Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2009. november 18-i üléséről

 

Jelen vannak: 9 megválasztott képviselőből 6 fő, Macsotay Tibor Polgárőrség vezetője, lakossági résztvevők jelenléti ív szerint 4 fő

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út 66.

 

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, az ülésen részt vevő érdi polgárokat. Megállapítja, hogy 6 fő jelent meg, így a részönkormányzat ülése határozatképes.  Kéri, hogy az írásos meghívóban jelzett napirendet egészítsék ki a településőrök pályáztatására  tárgyalását fogadják el.

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Lakosságot érintő közgyűlési ( 2009. november 19-i)     napirendek megtárgyalása

     -  Javaslat településőr foglalkoztatására

     - Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

    - Javaslat Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II.25.) Ök. számú rendelet módosítására

    - Javaslat a város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) számú ÖK. rendelet módosítására

     - Javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetésére (I. forduló)

2./ Tájékoztató az Érdligeti Dísztó – Sétány kialakításával kapcsolatos munkavégzésről

  3./ Tájékoztató a járdaépítési program megvalósulásáról a részönkormányzat területét érintően

 

 4./ E g y e b e k

 

 

1.     sz. napirend:

Lakosságot érintő közgyűlési ( 2009. november 19-i)     napirendek megtárgyalása

     - Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

    - Javaslat Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II.25.) Ök. számú rendelet módosítására

    - Javaslat a város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) számú ÖK. rendelet módosítására

     - Javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetésére (I. forduló)

 

Tóth Tamás: Javasolja, hogy a részönkormányzat támogassa a pályázati szándékot, hiszen a településőrök a közterület-felügyelők mellé kerülnek. Külön álló szervezet nem lehet, hiszen egy év alatt be sem lehet őket integrálni.

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy nem látszik kristálytisztán jelen pillanatban, hogy tulajdonképpen a településőrnek mi lesz a feladata. Bagdiné Dudog Orsolya kérdésére elmondja, hogy az önkormányzatnak a 71.500 Ft feletti részt kell dotálnia. Illetve a járulékokat is az állam fogja finanszírozni.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Ha a város alkalmazásában lesznek, meg kell határozni munkakörüket, feladataikat, kérdése kinek tartoznak beszámolni. Véleménye szerint mindenképpen támogatni kell ezt a pályázatot.

 

Szívós József lakos: Véleménye szerint is támogatni kell a pályázatot, hiszen fontos az, hogy pld. unokája végig tudjon menni az utcán a városban.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a településőrök alkalmazásához a pályázat benyújtását.

 

Tóth Tamás: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a névhasználattal, és a címer használattal kapcsolatos rendelet módosításának oka a Közigazgatási Eljárási Törvény módosításával kapcsolatos korrekció. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy rövidebb eljárási határidő e törvény alapján meghatározható.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással javasolja a névhasználatról, illetve a címerhasználatról szóló rendeletmódosítási javaslat elfogadását.

 

Tóth Tamás: Tájékoztatást ad a „Lakásért Életjáradékot” programot.

 

Prepeliczay Istvánné: Kérdése, hogy az önkormányzat hitelből fedezné az életjáradék kifizetését?

 

Kocsner János: Javasolja, hogy vizsgálják meg azt, hogy mennyi idős ember él a létminimum alatt, aki nem tudja fenntartani ingatlanát. Ezeknek az embereknek a továbbélési lehetőségét biztosítja ily módon az önkormányzat.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Kérdése, hogy ez a program milyen kapcsolatban áll a szociális juttatásokkal. Az életjáradék jövedelemnek minősül-e. Véleménye szerint sokszor a részletekben van a lényeg. Alternatívákat kellene készíteni, hiszen többféle élethelyzetről lehet szó. S nem csak a 65 éves kortól kellene kezdeni ezt a programot. Vannak például nyugdíj előtt álló munkanélküli is. Kérdése továbbá, hogy az önkormányzatnak a nyereség mennyire számít.

 

Tóth Tamás: Az önkormányzatnak nem hoz ez nyereséget. Amint a számára bejegyzésre kerül az ingatlan akkor vagyontárgyként vagyonához fog tartozni. Ez egy lehetőség nem kötelező.

 

 

Tóth Tamásné: Javasolja, hogy mérjék fel az ingatlant, 50 %-át fizessék ki készpénzben. A fennmaradó részt kell várható élettartam meghatározásával kiszámolni és fizetni havi járandóságként. Meg kell hagyni az örökösöknek a visszavásárlási lehetőséget. Nem merev szabályt kellene létrehozni, hanem meg kell hagyni a kiskaput az egyéni elbírálás lehetőségére, hiszen más-más élethelyzetek vannak.

 

Barta Sándor lakos: Az előző felszólaló javaslata nagyon tiszta és áttekinthető és támogatható.

 

Szűcs Lászlóné: Véleménye szerint ez a lehetőség védettséget jelenthet a lakásmaffiákkal szemben is.

 

Szívós József: Véleménye szerint a szerződés tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat rendszeresen meglátogatja az életjáradéki szerződést kötött állampolgárokat.

 

Gaylhoffer Károlyné lakos: Véleménye szerint, mivel az önkormányzat tulajdonos lesz, ellenőriznie kell, hogy beköltözött-e valaki stb.

 

Prepeliczay Istvánné: A gondolat jó, de megfelelően ki kell dolgozni a rendeletet, hiszen ez gazdasági, jogi és szociális kérdés.

 

Tóth Tamás: Köszöni az észrevételeket, megkérdezi, hogy támogatható-e a részönkormányzat részéről ez az előterjesztés.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással javasolja a névhasználatról, illetve a címerhasználatról szóló rendeletmódosítási javaslat elfogadását.

 

 

2. sz. napirend

Tájékoztató az Érdligeti Dísztó – Sétány kialakításával kapcsolatos munkavégzésről

 

Tóth Tamás: Ismerteti az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény tájékoztató levelét az Érdligeti Dísztó – Sétány kialakításával kapcsolatban elvégzett munkájukról. Kéri a részönkormányzatot, hogy köszönetét és elismerését fejezze ki.

 

Gaylhoffer Károlyné: Kérdése, hogy mikor lesz bekerítve az egész terület.

 

Szívós József: Elismerését fejezi ki a dísztó nagyon szép lett. Hatvan éve él itt, s végre most rendbe tették a területet. Javasolja, hogy a terület őrzését oldják meg.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással elismerését fejezi ki az Érdligeti Dísztó – Sétány kialakításáért az önkormányzatnak. Kéri, hogy a terület őrzését oldják meg.

 

 

 

 

3.sz. napirend

Tájékoztató a járdaépítési program megvalósulásáról a részönkormányzat területét érintően

 

Tóth Tamás: Ismerteti a hivatalhoz érkezett árajánlatot, mely szerint a Diósdi-Harangvirág utcák között építenék meg a Hóvirág és Jázmin utcákban a járdát, valamint a Béla utca járdaépítése történne meg a Riminyáki és Ervin utcák között. Kéri a részönkormányzat hozzájárulását az árajánlat elfogadásához.

 

Kocsner János: Megjegyzi, hogy az árajánlaton november 9-i dátumot látott.

 

Bagdiné Dudog Orsolya: Felhívja a figyelmet arra, hogy nem lehet az iskolát megközelíteni, ha most állnak neki a munkának.

 

Gaylhoffer Károlyné: Felhívja a figyelmet arra, ha készítenek járdát, akkor legyen zebra is felfestve a biztonságos közlekedés miatt.

 

Érdligeti - Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással felhívja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala figyelmét arra, hogy közeleg a tél és a járdaépítési munkákat még el sem kezdték, holott ezzel kapcsolatban a részönkormányzat is kifejezte támogatását 2009. március 25-i ülésén. Nem beszélve arról, hogy a jelenlegi állapot balesetveszélyes.

A konkrét járdaépítési ajánlatot – mellyel természetesen egyetértenek - csak a 9. számú választókerülettel kapcsolatban kapták meg pedig a 10. választókerület is ehhez a részönkormányzathoz tartozik.

 

 

4. sz. napirend   E g y e b e k

 

Tóth Tamás: Lakossági kérdésre reagálva elmondja, hogy várhatóan a Széchenyi Általános Iskola lesz a következő, amelyet fel fognak újítani. December első hétvégéjén Családi Nap lesz a Gárdonyi Uszoda átadása kapcsán. A Bem téren az óvoda bővítést is befejezték, átadták.

Előrehaladt a két hídnak a sorsa. A Szent István híd tervei elkészültek, a Bagoly utcai felüljárót jóváhagyták. 2011-ben elkezdik és 2013-ban befejezik a projektet. Ezzel összefüggésben a Duna-Pipacs utcai híd is fel lesz újítva.

 

Gaylhoffer Károlyné: Felhívja a figyelmet ara, hogy a Sírius által működtetett ebtelepre, a környezetben figyelem felkeltő táblák kellene kirakni.

 

Szívós József: Felhívja a figyelmet arra, hogy a zöldhulladék elszállítást megszervezték ugyan, de sajnos nem érvényesült a járatterv szerinti elszállítási rend, mert még mindig kint van a Nőszirom utcában kitett zöldhulladék. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Pipacs Orchidea sarkán lévő hulladékgyűjtő sziget állandóan tele van hulladékkal, kevés a heti egyszeri ürítés. Az Érdi Újság terjesztésével kapcsolatban is vannak problémái, 1-1 szám időnként kimarad.

Szeretné nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet megközelítése autóval az esti órákban nagyon veszélyes, hiszen a Művelődési Háztól, illetve a Katalin utcától nincs közvilágítási lámpa, így az úttesten keresztül haladó gyalogosokat nem lehet észrevenni. Közvilágítás csak a járda mellett van. Kéri az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal intézkedését ebben.

 

Tóth Tamás: Nagyon hasznos ez az észrevétel, kéri a jegyzőkönyvben rögzíteni. Megköszöni továbbá a részönkormányzat, illetve a lakosság részéről megjelentek konstruktív részvételét.