007. évhez képest jelentősen csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma (5807-3431). A vagyon elleni bűnözéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a lopások száma (1324) 24,6 százalékkal csökkent az előző évi adatokhoz (1756) képest. A 2007-ben történt 168 járműlopással ellentétben 2008. évben 87 gépkocsit tulajdonítottak el illetékességi területről. Kiemelendő még, hogy a lakás betörések száma 265-ről 153-ra csökkent 2008-ban. Ennek ellenére nem lehetnek elégedettek, de a csökkenés eredményt mutat. Partnerre találtak a polgárőrségben, napi kapcsolatban vannak. A létszám évek óta stagnál. 2008-as év olyan helyzet elé állította őket, melyet nehéz volt áthidalni, 25 év szolgálat viszony után egyes kollégák nyugállományba vonulhatnak, mely lehetőséggel élnek is.

 

Császár Jánosné: Majd fele pld. a járműlopás. Kérdése, hogy eszközöket kaptak, vagy más módon készítik a statisztikát?

 

Kozma Károly: Változott a statisztika is, de a 2008-as évet nem befolyásolta, mert 2009-től hatályos. Példát mond: egy cselekmény, hogy ellopják a gépkocsiban lévő táskát, melyben van készpénz, keletkezik egy lopás, ha személyigazolvány, forgalmi engedély volt benne, több okmányra is elkövettek lopást. Egy cselekmény több bűncselekményt generál. Szerveztek fokozott ellenőrzéseket. Van statisztikai része is, de nagy jelentősége van az összefogásnak.

 

Keresztes Ottó: Kérdése, hogy bizonyos kerültekben, hogy néznek ki az elkövetések, illetve kritikus terület van-e?

 

Kozma Károly: A tulajdon elleni bűncselekmények 60-70 %-át a lopások teszik ki. Logikát egyes területek között nem lehet keresni. Lehetne figyelni, de mindig változó.

 

Keresztes Ottó: Nem lát nagyobb rendőri jelenlétet a 6-os út környékén! Peremkerületekben is szükséges a jelenlét.

 

Kozma Károly: 120 km-t kell bejárni a járőrnek egy szolgálat alatt. Az útirány, ahogy bejelentés érkezik, megváltozik.

 

Keresztes Ottó: Ugyanolyan állampolgárok, mint akik máshol élnek.

 

Kozma Károly: Több rendőr nem lesz, a költségvetés ennyit hagy jóvá. Az Érdi Rendőrkapitányság rendszeresített létszáma 168 fő. Érdligeten a Polgárőrség 24 órás szolgálatot lát el. Erre van jelenleg kapacitás.

 

Tekauer Norbert: Megköszöni kapitány úrnak a tájékoztatást, kéri a tagoktól a támogatást.

 

Az Érdligeti Részönkormányzat testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatja a Városi Rendőrkapitányság 2008. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2008. évi tevékenységéről

 

Kelemen László, a Polgárőrség részéről: Macsotay Tibor nem tud az ülésen jelen lenni, kiegészítést nem kíván tenni a beszámolóhoz.

 

Tekauer Norbert: Hosszú idő után sikerült megnyitni a Polgárőr Székházat, a Részönkormányzat területén van, 24 órás szolgálatot látnak el. 11400 óra volt a szolgálati óraszám, ennek durván 1/3-át a rendőrséggel közös szolgálat tette ki. Beintegrálódtak a kistérségi polgárőr rendszerbe, kiépítették a kommunikációs rendszert, amely a munkában segítségére van a rendőrségnek és a polgárőrségnek is, jó az együttműködés a polgárőrség – önkormányzat - rendőrség között. Az érdi polgárőrök részt vettek az ünnepségek helyszíneinek, több sportese­mény, rendezvény alkalmával is támogatták a rend fenntartását. A Polgárőrség az elmúlt évben kiterjesztette járőrtevékenységét az összes érdi közoktatási intézmény ellenőrzésére.

 

Az Érdligeti Részönkormányzat testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatja az Érdi Polgárőr Egyesület 2008. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről 

 

Tekauer Norbert: Korábbi programról van szó, de pénzeszköz nem volt mellérendelve. A két év alatt járdaépítés formájában egy programot tudtak összehozni. Javaslatokat tettek arra, hogy a gyakorlatban működjön a megvalósítás, ez látható a rendeletalkotási javaslatban.

 

Szabó János: Elolvasta, véleménye, hogy utcák lakói szerveződjenek jogi formációba, adják a pénz, s azt majd megtámogatja az Önkormányzat. Példaként említ egy 50 ingatlanból álló utcát, van 50 ingatlan tulajdonos, 50 autóval rendelkeznek, súlyadót fizetnek. Kérdése, hogy még egyszer adjanak pénzt a lakók azért, mert már egyszer évek óta megfizették azt az utat, amit az Önkormányzatnak rendbe kellene tenni?

 

Tekauer Norbert: Adókompenzáció is szerepel a javaslatban, egy plusz lehetőségről van szó! Általában összközműves utcák lakói élnek a lehetőséggel. A Puszpáng utcában jutottak a legtovább a szervezéssel, ingatlanonként 250.000,-forintra jött volna ki a költség úgy, hogy az építtetés másik felét az Önkormányzat finanszírozta volna.

 

Szabó János: Itt a részönkormányzati ülésen felesleges beszélgetni erről, mert a közgyűlésen úgyis meg lesz nyomva az igen gomb! Szokta nézni az ülést. Egyetlen részönkormányzati elnök sem szól hozzá, hogy a részönkormányzaton mi hangzott el. Elhiszi, hogy a frakcióban megmondják, milyen gombot kell nyomni. Ami le lett a papírra írva, az lett elfogadva! Fölösleges itt bármit elmondani!

 

Tekauer Norbert: Végig lehet nézni az összes közgyűlési jegyzőkönyvet, ahol részönkormányzati elnökök elmondják a részönkormányzat testületének véleményét.

 

Szabó János: Szemétdíj, stb. Az lett elfogadva, ami le lett írva, elő lett terjesztve!

 

Tekauer Norbert: Érd Megyei Jogú Város képviselői ülnek a közgyűlésen. Tudja ajánlani a 2010-es önkormányzati választásokat, el lehet indulni mindenkinek!

 

Keresztes Ottó: A vízdíj is úgy lett elfogadva, ahogy meg lett írva!

 

Szabó János: Hazudoznak, itt is ugyanaz van!

 

Tekauer Norbert: Ki hazudozott? Nem mondható, hogy nem tettek semmit! Megpróbáltak sok mindent megoldani, kezdve a járdaépítéstől, a bozótvágáson át a hídépítésig, ami felmerült a részönkormányzat ülésein.

 

Szabó János: Az Önkormányzat hivatalos honlapján a mai nap 18 óra előtt 6 perccel a 2009. március havi meghívók voltak megtalálhatóak, az április 23-i ülésen nem találta a napirendi pontokat, előterjesztéseket. Viszont az Érdiek Fórumán már tegnapelőtt kitárgyalták az egyik napirendi pontot.

 

Tekauer Norbert: Visszatér a rendeletalkotáshoz, átdolgozásra került, véleménye szerint előrelépés és támogatható.

 

Az Érdligeti Részönkormányzat testülete 4 igen szavazattal, 1ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatja az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló rendeletalkotási javaslatot.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a lomtalanítási ütemterv elfogadására

 

Tekauer Norbert: A lomtalanítás az elmúlt évekhez hasonlóan fog történni. A lehető legnagyobb nyilvánosságot meg kell adni az ütemtervnek.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Szabó János: Konkrétan le kellene írni ki az ellenőrző, ki a végrehajtó, gondol bármilyen rendszerezésre, térfigyelő, út, járda, vízelvezető árok, stb. Konkrétan le kell írni, hogy vissza lehessen ellenőrizni minek mi az ára. Ha így lenne, nem tudnának hozzányúlni, kivenni dolgokat. Ez a legbosszantóbb! Függetlenül attól, hogyan, de tud dolgokról, nem önkormányzati dolgozó által, ha kell, be tudja szerezni a papírokat is. Amit mond, általában annak mindig vannak alapjai. Tudja, hogy működik! Nem akarta lejáratni a kapitányságvezetőt, de soha nem ült térfigyelő központban, ellentétben vele, tudja a mechanizmusát, tudja, hogy működik. Nem akarta megszégyeníteni őket. Az, amit ide leírtak egyéves helyszíni bírság, neki négyhavi volt Törökbálinton. Ez azt jelenti, hogy a rendőr elmegy a szabálysértő mellett. Elmondja, hogy a Polgárőr Székház önkormányzati tulajdonú ingatlan, használatba kapta a Polgárőrség. Milyen alapon működik benne a Preguard Kft állomáshelye? Ne magyarázzak azzal, hogy az ügyfélszolgálatot látják el! A Preguard-nak nincs ilyen kimondottan vonuló telephelye, diósdi cégről van szó. Nevetséges, amit leírtak. Nem látta, hogy pl. milyen tagdíjat szedtek be. Az egyesületnek milyen beszámolási kötelezettsége van az Önkormányzat felé? Véleménye szerint semmi! Kap támogatást, ezek a szponzorok, hívja be a szponzorokat és tájékoztassa őket. Amit kapnak pénzt, az ő állítása és Gombos Katalin irodavezető állítása szerint is igazolják bizonyos időszakonként, rendszeresen bemutatják a könyvelésüket, a pénzutalást, mert tudja, hogy nehezen kapják meg a pénzt. A rendőrségnek a rendőrségi törvény előírja a beszámolót. Tudja, hogy van olyan rendőrségi adatbázis leválogató program, ami utcára meg tudja mondani, hogy mennyire fertőzött az adott utca. Ismeri a kapitányságvezetőt, azért tiszteli, mert tudja honnan jött, tudja mi a múltja, tudja, hogy töltött ott. Kérdése még, hogy hol van dr. Aradszki András képviselő? Egyszer sem jelent meg! Majd csak az ajánlószelvényekért megy!

 

Keresztes Ottó: A csatornázásra kérdez rá, illetve a térfigyelő elhelyezése, telepítése minek alapján történik?

 

Tekauer Norbert: A szennyvíztisztító bővítésével együtt az összes gerinchálózat kiépítését megkezdik. Utána jön a rácsatlakozás. A rendőrség javaslata alapján a közgyűlés fogadta el a térfelügyeleti rendszer kiépítésére vonatkozó határozatot

 

Szabó János: Kétesnek tartja még mindig az egészet. Nem volt nyílt pályázat.

 

Tekauer Norbert: Közbeszerzési eljárás volt, a Közrendvédelmi Bizottság ülésén a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban meghallgatták a szakértőt. Az egyebekben több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Tekauer Norbert

                                                                                                                      elnök