Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. május 20-i üléséről

 

Jelen vannak: 9 megválasztott képviselőből 5 fő, Molnár István körzeti polgárőr, Falusi Ferenc vállalkozó, Pénzügyi Bizottság külső tagja, lakossági résztvevők jelenléti ív szerint 5 fő

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út 66.

 

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, az ülésen részt vevő érdi polgárokat. Bejelenti, hogy Tiborz Károlyné és Varga György több mint egy éve nem jár a részönkormányzat ülésére, így Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 59.§ (2) bekezdése alapján tisztségük megszűnik. Így az SZMSZ értelmében a részönkormányzat 9 fővel működik.  Szeretné, ha ismét 11 fővel működne a részönkormányzat, így a későbbiekben jelölőgyűlést kíván majd tartani. Megállapítja, hogy 5 fő jelent meg, így a részönkormányzat ülése határozatképes.  Kéri, hogy az írásos napirendben jelzett 6 napirend tárgyalását fogadják el.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1./ Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és  felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

 

2./ Javaslat a Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY rendelet módosítása

 

3./ Tájékoztató a Tárnoki út – Fürdő u. 5. számú ingatlan közötti szilárd burkolat kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervről

 

4./ Tájékoztató az Érd, Balatoni út, 11830 hrsz alatti pihenőparkban lévő  műfüves pálya üzemeltetésbe adásáról

     Meghívott: Falusi Ferenc

5./ Tájékoztató a Közgyűlés 2009. május 21-i ülésének anyagairól

 

6./  E g y e b e k

 

 

 

 

  1. sz. napirend:

Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

 

 

Tóth Tamás: Részletesen szól a Batthyányi Tervben foglaltakról, hiszen a lakosság részéről többen jelen vannak, akik nem ismerik azokat az elképzeléseket, melyeket e terven keresztül kívánt megoldani a Közgyűlés. A beszámoló maga az elért eredményekről, az új javaslatok beépüléséről, a megvalósult feladatok teljesítéséről szól. Az önkormányzat honlapján minden előterjesztés elérhető, így a beszámolót is teljes egészében megismerheti a város lakossága. (Fejlesztések, beruházások, pályázatok alakulása

 

Felkéri a részönkormányzat mellett dolgozó jegyzőkönyvvezetőt, hogy az aktuális Batthyány Tervet mindenki számára küldje el.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Batthyányi Terv elfogadását.

 

 

  1. sz. napirend:

 

Javaslat a Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY rendelet módosítása

 

 

Tóth Tamás: Részletesen ismerteti a Lidl elképzeléseit, a benyújtott terveket.

 

Gaylhoffer Károlyné: Ha a parkolót a LIDL a földszint alatt helyezi el akkor véleménye szerint zöld tetőt, parkot kellene fölé helyeznie.

 

Kovács Kázmér: Kérdése, lehet a LIDL-t kötelezni az igényes épület elkészítésére?

 

Rusz Lászlóné: Kérdése, hogy a terület elég lesz a LIDL-nek, vagy kevés. További kérdése, hogy egy ilyen beruházás elindítása előtt lesz-e olyan megbeszélés, ahol a lakosság képviselői részt vehetnének és elmondhatnák véleményüket.

 

Szűcs Lászlóné: Kérdése, hogy a Fürdő utca aszfaltozása összefügg-e a LIDL beruházásával.

 

Tóth Tamás: A város vezetése a jogi eszközeihez mérten próbálja kiharcolni, hogy normális épületet építsen a LIDL.Nem vesznek el további területet, a LIDL-nek kötelező parkolót építenie.  A tervtanács ülésén vitatják meg a benyújtott tervpályázatot. Ígéretet tesz, hogy a tervtanács ülésére meghívást kapnak a részönkormányzat képviselői. Egyelőre a tervtanács átadta átdolgozásra a tervet, mert a műszaki paraméterekkel kapcsolatban voltak gondjai. A Fürdő utcán egyirányú lesz a közlekedés. Igen a LIDL feladata a hozzá kapcsolódó Fürdő utcai terület rendbetétele, de azt követően a városnak kell folytatnia az aszfaltozást. A Fürdő utcai ingatlanra van szüksége a LIDL-nek. Megkérdezi a részönkormányzatot, hogy az értékesítéssel és a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosításával egyetértenek-e.

 

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a LIDL-nek a Fürdő u. 5. szám alatti ingatlan értékesítését és az ahhoz kapcsolódó változtatási tilalomról szóló rendelet módosítását. A részönkormányzat kéri, hogy a tervet egyeztető tervtanácsi ülésre hívják meg őket.

 

 

  1. sz. napirend:

 

Tájékoztató a Tárnoki út – Fürdő u. 5. számú ingatlan közötti szilárd burkolat kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervről

 

 

Tóth Tamás: Részletes tájékoztatást ad térkép alapján a Fürdő utca szilárd burkolat kiépítéséről. Gaylhoffer Károlyné kérdésére elmondja, hogy egyirányú lesz a Fürdő utca a Balatoni út felől a Tárnoki út felé. A Kutyavári utcán fog a másik irányba közlekedni a forgalom. A konkrét forgalmi irány kialakítását befolyásolni fogja a helyi buszjárat bevezetése is. A Balatoni és Fürdő utca sarkán lámpa lesz.

 

Bartha Sándor: Szomorú, de a patakba több ingatlanról vezetik be a szennyvizet.

 

Dejtári György: Véleménye szerint a Tárnoki út több helyen szűk keresztmetszetű ezért nem lehet mindkét oldalon járdát kiépíteni, hiszen két autó nem fér el egymás mellett, így fél kerékkel a járdán kellene haladni, ami balesetveszélyes.

 

Kocsner János: A részönkormányzat részére bocsátott terven szerepel a forgalmi rend kialakítása is, melyet táblázással kívánnak megoldani. Ezt nem helyesli. Javasolja, hogy kezdeményezze a részönkormányzat, hogy ezt gondolja át a város vezetése. Legyen váltóforgalom öblösítéssel kialakítva. A forgalmi rend kialakításakor vonják be a részönkormányzatot is.

 

Tóth Tamás: Ismerteti a szavazásra bocsátandó javaslatát. Aki azzal egyetért igen szavazatával jelezze. 

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Fürdő utca szilárd burkolattal való ellátását úgy, hogy a „patak” legyen lefedve és legyen rendes járda a biztonságos közlekedés érdekében. Kéri a részönkormányzat, hogy a forgalmi rend kialakításakor nagyon gondosan járjon el az önkormányzat.

 

 

  1. sz. napirend:

 

Tájékoztató az Érd, Balatoni út, 11830 hrsz alatti pihenőparkban lévő  műfüves pálya üzemeltetésbe adásáról

Meghívott: Falusi Ferenc

Tóth Tamás: Ismerteti a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság által tárgyalt előterjesztést.

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy a műfüves pálya és az általa üzemeltetett camping lakói között folyamatos konfliktus alakult ki, ezért arra az elhatározásra jutott, hogy szerződésben rögzítettek szerint – polgármester úrral megegyezve – átveszi üzemeltetésre a műfüves pályát, szeretne kulturált módon a gyerekeknek és a felnőtteknek sportolási lehetőséget biztosítani. Az általa átvett pálya értéke nulla forint, hiszen a karbantartási munkákat sem látja el az építő szlovák cég. Jelenleg grundként funkcionál. Jelentős kiadást jelentett a városnak az, hogy 4 fő éjjel-nappal őrizte a pályát.  A továbblépés lehetőségével jelenleg egy sportmérnök foglalkozik. A bérleti díj jelképes összeg, hiszen a fenntartási költségek nagyon magasak. A polgármester által kötött egyezsége alapján a Széchenyi és a Hunyadi Általános Iskola rendelkezésére bocsátja a pályát a délelőttre. A területre ivóvizet fog bevinni. Javasolta, hogy a parkoló megépítésével kerítést is húzzanak fel a park és a pálya védelme érdekében. A parkban lévő tó más rendszeren lesz vízzel ellátva, így funkció szerint működhet. Vissza kellene telepíteni azt a 67 db fát, amelyet az előző ciklusban kivágtak. Kéri, hogy a részönkormányzat és annak vezetője hasson oda, hogy évente legalább 20 db fa –mérnök által kijelölt helyen - telepítésére sor kerüljön. Gaylhoffer Károlyné kérdésére elmondja, hogy a nyitva tartás is szabályozva van. 9.30-tól 11.30-ig, majd pályakarbantartást követően megint a fiatalok kapják meg a területet, végül este a felnőttek. Szombat-vasárnap is nyitva van.

 

Gaylhoffer Károlyné: Kérdése, hogy a fiatalkorúak 14-20 év között hol sportolhatnak. Például az extrém sportok, a gördeszkával ne a lépcsőkorlátot, vagy az alacsonyabb számú lépcsőket használják. Biciklis tanpályát lehetne létesíteni a kisebbeknek is.

 

Falusi Ferenc: A szennyvíztelep mögötti területen lehetne ilyen területet kiépíteni.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja, hogy a szennyvíztelep és a Duna utca közötti területen, vagy az Aba-Tulipán utca vasút felöli környezetében vizsgálják meg gördeszka pálya építésének a lehetőségét.

 

 

 

  1. sz. napirend:

Tájékoztató a Közgyűlés 2009. május 21-i ülésének anyagairól

 

Tóth Tamás: Részletesen szólt a közgyűlés elé került napirendekről.

 

 

  1. sz. napirend:

 

E g y e b e k

 

 

Tóth Tamás: Rusz Lászlóné kérdésére elmondja, hogy a Fürdő utca mellett megmarad a közpark.

 

Dejtári György: Véleménye szerint az utak karbantartása és tisztántartása kritikán aluli. Kérdése, hogy a gépállományt tervezik-e fejleszteni. Ennek az önkormányzatnak a területén olyan domborzati viszonyok vannak, amelyek esetében az összkerék meghajtású járművek jöhetnek számításba.

 

Tóth Tamás: Jelenleg az ÉKF intézmény látja el ezt a feladatot. Korábban útépítési feladatot is ellátott. Indítványozza, hogy a következő javaslatot fogalmazza meg a részönkormányzat: A város vezetése vizsgálja meg, hogy az egyre bővülő utak karbantartása, tisztántartása biztosítva van-e.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja, hogy a  város vezetése vizsgálja meg, hogy az egyre bővülő utak karbantartása, tisztántartása biztosítva van-e.

 

Barta Sándor: A Pipacs utcai ároktisztítással kapcsolatban megjegyzi, hogy hiába mélyítik a meglévő árkokat, ha az utca nagy részében betemetett részek vannak. Megint feltöltődik az árok és kiönt az utcára. Véleménye szerint kötelezni kellene a lakosságot az árok megfelelő szélesítésére és karbantartására.

 

Dejtári György: Egyetért Barta Sándor véleményével. A közterület-felügyelet működése – a városban hallott vélemények és saját tapasztalata alapján – egyenlő a nullával.

 

Tóth Tamás: Valóban ezzel kapcsolatban van rendelet. A 23/2005. (VII.01.) ÖK. számú rendelet 31.§-a értelmében köteles az ingatlantulajdonos rendben tartani járdaszakasza előtti területet. Indítványozza – mivel a nagy többség javaslata – hogy szorgalmazza a részönkormányzat, hogy az önkormányzat vezetése, hasson oda az árok rendben tartásával kapcsolatos kötelezettség ellenőrzésére.

 

Érdligeti - -Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal egyhangúlag szorgalmazza azt, hogy az önkormányzat 23/2005. (VII.01.) ÖK. számú rendeletének betartását a közterület-felügyelőkkel ellenőriztesse.

 

Dejtári György: Szeretné egy pozitívumról tájékoztatni a részönkormányzatot. A részönkormányzat január 28-i ülésén felhívta a figyelmet a Bajuszfű utcai kátyúzásra. A helyreállítás megtörtént. Továbbra is balesetveszélyt jelent a Bajuszfű és Tárnoki út sarkán a vízelvezető csatornaszemek állapota.

 

Gaylhoffer Károlyné: A Hóvirág-Jázmin utca sarkán nincs jelezve, hogy gyerekek közlekednek.

 

Dejtári György: Nagyon fontosnak tartaná a házszám-rendezést is. Felhívja a figyelmet a Bajuszfű utcára!!

 

Tóth Tamás: Véleménye szerint jelezni kellene a régi és az új számot is a házakon.

 

Molnár István: Röviden bemutatkozik a részönkormányzat előtt. A Polgárőrség Érdligeti Régióját vezeti. A következő telefonon elérhető: 30) 621-2598 Sokrétű a feladatuk, de segítséget nyújtanak minden esetben.